1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ................................ 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 94/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 120/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 350/2011 Z. z., zákona č. 143/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 96/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 308/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 5 odsek 2 znie:
„(2) Súhlas sa vyžaduje na
a)umiestnenie stavby jadrového zariadenia,
b)etapu uvádzania do prevádzky,
c)skúšobnú prevádzku.“.
2.V § 8 odsek 3 posledná veta znie: „Úrad odmietne účastníkom konania, okrem žiadateľa, sprístupniť citlivé informácie podľa § 3 ods. 16 a 17.“.
3.V § 8 odsek 10 znie:
„(10) Účastníkovi konania podľa osobitného predpisu11b) úrad, v konaní podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,11c) doručuje rozhodnutie o vydaní súhlasu alebo povolenia, výzvu, upovedomenie, predvolanie alebo inú písomnosť, verejnou vyhláškou.“.
2
Poznámky pod čiarou k odkazom 11b a 11c znejú:
11b) § 24 a 25 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (oznámenie č. 43/2006 Z.z.).
11c) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
4.§ 8 sa dopĺňa odsekmi 11 až 13, ktoré znejú:
„(11) Úrad je povinný urobiť opatrenie, aby sa pri doručovaní rozhodnutia alebo inej písomnosti, alebo pri nazeraní do spisu nesprístupnila citlivá informácia, utajovaná skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, poštové tajomstvo alebo neporušila zákonom ustanovená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti.
(12) Úrad je povinný upovedomiť žiadateľa, že môže označiť, ktoré informácie alebo podklady považuje za predmet obchodného tajomstva alebo ktoré považuje za citlivé informácie.
(13) Úrad môže od žiadateľa žiadať písomné odôvodnenie označenia informácií alebo podkladov ako obchodné tajomstvo alebo ako citlivú informáciu. Ak úrad aj napriek odôvodneniu dospeje k záveru, že predložené informácie a podklady nenapĺňajú znaky obchodného tajomstva alebo, že nejde o citlivú informáciu, oznámi to žiadateľovi písomne.“.
5.V § 19 odsek 4 sa na konci pripája táto veta: „Na vydanie súhlasu na ďalšiu etapu uvádzania do prevádzky sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.45)“.
6.V § 35 odsek 1 znie:
„(1) Ak nie je ustanovené inak, na konanie úradu sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní45) okrem
a)lehôt na vydanie rozhodnutia v konaniach podľa § 8 ods. 5 a § 15 ods. 4,
b)náležitostí rozhodnutia v konaniach podľa § 15 ods. 4, § 16 až 16l a § 24,
c)formy podania žiadosti podľa odseku 2,
d)doručenia podľa § 8 ods. 10,
e)postupu podľa osobitného predpisu,45aa) ktorý úrad spojí s postupom podľa osobitného predpisu,45ab)
f)postupu podľa osobitného predpisu45ac) v konaní o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky, povolenia na predčasné užívanie stavby, súhlasu na skúšobnú prevádzku jadrového zariadenia, súhlasu na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku, povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, kolaudačného rozhodnutia a ich zmien.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 45aa až 45ac znejú:
45aa) § 56 zákona č. 71/1967 Zb.
3
45ab) § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
45ac) § 62 až 68 zákona č. 71/1967 Zb.“.
7.§ 35 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Na konanie o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby, súhlasu na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku, kolaudačného rozhodnutia a ich zmeny sa vzťahuje osobitný predpis,11c) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
8.Za § 37bd sa vkladá § 37be, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠37be
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019
Konania začaté a nedokončené do 31. júla 2019 sa dokončia podľa predpisu účinného od 1. augusta 2019.“.
Čl. II
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 219/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 154/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 254/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 312/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 80 ods. 1 sa za slovo „konania“ vkladajú slová „podľa § 78“.
2.§ 81 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Ak je pre stavbu vydané povolenie na predčasné užívanie stavby, záväzné stanoviská dotknutých orgánov sa na vydanie kolaudačného rozhodnutia nepožadujú v rozsahu v akom sú vydané v súvislosti s povolením na predčasné užívanie stavby.“.
3.V § 84 odsek 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak je pre stavbu vydané povolenie na predčasné užívanie stavby, dohoda s dotknutými orgánmi sa nepožaduje a § 126 ods. 1 sa nepoužije; úrad vtedy nie je povinný zvolať ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním.“.
4.V § 121 ods. 2 písm. e) sa za slovo „zariadenia“ vkladá čiarka a slová „ak osobitný predpis10mb) neustanovuje inak“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10mb znie:
4
10mb) Napríklad zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.