DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Simona Petrík
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v primárnom práve Európskej únie, a to v čl. 48, 151 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 83, 30. 3. 2010), a v čl. 34 (sociálne zabezpečenie a sociálna pomoc) Charty základných práv Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012),
b)je upravená v sekundárnom práve Európskej únie, a to v:
smernici Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010 , ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES v. L 68, 18.3.2010) v platnom znení – príloha k tejto smernici,
c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na transpozíciu smernice 2010/18/EÚ uplynula 8. marca 2012,
b)v danej oblasti nebol proti Slovenskej republike začatý postup Európskej komisie a ani konanie Súdneho dvora Európskej únie podľa článkov 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
c)smernica 2010/18/EÚ bola prebratá do týchto právnych predpisov:
1.zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície,
2.zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov,
3.zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
4.zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore,
5.zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
6.zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
7.zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie
- úplne.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
X
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
Ročne sa na Slovensku narodí cca 50 000 detí. Odhadujeme, že pri ½ z nich by mali otcovia na otcovské nárok a uplatnili by si ho (podmienka 270 dní nemocenského poistenia). Priemerná výška materského bola vo februári 2018 v sume 626,40 eur, k čomu je potrebné prirátať, že muži majú o cca 22 % vyšší plat ako ženy. Za dva týždne by tak muž v hrubom odhade získal cca 356,63 eur. Ak by ročne čerpalo otcovské 25 000 otcov, finančné dopady by boli približne vo výške 8 915 750 eur. Zároveň je nevyhnutné zdôrazniť, že predstavitelia vlády avizovali nečakané príjmy do rozpočtu 600 miliónov eur, pretože európskej ekonomike sa darí. Tým pádom nemôže byť rozpočtovým problémom vykryť spomínaných takmer 9 miliónov eur.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné