D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela Zákonníka práce“).
Ústava Slovenskej republiky vo svojom čl. 36 garantuje, že zákon zamestnancom zabezpečí právo na najkratšiu prípustnú dĺžku platenej dovolenky na zotavenie. V súlade s týmto ústavným záväzkom Zákonník práce podľa súčasnej platnej právnej úpravy v § 103 ods. 1 určuje základnú výmeru dovolenky zamestnanca na najmenej štyri týždne; a zároveň v § 103 ods. 2 určuje u zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku základnú výmeru dovolenky na najmenej päť týždňov.
Novela Zákonníka práce reaguje na súčasný platný právny stav, ktorý rozlišuje nárok zamestnancov na dĺžku základnej výmery dovolenky len na základe kritéria veku zamestnanca.
Cieľom predkladateľa je novelou Zákonníka práce:
-odstrániť zavedenú kategorizáciu zamestnancov pri ich nároku na dĺžku základnej výmery dovolenky len na základe kritéria veku zamestnanca, ktorá môže byť v určitých prípadoch pre zamestnancov diskriminačná,
-navýšiť dĺžku základnej výmery dovolenky pre zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku; čo je v súčasnosti platným sociálnym štandardom pre zamestnancov aj v iných členských štátoch Európskej únie, ako aj platným zamestnaneckým zvýhodnením pre mnohých zamestnancov v Slovenskej republike na základe výsledkov kolektívneho vyjednávania so zamestnávateľmi.
Predkladateľ predpokladá najmä nasledovné dopady navrhovaného zjednotenia základnej výmery dovolenky vzhľadom na vek zamestnancov na dobu päť týždňov:
-pozitívny vplyv na zdravie zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku,
-pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu,
-pozitívny vplyv na cestovný ruch,
-pozitívny vplyv na bezpečnosť, produktivitu a efektivitu práce zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku,
-pozitívne vplyvy na mladé pracujúce rodiny s maloletými deťmi a ich zakladanie,
-odstránenie možnej diskriminácie v zamestnaní na základe veku zamestnanca, ktorý dovŕšil 33 rokov veku,
-zjednodušenie administratívy pre zamestnávateľov pri určovaní základnej výmery dovolenky zamestnancov.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Nemá vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť a ani vplyv na informatizáciu spoločnosti. Zároveň predložený návrh zákona nemá negatívny sociálny vplyv a ani vplyv na hospodárenie obyvateľstva.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
V ustanovení 103 ods. 1 sa navrhuje zvýšiť základnú výmeru dovolenky na dobu najmenej päť týždňov z doteraz platnej a účinnej doby štyroch týždňov.
K bodu 2
V nadväznosti na navrhovanú zmenu v ustanovení § 103 ods. 1 sa navrhuje úplne vypustiť ustanovenie § 103 ods. 2, ktoré osobitne upravuje dovolenku zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku.
K čl. II
S ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť zákona na 1. január 2020.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Negatívne
Žiadne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu
regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona nezakladá zvýšené nároky na výdavkovú časť štátneho rozpočtu, rozpočet verejnej správy, nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Nemá vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť a ani vplyv na informatizáciu spoločnosti. Zároveň predložený návrh zákona nemá negatívny sociálny vplyv, ani vplyv na hospodárenie obyvateľstva.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
3. Predmet návrhu zákona:
a) nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b) nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.