NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 73/2017 Z. z. a zákona č. 344/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 7 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) náklady na poskytovanie politickej reklamy, ktorá je programom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa osobitného predpisu4a) alebo súčasťou takéhoto programu (ďalej len „poskytovanie politickej reklamy“),“.
Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená e) až i).
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) § 3 písm. i) druhý bod zákona č. 308/2000 Z. z.“.
2.V § 4 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) náklady na poskytovanie politickej reklamy,“.
Doterajšie písmená d) až i) sa označujú ako písmená e) až j).
3.V § 4 ods. 2 písmene j) sa slová „a) až h)“ nahrádzajú slovami „a) až i)“.
4.V § 5 ods. 10 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) náklady na poskytovanie politickej reklamy,“.
Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená e) až i).
5.V § 6 ods. 11 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:
„c) náklady na vysielanie politickej reklamy,
d) náklady na poskytovanie politickej reklamy,“.
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená e) až i).
6.Nadpis § 10 znie:
Vysielanie a poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu“.
7.V § 10 ods. 5 sa slová „§ 12 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 1“.
8.V § 10 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 9, ktoré znejú:
„(7) Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie12a) môže vyhradiť na poskytovanie politickej reklamy najviac po 30 minút času v katalógu programov pre kandidujúcu politickú stranu alebo kandidujúcu koalíciu politických strán, spolu však najviac desať hodín času v katalógu programov za obdobie podľa § 13 ods. 1, a to v každej audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie osobitne. Náklady na poskytovanie politickej reklamy uhrádzajú kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán. Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný zabezpečiť pre všetky kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán rovnaké podmienky nákupu času poskytovanej politickej reklamy a rovnaké cenové a platobné podmienky.
(8) Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie môže v čase podľa § 13 ods. 1 poskytovať okrem politickej reklamy podľa odseku 7 diskusné programy so zástupcami kandidujúcich politických strán alebo kandidujúcich koalícií politických strán len v prípade, ak zabezpečí taký spôsob výberu účastníkov diskusií, aby nebola žiadna politická strana a žiadna koalícia politických strán znevýhodnená.
(9) Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie zaradí a usporiada politickú reklamu podľa odseku 7 a diskusné programy podľa odseku 8 v rámci katalógu programov tak, aby nebola žiadna politická strana alebo koalícia politických strán znevýhodnená.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
12a) § 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.“.
9.V § 10 ods. 10 sa slová „Vysielanie iných programov, než uvedené v odsekoch 2 a 5 a § 12 ods. 5, a vysielanie politickej reklamy uvedenej v odsekoch 1 a 3“ nahrádzajú slovami „Vysielanie iných programov a poskytovanie iných programov, než uvedené v odsekoch 2, 5 a 8 a § 13 ods. 5, a vysielanie politickej reklamy a poskytovanie politickej reklamy uvedenej v odsekoch 1, 3 a 7“.
10.Nadpis § 11 znie:
Vysielanie a poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie počas volebnej kampane pre voľby prezidenta“.
11.V § 11 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 9, ktoré znejú:
„(7) Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie môže vyhradiť na poskytovanie politickej reklamy najviac po 30 minút času v katalógu programov pre každého kandidáta na prezidenta, spolu však najviac desať hodín času v katalógu programov za obdobie podľa § 13 ods. 1, a to v každej audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie osobitne. Náklady na poskytovanie politickej reklamy v katalógu programov uhrádzajú kandidáti na prezidenta. Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný zabezpečiť pre všetkých kandidátov na prezidenta rovnaké podmienky nákupu času poskytovanej politickej reklamy a rovnaké cenové a platobné podmienky.
(8) Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie môže v čase podľa § 13 ods. 1 poskytovať okrem politickej reklamy podľa odseku 7 diskusné programy s kandidátmi na prezidenta len v prípade, ak zabezpečí taký spôsob výberu účastníkov diskusií, aby nebol žiadny kandidát na prezidenta znevýhodnený.
(9) Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie zaradí a usporiada politickú reklamu podľa odseku 7 a diskusné programy podľa odseku 8 v rámci katalógu programov tak, aby nebol žiadny kandidát na prezidenta znevýhodnený.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 10 a 11.
12.V § 11 ods. 10 sa slová „Vysielanie iných programov ako programov podľa § 12 ods. 5 a programov uvedených v odsekoch 2 a 5 a vysielanie politickej reklamy uvedenej v odsekoch 1 a 4“ nahrádzajú slovami „Vysielanie iných programov a poskytovanie iných programov ako programov podľa § 13 ods. 5 a programov uvedených v odsekoch 2, 5 a 8 a vysielanie politickej reklamy a poskytovanie politickej reklamy uvedenej v odsekoch 1, 4 a 7“.
13.V § 11 odsek 11 znie:
„(11) Ak sa koná druhé kolo volieb prezidenta, ustanovenie § 13 ods. 1 sa neuplatňuje a vysielanie politickej reklamy a poskytovanie politickej reklamy je dovolené v čase začínajúcom sa dňom vyhlásenia výsledkov prvého kola volieb prezidenta štátnou komisiou a končiacom 48 hodín pred konaním druhého kola volieb. Rozhlas a televízia Slovenska vyčlení dve hodiny vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy a dve hodiny na vysielanie diskusných programov osobitne v rozhlasovom vysielaní a osobitne v televíznom vysielaní; kandidáti na prezidenta uplatnia nárok na vysielací čas do 24 hodín od vyhlásenia výsledkov prvého kola volieb. Vysielateľ s licenciou môže vyhradiť na vysielanie politickej reklamy najviac dve hodiny a na vysielanie diskusných programov najviac dve hodiny vysielacieho času. Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie môže vyhradiť na poskytovanie politickej reklamy najviac dve hodiny a na poskytovanie diskusných programov najviac dve hodiny času v katalógu programov za obdobie podľa prvej vety, a to v každej audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie osobitne. Ustanovenia odsekov 3 a 9 sa vzťahujú primerane aj na vysielanie politickej reklamy a diskusných programov a na poskytovanie politickej reklamy a diskusných programov pred druhým kolom volieb.“.
