N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Číslo:.......................
N á v r h
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Ondreja Dostála, Milana Laurenčíka, Zuzany Zimenovej,
Vladimíra Slobodu a Petra Osuského
n a v y d a n i e
zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
Predkladá:Návrh na uznesenie:
Ondrej Dostál
Milan Laurenčík
Zuzana Zimenová
Vladimír Sloboda
Peter Osuský
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála Milana Laurenčíka, Zuzany Zimenovej, Vladimíra Slobodu a Petra Osuského na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
BRATISLAVA 2019
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh zákona
z ................. 2019,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z., zákona č. 198/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 13/2006 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 564/2008 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z. a zákona č. 124/2015 Z. z. sa mení takto:
V § 7 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „osoby inej ako slovenskej národnosti“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2019.