NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ........ 2019,
ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení zákona č. 272/2008 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 1 sa suma „60 Sk“ nahrádza sumou „4 eurá“ .
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.