RODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ...............2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a o školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. 177/2017 Z. z. a 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 209/2018 Z. z. a zákona č. 365/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 1 písm. d) sa slová „okresný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „krajský školský úrad“.
2.V § 3 ods. 11 sa slová „prednosta okresného úradu v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „prednosta krajského školského úradu“.
3.V § 4 odsek 3 znie:
„(3) Rada školy pri základných školách zriadených podľa § 6 ods. 1 vyzve príslušný krajský školský úrad a Štátnu školskú inšpekciu na delegovanie svojich zástupcov do rady školy na účely výberového konania s riadnym hlasom. Rada školy pri stredných školách zriadených podľa § 9 ods. 1 vyzve príslušný krajský školský úrad v sídle kraja, Štátnu školskú inšpekciu a jedného delegovaného zástupcu samosprávneho kraja s riadnym hlasom; v stredných zdravotníckych školách zriadených podľa § 9 ods. 1 je prizývaný delegovaný zástupca Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.“.
4.V § 6 ods. 5 druhej vete sa slová „okresný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „krajský školský úrad“.
5.V § 6 ods. 6 posledná veta znie: Finančné prostriedky obci poskytne ministerstvo
prostredníctvom krajských školských úradov.“.
6.V § 6 ods. 8 písm. h) druhom bode sa slová „pridelených okresným úradom v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „pridelených krajským školským úradom“.
7.V § 6 ods. 8 písm. i) sa slová „príslušným okresným úradom v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „príslušným krajským školským úradom“.
8.V § 6 ods. 12 písmeno a) znie:
„a) zostavuje plán investícií a rozpisuje finančné prostriedky poskytnuté ministerstvom prostredníctvom krajských školských úradov pre školy, ktorých je zriaďovateľom, a rozpis finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) pre základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,“.
9.V § 6 ods. 12 písm. b) sa na konci slová „alebo okresný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „alebo krajský školský úrad“.
10.V § 6 ods. 12 písm. e) treťom bode sa slová „v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov“.
11.V § 6 ods. 17 sa slová „alebo okresný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „alebo krajský školský úrad“.
12.V § 6 ods. 21 sa slová „okresnému úradu v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „krajskému školskému úradu“.
13.V § 7 ods. 4 sa slová „okresnému úradu v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „krajskému školskému úradu“.
14.V § 7 ods. 5 sa slová „okresnému úradu v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „krajskému školskému úradu“.
15.V § 8 ods. 2 sa slová „okresný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „krajský školský úrad“.
16.V § 9 ods. 8 písm. c) sa slová „po prerokovaní s príslušným okresným úradom v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „po prerokovaní s príslušným krajským školským úradom“.
17.V § 9 ods. 8 písm. i) a k) sa slová „príslušným okresným úradom v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „príslušným krajským školským úradom“.
18.V § 9 ods. 12 písm. b) sa slová „okresný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „krajský školský úrad“.
19.V § 9 ods. 12 písm. e) treťom bode sa slová „v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov“.
20.V § 9 ods. 16 sa slová „okresný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „krajský školský úrad“.
21.§ 10 znie:
§ 10
Krajský školský úrad
(1)Na výkon miestnej štátnej správy v školstve sa zriaďujú krajské školské úrady. Krajské školské úrady rozpočtové organizácie štátu.27a) Krajské školské úrady finančnými vzťahmi zapojené na rozpočet ministerstva, ktorý voči nim plní funkciu zriaďovateľa.27b)
(2)Krajský školský úrad riadi prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra školstva.
(3)Prednosta krajského školského úradu ako generálny tajomník služobného úradu27c) zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a za efektívne využívanie finančných prostriedkov a zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v správe krajského školského úradu.
(4)Sídla a územná pôsobnosť krajských školských úradov zhodné so sídlami a územnými obvodmi samosprávnych krajov.27d)
(5)Krajský školský úrad zriaďuje a zrušuje podľa siete
a)základné školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky,
b)stredné školy a strediská praktického vyučovania, ak to vyžadujú osobitné podmienky,
c)materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
d)základné školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
e)stredné školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
f)praktické školy,
g)odborné učilištia,
h)špeciálne výchovné zariadenia,
i)školy, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňujú v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody,
j)školský internát,
k)centrá špeciálno-pedagogického poradenstva,
l)centrá pedagogicko-psychologického poradenstva,
m)školské zariadenia, ktoré súčasťou školy alebo školského zariadenia uvedeného v písmenách a) až j).
(6)Osobitnou podmienkou podľa odseku 1 písm. a) je, že obec nezabezpečí plnenie povinnej školskej dochádzky podľa tohto zákona a nemožno určiť spoločný školský obvod 8). V takýchto prípadoch žiak navštevuje základnú školu, ktorú zriadi krajský školský úrad.
(7)Osobitnou podmienkou podľa odseku 1 písm. b) je, že samosprávny kraj nezabezpečí výchovu a vzdelávanie v študijnom alebo učebnom odbore s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce alebo ide o školu alebo triedu, ktorá vzniknúť na základe medzinárodnej zmluvy. V takom prípade
strednú školu zriadi krajský školský úrad.
(8)Krajský školský úrad rozhoduje v druhom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého žiaka alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka, v ktorých v prvom stupni rozhodla obec.
(9)Krajský školský úrad rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje
a)riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom,
b)riaditeľ základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec, ktorá nie je školským úradom podľa § 7.
(10) Krajský školský úrad vykonáva kontrolu vo veci zabezpečovania činností a úloh obcí a samosprávnych krajov v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry podľa § 7.
(11) Krajský školský úrad spracúva podklady na štatistické spracovanie údajov o výchove a vzdelávaní v školách a v školských zariadeniach v jeho územnej pôsobnosti.
(12) Krajský školský úrad svojím rozhodnutím potvrdzuje, že obec je školským úradom podľa § 7 ods. 2. Ak krajský školský úrad nepotvrdí obec ako školský úrad podľa § 7 ods. 2, vykonáva činnosti obce ako školského úradu krajský školský úrad.
(13) Krajský školský úrad vymenúva predsedov skúšobných komisií pre záverečné skúšky, maturitné skúšky, absolventské skúšky a štátne jazykové skúšky v jeho územnej pôsobnosti.
(14) Krajský školský úrad spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy28) a verejnosti,29) najmä zverejňuje zoznamy voľných miest v stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti po jednotlivých termínoch prijímacieho konania v príslušnom školskom roku.
(15) Krajský školský úrad metodicky riadi školské úrady vo svojej územnej pôsobnosti podľa miesta sídla školského úradu.
(16) Krajský školský úrad v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy organizačne a finančne zabezpečuje jazykové kurzy detí cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky.
(17) Krajský školský úrad sa vyjadruje k zaradeniu školy, v ktorej vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie,41b) do siete vo svojej územnej pôsobnosti podľa § 15, ak nie je zriaďovateľom školy, podľa potrieb na trhu práce.
(18) Podrobnosti o organizácii krajského školského úradu upraví ministerstvo smernicou.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27a až 27d znejú:
27a) § 21 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
27b) § 21 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení neskorších predpisov.
27c) § 17 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.
27d) Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.“.
22. § 11 znie:
§ 11
(1)Krajský školský úrad zostavuje rozpočet finančných prostriedkov pre vlastný úrad.
(2)Krajský školský úrad plní úlohy v oblasti financovania škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu.31). Krajský školský úrad zároveň kontroluje efektívnosť využívania finančných prostriedkov pridelených školám a školským zariadeniam.
(3)Krajský školský úrad vo vzťahu ku školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom, ďalej
a)zabezpečuje priestory a materiálno-technické vybavenie,
b)didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese,
c)zabezpečuje investičnú výstavbu škôl a školských zariadení,
d)zabezpečuje stravovanie detí a žiakov škôl a školských zariadení,
e)vykonáva následnú finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, všeobecného rozpočtu Európskej únie, s materiálnymi hodnotami a majetkom,32) ktorý v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia,
f)vybavuje sťažnosti42) a petície43) občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení,
g)vytvára podmienky na zabezpečenie sociálnej starostlivosti o zamestnancov škôl a školských zariadení,
h)vedie personálnu agendu riaditeľov,
i)poskytuje právne poradenstvo,
j)spolupracuje s riaditeľmi pri zabezpečovaní personálneho obsadenia škôl a školských zariadení,
k)schvaľuje návrhy zmlúv o nájme a prenájme budov škôl a školských zariadení, miestností a priľahlých priestorov.
(4) Krajský školský úrad poskytuje odbornú poradenskú činnosť obciam, samosprávnym krajom, zriaďovateľom cirkevných škôl a školských zariadení, zriaďovateľom súkromných škôl a školských zariadení a riaditeľom škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a to v oblastiach
a)Organizácie výchovy a vzdelávania
b)školského stravovania,
c)informatiky,
d)práce s deťmi a mládežou a záujmového vzdelávania,
e)rozvoja telesnej výchovy a športu,
f)bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
g)pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania.
(5)Krajský školský úrad kontroluje27) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania a v oblasti školského
stravovania v školách a v školských zariadeniach vo svojej územnej pôsobnosti s výnimkou kontroly podľa §13.
(6)Krajský školský úrad vydáva organizačné pokyny pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti.
(7)Krajský školský úrad môže na základe dohody vykonávať administratívno-technické práce na mzdovom a pracovnoprávnom úseku pre školy a školské zariadenia v rozsahu poverenia a požiadaviek riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom.
(8)Okresný úrad v sídle kraja organizuje, koordinuje a finančne zabezpečuje okresné a krajské kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti a predmetové olympiády žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti. Za okresné kolo súťaže alebo okresné kolo predmetovej olympiády sa považuje súťaž alebo predmetová olympiáda, ktorá sa uskutočňuje pre deti a žiakov škôl a školských zariadení v územnom obvode okresného úradu,43a) ak sa na súťaž alebo predmetovú olympiádu prihlási najmenej 10 detí alebo žiakov pre príslušnú kategóriu; pri nižšom počte prihlásených detí alebo žiakov určí miesto konania súťaže alebo predmetovej olympiády pre príslušnú kategóriu krajský školský úrad.
(9)Krajský školský úrad organizačne a finančne zabezpečuje spoluprácu so zriaďovateľmi vo svojej územnej pôsobnosti, s právnickými osobami a občianskymi združeniami zabezpečujúcimi šport a telesnú kultúru.
(10)Krajský školský úrad finančne zabezpečuje celoslovenské kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných na území kraja okrem celoslovenských kôl súťaží zabezpečovaných ministerstvom a spolupracuje s organizátormi súťaží.“.
23.V § 14 ods. 3 sa slová „v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov“.
24.V § 14 ods. 4 sa slová „okresný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „krajský školský úrad“.
25.V § 14 ods. 6 písm. b) sa slová „príslušného okresného úradu v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „príslušného krajského školského úradu“.
26.V § 14 ods. 6 písm. h) sa slová „okresné úrady v sídle kraja“ nahrádza slovami „krajské školské úrady“.
27.V § 14 ods. 6 písmeno j) znie:
„j) vykonáva následnú finančnú kontrolu na úseku dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a následnú finančnú kontrolu50) na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly ministerstva a zo všeobecného rozpočtu Európskej únie obciam, samosprávnym krajom, krajským školským úradom, Štátnej školskej inšpekcii a ministerstvom zriadeným organizáciám a na úseku hospodárenia s materiálnymi hodnotami a majetkom štátu,
ktorý majú Štátna školská inšpekcia a ministerstvom zriadené organizácie v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia.“.
28.V § 14 ods. 7 sa slová „prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja“ nahrádza slovami „krajského školského úradu“.
29.V § 15 ods. 2 sa slová „príslušného okresného úradu v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „príslušného krajského školského úradu“.
30.V § 16 ods. 1 písm. k) sa slová „okresný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „krajský školský úrad“.
31.V § 16 ods. 1 písm. p) sa slová „príslušného okresného úradu v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „príslušného krajského školského úradu“.
32.V § 17 ods. 1 písm. b) sa slová okresný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „krajský školský úrad“.
33.V § 17 ods. 2 písm. f) sa slová okresný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „krajský školský úrad“.
34.V § 17 ods. 2 písm. g) sa slová „vyjadrenie okresného úradu v sídle kraja“ nahrádza slovami „vyjadrenie krajského školského úradu“.
35.V § 18 ods. 7 písm. k) sa slová „okresný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „krajský školský úrad“.
36.V § 18 ods. 7 písm. o) sa slová „príslušného okresného úradu v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „príslušného krajského školského úradu“.
37.V § 19 ods. 2 písm. c) a ods. 9 sa slová „okresný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „krajský školský úrad“.
38.V § 23a ods. 10 sa slová príslušného okresného úradu v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „príslušného krajského školského úradu“ a slová „príslušnému okresnému úradu v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „príslušnému krajskému školskému úradu“.
39.V § 24 a § 25 a § 35a ods. 4 sa slová „okresný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „krajský školský úrad“ v príslušnom tvare.
40.Za § 39hc sa vkladá § 39hd, ktorý znie:
§ 39hd
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2019
Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry doterajších služobných úradov, ktorými okresné úrady v sídle kraja, ktorých činnosti prechádzajú od 1. septembra 2019 na služobný úrad, ktorým je krajský školský úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad v sídle kraja sídlo, prechádzajú s účinnosťou od 1. septembra 2019 na krajský školský úrad. Podrobnosti o prechode pracovnoprávnych vzťahov sa upravia dohodami uzatvorenými medzi okresnými úradmi v sídle kraja a
krajskými školskými úradmi.“.
Čl. II
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z. a zákona č. 367/2018 Z. z. sa mení takto:
1.V § 1 ods. 1 písm. a) sa slová „zriadených okresnými úradmi v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „zriadených krajskými školskými úradmi“.
2.V § 1 ods. 4 sa slová „v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov“.
3. V § 2 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole ministerstva vnútra 13) (ďalej len „rozpočtová kapitola ministerstva vnútra“) podľa § 3“.
4.V § 2 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a v kapitole ministerstva vnútra13) podľa § 3“.
5.V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a kapitoly ministerstva vnútra“.
6.V § 3 ods. 3 sa slová „V kapitole ministerstva vnútra“ nahrádzajú slovami „V kapitole ministerstva“ a slová „okresné úrady v sídle kraja“ sa nahrádzajú slovami „krajské školské úrady“.
7.V § 3 odsek 5 znie:
„(5) Finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby a krajských školských úradov sa poskytujú zriaďovateľovi z kapitoly ministerstva prostredníctvom krajského školského úradu podľa sídla zriaďovateľa v objeme určenom ministerstvom. Finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov z kapitoly ministerstva poskytuje ministerstvo.“.
8.V § 3 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a z kapitoly ministerstva vnútra“.
9.V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a z kapitoly ministerstva vnútra“.
10.V § 4 ods. 7 a ods. 8 sa slová „okresný úrad v sídle kraja“ nahrádza slovami „krajský školský úrad“.
11.V § 4 odsek 9 znie:
„(9) Zriaďovateľ verejnej školy do 15 dní po doručení oznámenia krajského školského úradu podľa odseku 7 rozpíše finančné prostriedky na kalendárny rok pre jednotlivé školy vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti. Zriaďovateľ verejnej školy pridelí na kalendárny rok každej zo škôl finančné prostriedky najmenej v sume určenej ustanoveným percentuálnym podielom z časti normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok podľa odseku 2 zodpovedajúcej osobným nákladom a ustanoveným percentuálnym podielom z časti normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok podľa odseku 2 zodpovedajúcej prevádzkovým nákladom. Rozdiel medzi sumou poskytnutou ministerstvom prostredníctvom krajského školského úradu a medzi sumou určenou ustanovenými minimálnymi percentuálnymi podielmi z normatívnych príspevkov pre školy na kalendárny rok prerozdelí zriaďovateľ najneskôr do konca kalendárneho roku jednotlivým školám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podľa svojho rozhodnutia zohľadňujúceho ich potreby a úpravu podľa odseku 10.“.
12.V § 4 ods. 10 a 11 slová „okresný úrad v sídle kraja vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „krajský školský úrad“ v príslušnom tvare.
13.V § 4 odsek 12 znie:
„(12) Ministerstvo prostredníctvom krajského školského úradu poskytuje zriaďovateľovi verejnej školy finančné prostriedky z kapitoly ministerstva pridelené podľa odsekov 1 11 a § 4a až 4e v priebehu roka podľa osobitného predpisu22).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
22) Zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
14.V § 4a ods. 1, §4b ods. 1, § 4c ods. 1, § 4d ods. 1 a § 4e ods. 1 sa vypúšťajú slová „a z kapitoly ministerstva vnútra“.
15.V § 6 ods. 1 , § 6a ods. 1 a § 6b ods. 3 písm. c) sa slová „ministerstva vnútra“ nahrádzajú slovom „ministerstva“.
16.V § 7 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a ministerstva vnútra“.
17.V § 7 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a kapitoly ministerstva vnútra“.
18.V § 7 odsek 7 znie:
„(7) Celkový objem finančných prostriedkov na bežné výdavky vyčlenený na účely podľa § 4a § 4e, § 6b a § 8c v kalendárnom roku je najviac 6% z objemu finančných prostriedkov na bežné výdavky rozpočtované v kapitole ministerstva podľa § 3 ods. 2 a ods. 3.“.
19.V § 7 sa vypúšťajú slová „z kapitoly ministerstva vnútra“ a slová „ministerstva vnútra vo všetkých tvaroch“.
20.V § 7 odsek 10 znie:
„(10) Ministerstvo môže prideliť
a)z kapitoly ministerstva na žiadosť krajského školského úradu pre školy a školské zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti finančné prostriedky podľa naliehavosti riešenia potreby na
1.nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov
2.výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu školských objektov
b)na žiadosť zriaďovateľa24c) školy1) finančné prostriedky na výstavbu, prístavbu, modernizáciu, rekonštrukciu podľa počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením a naliehavosti riešenia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 24c znejú:
1) § 27 ods. 3 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24c) § 19 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 325/2012 Z. z.“ .
21.V § 7 ods. 15 a 16 sa slová „Okresný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „Krajský školský úrad“.
22.V § 8c ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo v rámci kapitoly ministerstva vnútra“.
23.V § 9 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a ministerstvo vnútra“.
Čl. III
Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 160/2015 Z. z., zákona č. 343/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z. a zákona č. 55/2017 Z. z. sa mení takto:
V § 9 ods. 14 sa vypúšťajú slová „krajský školský úrad“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.