14.§ 12 vrátane nadpisu znie:
§ 12
Vysielanie a poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie počas volebnej kampane pre voľby do orgánov územnej samosprávy
(1) Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou môžu v čase podľa § 13 ods. 1 vyhradiť na vysielanie politickej reklamy najviac po 30 minút
vysielacieho času v rozhlasovom vysielaní a najviac po 30 minút vysielacieho času v televíznom vysielaní pre každého kandidáta na funkciu predsedu samosprávneho kraja, poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, starostu obce, primátora mesta a poslanca obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva alebo miestneho zastupiteľstva.
(2)Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou môžu v čase podľa § 13 ods. 1 vyhradiť okrem času podľa odseku 1 aj vysielací čas na diskusné programy pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja, poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, starostu obce, primátora mesta a poslanca obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva alebo miestneho zastupiteľstva v rozhlasovom vysielaní a televíznom vysielaní. Ak vysielateľ s licenciou vyhradí vysielací čas na diskusné programy podľa predchádzajúcej vety, je povinný predložiť rade najneskôr 30 dní pred začiatkom vysielania projekt programu, ktorý musí obsahovať aj spôsob takého výberu účastníkov diskusií, aby nebol žiadny z kandidátov znevýhodnený. Zaradenie takéhoto programu do vysielania sa nepovažuje za zmenu programovej služby.
(3) Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou rozdelia časy podľa odsekov 1 a 2 rovnomerne medzi kandidátov tak, aby určením času vysielania nebol žiadny z kandidátov znevýhodnený.
(4) Náklady na politickú reklamu vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a náklady na politickú reklamu vo vysielaní vysielateľa s licenciou uhrádza kandidáti. Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou povinní zabezpečiť pre všetkých kandidátov rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky.
(5) Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie môže za obdobie podľa § 13 ods. 1 vyhradiť na poskytovanie politickej reklamy najviac po 30 minút času v katalógu programov pre každého kandidáta na funkciu predsedu samosprávneho kraja, poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, starostu obce, starostu mestskej časti, primátora mesta a poslanca obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva alebo miestneho zastupiteľstva, a to v každej audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie osobitne. Náklady na poskytovanie politickej reklamy v katalógu programov uhrádzajú kandidáti. Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný zabezpečiť pre všetkých kandidátov rovnaké podmienky nákupu času poskytovanej politickej reklamy a rovnaké cenové a platobné podmienky.
(6) Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie môže v čase podľa § 13 ods. 1 poskytovať okrem politickej reklamy podľa odseku 4 diskusné programy s kandidátmi na funkciu predsedu samosprávneho kraja, poslanca
zastupiteľstva samosprávneho kraja, starostu obce, starostu mestskej časti, primátora mesta a poslanca obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva alebo miestneho zastupiteľstva len v prípade, ak zabezpečí taký spôsob výberu účastníkov diskusií, aby nebol žiadny z uvedených kandidátov znevýhodnený.
(7) Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie zaradí a usporiada politickú reklamu podľa odseku 4 a diskusné programy podľa odseku 5 v rámci katalógu programov tak, aby nebol žiadny kandidát znevýhodnený.
(8)Vysielanie iných programov a poskytovanie iných programov, než uvedené v odsekoch 2 a 5 a § 13 ods. 5, a vysielanie politickej reklamy a poskytovanie politickej reklamy uvedenej v odsekoch 1 a 4, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie osôb oprávnených voliť v prospech alebo v neprospech kandidáta, je zakázané.“.
15.§ 13 vrátane nadpisu znie:
§ 13
Spoločné ustanovenia k vysielaniu a poskytovaniu politickej reklamy podľa § 10 až § 12
(1)Vysielanie politickej reklamy a poskytovanie politickej reklamy je povolené len v čase začínajúcom sa 21 dní predo dňom konania volieb a končiacom sa 48 hodín predo dňom konania volieb.
(2)Zodpovednosť za obsah politickej reklamy majú kandidujúce politické strany, kandidujúce koalície politických strán, kandidáti na prezidenta, kandidáti na funkciu predsedu samosprávneho kraja, poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, starostu obce, starostu mestskej časti, primátora mesta a poslanca obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva alebo miestneho zastupiteľstva.
(3)Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou zabezpečia na začiatku a na konci vysielania politickej reklamy jeho zreteľné označenie a oddelenie od ostatných programov a iných zložiek programovej služby odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie. Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný uplatniť zreteľné označenie a oddelenie od ostatných programov podľa predchádzajúcej vety v katalógu programov.
(4)Politickú reklamu je zakázané vysielať v čase, ktorý je v rozhlasovom vysielaní a v televíznom vysielaní vyhradený na reklamu. Na čas poskytnutý na vysielanie politickej reklamy sa nevzťahujú obmedzenia časového rozsahu vysielanej reklamy podľa osobitného predpisu.13)
(5)Za politickú reklamu na účely tohto zákona sa nepovažuje vysielanie spravodajských programov a publicistických programov, ak sa realizujú v súlade s programovou službou. Ustanovenie podľa predchádzajúcej vety sa na poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie použije primerane.
(6)Ustanovenia odsekov 1 5 a ustanovenia § 10 12 sa nevzťahujú na vysielanie prostredníctvom internetu.
(7)Porušenie pravidiel vysielania politickej reklamy a poskytovania politickej reklamy podľa tohto zákona sa postihuje podľa osobitného predpisu.14)“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2019.