1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
NÁVRH
ZÁKON
z ..............2019
o príspevku za zásluhy v športovej oblasti
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)Tento zákon upravuje finančné ocenenie zásluh (ďalej len „príspevok“) štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí ako športoví reprezentanti Česko-slovenskej republiky, Československej socialistickej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky v období od 28. októbra 1918 získali na vybranom medzinárodnom športovom podujatí medailové ocenenie.
(2)Tento zákon upravuje aj pôsobnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a pôsobnosť ďalších subjektov vo vzťahu k rozhodovaniu o nároku na príspevok a nároku na jeho výplatu.
§ 2
Základné pojmy
(1)Vybrané medzinárodné športové podujatie na účely tohto zákona je:
a)letné olympijské hry organizované Medzinárodným olympijským výborom od roku 1896,
b)zimné olympijské hry organizované Medzinárodným olympijským výborom od roku 1924,
c)letné paralympijské hry organizované Medzinárodným paralympijským výborom od roku 1992,
d)zimné paralympijské hry organizované Medzinárodným paralympijským výborom od roku 1992,
e)šachová olympiáda organizovaná Medzinárodnou šachovou federáciou od roku 1999,
f)letné deaflympijské hry organizované Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich od roku 2001,
g)zimné deaflympijské hry organizované Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich od roku 2001,
2
(2)Medailovým ocenením na účely tohto zákona je ocenenie zlatou (1. miesto), striebornou (2. miesto) alebo bronzovou (3. miesto) medailou v niektorej zo športových disciplín oficiálne uznaných Medzinárodným olympijským výborom, Medzinárodným paralympijským výborom alebo Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich ako olympijský šport na vybranom medzinárodnom športovom podujatí, alebo v šachu.
(3)Príspevkom na účely tohto zákona je príspevok, ktorý vypláca ministerstvo za podmienok ustanovených týmto zákonom.
§ 3
Podmienky nároku na príspevok
(1)Nárok na príspevok podľa tohto zákona vzniká, ak tento zákon neustanovuje inak, fyzickej osobe, ktorá
a)je štátnym občanom Slovenskej republiky,
b)dovŕšila vek – 35 rokov,
c)je bezúhonná,
d)získala medailové ocenenie ako športový reprezentant Česko-slovenskej republiky, Československej socialistickej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky na vybranom medzinárodnom športovom podujatí podľa tohto zákona, ktoré jej nebolo odňaté príslušnou medzinárodnou organizáciou,
e)nebola opakovane sankcionovaná za porušenie zákazu užívania a držania liekov, liečiv a iných chemických látok uvedených v zoznamoch medzinárodných antidopingových organizácií alebo medzinárodných športových zväzov ako zakázané dopingové látky a
f)uplatnila si nárok na príspevok spôsobom ustanoveným týmto zákonom
(ďalej len „oprávnená osoba“).
(2)Na účely tohto zákona sa za bezúhonnú osobu nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ak sa na neho nehľadí, akoby nebol odsúdený.
(3)Nárok na príspevok podľa tohto zákona vzniká oprávnenej osobe od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia ministerstva o priznaní príspevku.
(4)Ak oprávnená osoba dosiahla viacero medailových ocenení rovnakého druhu, vzniká jej nárok len na jeden príspevok, a to v sume prislúchajúcej najvyššiemu medailovému oceneniu.
(5)Nárok na príspevok nie je predmetom dedenia.
§ 4
Určenie sumy príspevku
(1)Suma príspevku sa určí ako násobok sumy priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a to ako
a)1-násobok v prípade medailového ocenenia zlatou medailou,
b)0,75-násobok v prípade medailového ocenenia striebornou medailou,
c)0,6-násobok v prípade medailového ocenenia bronzovou medailou.
3
(2)Príspevok sa poskytuje mesačne v termíne určenom ministerstvom.
(3)Suma príspevku sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
§ 5
Žiadosť o priznanie príspevku
(1)Žiadosť o priznanie príspevku podáva oprávnená osoba na tlačive uvedenom v prílohe. Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce pre nárok na príspevok a nárok na jeho výplatu spôsobom určeným ministerstvom.
(2)Žiadosť o priznanie príspevku obsahuje
a)meno, priezvisko a rodné priezvisko oprávnenej osoby,
b)dátum narodenia oprávnenej osoby,
c)rodné číslo oprávnenej osoby,
d)štátne občianstvo oprávnenej osoby,
e)adresa trvalého pobytu oprávnenej osoby,
f)adresa pre doručovanie písomností určená oprávnenou osobou a telefónne číslo oprávnenej osoby,
g)druh medailového ocenenia (zlatá, strieborná alebo bronzová medaila) alebo poradia (1., 2. alebo 3. miesto) a dátum jeho získania,
h)druh športovej disciplíny, v ktorej bolo dosiahnuté medailové ocenenie,
i)označenie vybraného medzinárodného športového podujatia, na ktorom bolo dosiahnuté medailové ocenenie.
