NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č.
245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č.188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z. a zákona č. 210/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 2 sa dopĺňa písmenom ab), ktoré znie:
„ab) elektronickým zariadením telekomunikačné zariadenie2a), rádiové zariadenie2b), koncové zariadenie2c) alebo obdobné zariadenie umožňujúce prístup k elektronickej komunikačnej sieti2d), najmä k internetu a do mobilných pozemských sietí.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a až 2d znejú:
2a) § 4 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
2b) § 4 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z.
2c) § 4 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z.
2d) § 2 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z.“.
2.Za § 144 sa vkladá nový § 144a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 144a
Používanie elektronických zariadení deťmi a žiakmi počas výchovy a vzdelávania
(1)Výchova a vzdelávanie detí a žiakov je verejným záujmom s cieľom čo najlepšie zabezpečiť záujem dieťaťa a jeho ochranu. Používanie elektronických zariadení deťmi a žiakmi počas výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona je zakázané.
(2)Zákaz používania elektronických zariadení podľa odseku 1 sa nevzťahuje na prípady, v ktorých je nevyhnutné použiť elektronické zariadenie na privolanie pomoci v prípade ohrozenia zdravia alebo života človeka.
(3)Zákaz používania elektronických zariadení podľa odseku 1 sa nevzťahuje na dieťa so zdravotným znevýhodnením alebo žiaka so zdravotným znevýhodnením 2 písm. k)], pokiaľ elektronické zariadenie nevyhnutne slúži na zabezpečenie špeciálnej výchovno-vzdelávacej potreby 2 písm. i)] tohto dieťaťa alebo žiaka; ustanovenia § 144 ods. 2 a 3 tým nie sú dotknuté.
(4)Používanie elektronických zariadení deťmi a žiakmi počas výchovy a vzdelávania je dovolené v prípade, ak elektronické zariadenia slúžia ako pomôcky v procese konkrétnej výchovno-vzdelávacej aktivity; používanie elektronických zariadení podľa tohto ustanovenia schvaľuje riaditeľ školy alebo školského zariadenia, triedny učiteľ alebo pedagogický zamestnanec vykonávajúci výchovu alebo vzdelávanie.
(5)Za porušenie zákazu používania elektronických zariadení podľa tohto zákona môže riaditeľ školy alebo školského zariadenia, triedny učiteľ alebo pedagogický zamestnanec vykonávajúci výchovu alebo vzdelávanie obmedziť používanie elektronického zariadenia, ktoré dieťa alebo žiak nedovolene použil, a to najdlhšie do konca výchovno-vzdelávacej aktivity, na vykonávanie ktorej nie potrebné, a na takom mieste, ku ktorému okrem riaditeľa školy alebo školského zariadenia, triedneho učiteľa alebo pedagogického zamestnanca vykonávajúceho výchovu alebo vzdelávanie, ktorý obmedzil použitie elektronického zariadenia, prístup výlučne vlastník alebo držiteľ tohto zariadenia. Takéto obmedzenie používania sa považuje za úkon vo verejnom záujme.
(6)Podrobnosti o používaní elektronických zariadení deťmi a žiakmi počas výchovy a vzdelávania, podrobnosti o schvaľovaní používania elektronických zariadení podľa odseku 4 a podrobnosti o dočasnom zabavení elektronického zariadenia a jeho vrátení podľa odseku 5 ustanoví školský poriadok školy alebo školského zariadenia. Školský poriadok školy alebo školského zariadenia môže v odôvodnených prípadoch upraviť aj ďalšie výnimky zo zákazu používania elektronických zariadení podľa odseku 1.“.
3.V § 153 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) používaní elektronických zariadení deťmi a žiakmi počas výchovy a vzdelávania podľa § 144a.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2020.