D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za klub Most-Híd predkladá na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“).
V súlade so zámerom zvyšovania životnej úrovne pracujúcich deklarovanom v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky navrhujeme opatrenie na zvýšenie ich čistých príjmov. Nástrojom na zvýšenie čistých príjmov byť zníženie odvodov zamestnancov a SZČO. Zákon tiež sleduje cieľ stransparentnenia odvodového systému, aby ľudia mohli objektívnejšie rozlišovať, za čo platia. Výsledkom bude zvýšenie zdrojov fondu starobného poistenia a zníženie prebytkov v niektorých iných fondoch.
Európska komisia vo svojej aktuálnej správe o Slovensku konštatuje, že Slovensko sa príliš spolieha vo svojom rozpočte na daňové zaťaženie práce. Kým priemerné daňové a odvodové príjmy z práce v roku 2016 boli v Európskej únii na úrovni 49,7 % z celkovej výšky zdaňovania, na Slovensku to bolo 53,9 %. Predložený návrh zákona by zlepšil negatívne hodnotenie a priblížil by Slovensko k priemeru Európskej únie.
Sociálna poisťovňa vykazuje vo svojom hospodárení prebytky a to i napriek prevodu časti odvodov poistencov do II. piliera. V roku 2019 nebude potrebná žiadna dotácia zo štátneho rozpočtu na financovanie tohto prevodu, pretože príjmy z poistného postačia na jeho vykrytie. Výška prebytku bude v nasledujúcich rokoch ešte rásť. To vytvára priestor pre zníženie odvodov.
Problémom tiež je, že kým fond starobného poistenia je dlhodobo výrazne schodkový, tak ostatné fondy dlhodobo prebytkové. To vytvára potrebu zmiernenia disproporcií nastavenia systému v záujme vyššej transparentnosti a zvýšenia zdrojov fondu starobného dôchodkového poistenia.
Prijatie návrhu zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy, pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a nebude mať vplyvy na služby verejnej správy pre občana, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1, 2, 3 a 5
Navrhuje sa stransparentnenie a zreálnenie odvodov vzhľadom k tomu, že základný fond starobného poistenia je dlhodobo deficitný a Rezervný fond solidarity sa používa hlavne na krytie tohto deficitu.
Odvody do rezervného fondu solidarity sa preto navrhuje znížiť o 4 percentuálne body na 0,75% z pôvodnej výšky 4,75% v prípade zamestnávateľa, SZČO a dobrovoľnej poistenej osoby. V prípade štátu by sa mali znížiť tiež na 0,75% zo súčasnej úrovne 2% z vymeriavacieho základu.
Odvody do základného fondu starobného poistenia sa navrhuje ekvivalentne zvýšiť o 4 percentuálne body na strane zamestnávateľa za zamestnanca, rovnako u SZČO, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby, štátu, Sociálnej poisťovni, tiež v prípade zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľ v II. pilieri a aj v prípade SZČO, ktorá je sporiteľom v II. pilieri.
K bodu 4
Navrhuje sa zníženie odvodov pre zamestnancov o 1 percentuálny bod. Vo finančnom vyjadrení táto zmena zvýši čistý príjem zamestnanca zarábajúceho priemernú mzdu približne o 100 eur ročne. Znížiť sa navrhuje sadzba poistného na invalidné poistenie zamestnanca z
3 % vymeriavacieho základu na 2 %. Fond invalidného poistenia je navrhnutý z toho dôvodu, že je dlhodobo najprebytkovejším základným fondom. Aj napriek predmetnému zníženiu zostane tento fond naďalej prebytkovým.
K Čl. II
Navrhuje sa, aby predložená právna úprava nadobudla účinnosť 1. januára 2020.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
Návrh je v súlade s právnou úpravou Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Nie sú predkladaným návrhom dotknuté.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti – úplný
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
Možno očakávať zvýšenie čistého príjmu najmä nízkych a stredných príjmových skupín obyvateľov a zvýšenie čistého príjmu SZČO. Očakáva sa, že navrhovaná zmena zvýši čistý príjem zamestnanca zarábajúceho priemernú mzdu približne o 100 eur ročne.
Možno očakávať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy približne vo výške približne 217 miliónov eur v roku 2020. Uvedené predstavuje odhad, výsledný vplyv bude závislý od viacerých faktorov ako napr. dynamický efekt a ďalšie.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.