(3)K žiadosti o priznanie príspevku je oprávnená osoba povinná priložiť
a)listiny alebo iné dôkazy, ktoré preukazujú jej nárok na príspevok a
b)výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
(4)Žiadosť o priznanie príspevku sa podáva ministerstvu.
(5)Na žiadosť o zmenu výšky sumy príspevku sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona.
(6)Za oprávnenú osobu, ktorá zo zdravotných dôvodov nie je schopná sama podať žiadosť o príspevok, môže na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto oprávnenej osoby podať písomnú žiadosť iná fyzická osoba, ktorá je oprávnená ako zástupca konať za oprávnenú osobu v jej mene.1)
(7)Oprávnená osoba je povinná bezodkladne oznámiť ministerstvu zmenu údajov podľa odseku 2 a každú zmenu rozhodujúcich skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na priznanie, výplatu, zmenu výšky sumy príspevku alebo jeho odňatie.
§ 6
Konanie o príspevku
(1)Na konanie o príspevku je príslušné ministerstvo.
1) § 23 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4
(2)Nárok oprávnenej osoby na príspevok posudzuje, príspevok priznáva a odníma, a výšku sumy príspevku mení ministerstvo po získaní súhlasného stanoviska Slovenského olympijského a športového výboru, Slovenského paralympijského výboru alebo Deaflympijského výboru Slovenska. Slovenský olympijský a športový výbor, Slovenský paralympijský výbor alebo Deaflympijský výboru Slovenska poskytuje stanovisko k žiadosti o priznanie, zmenu alebo odňatie príspevku na základe písomnej žiadosti ministerstva a po získaní súhlasného stanoviska príslušného národného športového zväzu.
(3)Konanie o priznanie príspevku sa začína, ak tento zákon neustanovuje inak, na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby, ktorá si uplatnila nárok na príspevok a nárok na výplatu príspevku.
(4)Konanie o zmene poskytovania príspevku alebo o zmene výšky sumy priznaného príspevku sa začína na základe
a)písomnej žiadosti oprávnenej osoby,
b)podnetu ministerstva,
c)podnetu Slovenského olympijského a športového výboru,
d)podnetu Slovenského paralympijského výboru alebo
e) podnetu Deaflympijského výboru Slovenska.
(5)Konanie o odňatí príspevku sa začína na základe podnetu
a)ministerstva,
b)Slovenského olympijského a športového výboru,
c)Slovenského paralympijského výboru alebo
d) Deaflympijského výboru Slovenska.
(6)Dňom začatia konania je deň, kedy bola písomná žiadosť oprávnenej osoby doručená ministerstvu. Konanie, ktoré sa začína na základe podnetu ministerstva, Slovenského olympijského a športového výboru, Slovenského paralympijského výboru alebo Deaflympijského výboru Slovenska, začína dňom, kedy ministerstvo urobilo voči oprávnenej osobe prvý úkon.
(7)O priznaní, zmene alebo odňatí príspevku ministerstvo vydáva rozhodnutie. Proti rozhodnutiu ministerstva môže osoba, ktorej bolo rozhodnutie doručené, podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva písomne, doručuje sa ministerstvu a musí obsahovať skutočnosti, ktorými dotknutá osoba odôvodňuje zrušenie rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok. Na odvolacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.2)
(8)Rozhodnutie o odvolaní je preskúmateľné súdom.3) Na preskúmanie rozhodnutia o odvolaní je príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.
§ 7
Zánik nároku na príspevok
(1)Nárok na príspevok a nárok na jeho výplatu zaniká dňom
a)smrti oprávnenej osoby alebo vyhlásením za mŕtveho,
2) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
3) § 177 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.
5
b)ktorým oprávnená osoba prestala spĺňať podmienky pre jeho priznanie podľa § 3 ods. 1 a opätovné splnenie podmienok pre priznanie príspevku je vylúčené,
c)porušenia povinností oprávnenej osoby podľa § 5 ods. 7.
(2)Príspevok sa odníme, ak zanikol nárok na príspevok alebo ak sa zistí, že sa príspevok priznal neprávom.
(3)Suma príspevku sa zníži, ak sa zistí, že sa príspevok priznal vo vyššej sume, ako patrí.
§ 8
Výplata príspevku
(1)Výplata príspevku sa zastavuje dňom
a)uloženia sankcie oprávnenej osobe za porušenie zákazu užívania a držania liekov, liečiv a iných chemických látok uvedených v zoznamoch medzinárodných antidopingových organizácií alebo medzinárodných športových zväzov ako zakázané dopingové látky podľa osobitného predpisu,4) a to do uplynutia dočasného zákazu účasti na športových súťažiach a vyradenia zo športovej reprezentácie,
b)ktorým oprávnená osoba prestala spĺňať podmienky pre priznanie príspevku podľa § 3 ods. 1 a opätovné splnenie podmienok pre priznanie príspevku nie je vylúčené, a to do opätovného splnenia podmienok pre priznanie príspevku oprávnenou osobou a splnenia oznamovacej povinnosti podľa § 5 ods. 7.
(2)Oprávnená osoba počas období podľa odseku 1 stráca nárok na príspevok a tento jej nemožno za uvedené obdobia spätne priznať.
(3)Výplata príspevku sa zastavuje aj v prípade, ak oprávnená osoba na písomnú výzvu ministerstva, aby preukázala skutočnosti rozhodujúce pre nárok na príspevok, nárok na jeho výplatu a výšku sumy príspevku, tejto výzve nevyhovie v lehote určenej ministerstvom. Dňom zastavenia výplaty príspevku je deň nasledujúci po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety. Výplata príspevku sa po preukázaní rozhodujúcich skutočností uvoľní odo dňa zastavenia jeho výplaty, najviac však jeden rok spätne od preukázania týchto skutočností.
(4)Výplata príspevku sa zastaví, uvoľní alebo sa príspevok vypláca v nižšej sume alebo vo vyššej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce pre nárok na výplatu príspevku.
(5)Ak sa zistí, že príspevok bol vyplácaný neoprávnene, oprávnená osoba je povinná vrátiť ministerstvu neoprávnene vyplatené príspevky.
(6)Ministerstvo je oprávnené kedykoľvek počas vyplácania príspevku aj z vlastného podnetu preveriť, či oprávnená osoba spĺňa podmienky pre priznanie príspevku alebo, či spĺňa podmienky pre vyplácanie príspevku v priznanej sume.
(7)Príspevok sa vypláca prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva.
4) § 88 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6
(8)Príspevok sa poukazuje na účet oprávnenej osoby v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.5) Na žiadosť oprávnenej osoby sa príspevok vypláca poštovou poukážkou.
§ 9
Spoločné ustanovenia
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.6)
Čl. II
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011, zákona č. 548/2011 a zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 317/2018, zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z. a zákona č. 54/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto
V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom ad), ktoré znie:
„ad) príspevok za zásluhy v športovej oblasti poskytovaný podľa osobitného predpisu.59jh)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59jh znie:
„59jh) Zákon č. .../2019 o príspevku za zásluhy v športovej oblasti.“.
Čl. III
5) § 2 ods. 1 a 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
7
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
8
Príloha:
ŽIADOSŤ
O PRIZNANIE PRÍSPEVKU ZA ZÁSLUHY V ŠPORTOVEJ OBLASTI
na základe zákona č. .../2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v športovej oblasti
Osoba ktorej sa má priznať príspevok (žiadateľ)
Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Štátne občianstvo:
Adresa trvalého pobytu:
Adresa pre doručovanie písomností:
Telefónne číslo:
Zastúpená na základe zákonného zastúpenia alebo plnomocenstva (zástupca žiadateľa)
Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu:
Adresa pre doručovanie písomností:
Telefónne číslo:
Druh medailového ocenenia, za ktoré sa požaduje príspevok (zlatá, strieborná alebo bronzová medaila)
Druh medailového ocenenia:
Dátum získania medailového ocenenia:
Druh športovej disciplíny, v ktorej bolo dosiahnuté medailové ocenenie
Označenie vybraného medzinárodného športového podujatia, na ktorom bolo dosiahnuté medailové ocenenie
Čestne vyhlasujem, že som žiadosť vyplnil(a) osobne, v súlade so svojimi vedomosťami a uvedené údaje pravdivé a úplné. Som si vedomý(á), že každý nepravdivý údaj bude dostatočným dôvodom na zamietnutie mojej žiadosti.
Zároveň som si vedomý(á), že som povinný(á) bezodkladne oznámiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava, zmenu údajov uvedených v tejto žiadosti a každú zmenu rozhodujúcich skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na priznanie príspevku, zmenu výšky sumy príspevku alebo jeho odňatie.
9
Podľa § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov.“) týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov poskytnutých Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava, na účely rozhodovania o nároku na príspevok za zásluhy v športovej oblasti a nároku na jeho výplatu podľa zákona č. .../2019 Z. z. o priznaní príspevku za zásluhy v športovej oblasti (ďalej len „konanie o príspevku“), na účely archivácie dokumentácie súvisiacej s konaním o príspevku a na účely poskytovania, sprístupňovania a zverejňovania osobných údajov podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí v rozsahu osobných údajov uvedených v zákone č. č. .../2019 Z. z. o priznaní príspevku za zásluhy v športovej oblasti a tejto žiadosti do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby upravené v § 21 zákona o ochrane osobných údajov.
V ............................. dňa .............................
podpis žiadateľa
Potvrdenie Slovenského olympijského a športového výboru/ Slovenského paralympijského výboru/ Deaflympijského výboru Sloveska
Slovenský olympijský a športový výbor/ Slovenský paralympijský výbor/ Deaflympijský výbor Slovenska týmto potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov uvedených v tejto žiadosti.
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby
Potvrdenie príslušného Národného športového zväzu
Národný športový zväz týmto potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov uvedených v tejto žiadosti.
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby