1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh ústavného zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Skúsenosti s ostatnou voľbou predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ“) len zvýraznili, že predseda NKÚ je napriek deklarovanej nezávislosti do veľkej miery politickou funkciou. Pokiaľ v spoločnosti existuje skutočný záujem o nezávislé vedenie NKÚ, je nevyhnutné prepracovať spôsob voľby predsedu NKÚ a podpredsedov NKÚ.
K nezávislosti nepochybne prispieva aj morálna a odborná vybavenosť. V zmysle Ústavy Slovenskej republiky a zákona o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky môže byť za predsedu NKÚ zvolený každý občan s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorý v deň volieb dovŕši 21 rokov veku. Takto nastavené kritériá na predsedu NKÚ a podpredsedov NKÚ nezaručujú zvolenie kandidátov s potrebnou kvalifikáciou a skúsenosťami.
Cieľom predloženého návrhu ústavného zákona je vytvorenie základného rámca a potrebného splnomocnenia pre prijatie zákona, na základe ktorého možno sprísniť požiadavky na funkciu predsedu NKÚ a podpredsedov NKÚ, ako aj prepracovať a spresniť spôsob ich voľby.
Predkladaný návrh ústavného zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti ani nemá žiadne sociálne vplyvy.
Návrh ústavného zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 a 2
Ide o legislatívnu úpravu, ktorá súvisí so zavedením splnomocnenia pre prijatie zákona týkajúceho sa voľby predsedu NKÚ a podpredsedov NKÚ a ustanovenia kvalifikačných predpokladov na výkon ich funkcií.
K Čl. II
Navrhuje sa, aby ústavný zákon nadobudol účinnosť 1. júla 2019, a to so zohľadnením legisvakančnej lehoty.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu ústavného zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ ústavného zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu ústavného zákona: návrh ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu ústavného zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu ústavného zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Predkladaný návrh ústavného zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti ani nemá žiadne sociálne vplyvy.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh ústavného zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.