NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z. a zákona č. 368/2018 Z. z. a zákona č. 35/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 13 ods. 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) dávka otcovskej popôrodnej starostlivosti (ďalej len „otcovské“).“.
2. V prvej časti, druhej hlave sa za piaty diel vkladá nový šiesty diel, ktorý vrátane nadpisu znie:
„ŠIESTY DIEL
OTCOVSKÉ
§ 53a
Podmienky nároku na otcovské
(1) Nárok na otcovské poistenec, ktorý sa stará o dieťa, ktorého je otcom, ak bol v posledných dvoch rokoch pred narodením dieťaťa nemocensky poistený najmenej 270 dní.
(2) Podmienka starostlivosti o narodené dieťa sa považuje za splnenú v období, v ktorom je dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia.
(3) Poistencovi vzniká nárok na otcovské dňom narodenia dieťaťa. Nárok na otcovské zaniká uplynutím šiesteho týždňa od vzniku nároku na otcovské.
(4) Poistenec nemá nárok na výplatu otcovského za dni, počas ktorých
a) sa mu vypláca náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu,51)
b) má nárok na výplatu nemocenského.
§ 53b
Poskytovanie otcovského
(1) Otcovské sa poskytuje za dni, najviac však za 14 dní.
(2) Otcovské sa poskytuje za to isté obdobie len raz a len jednému poistencovi.
§ 53c
Výška otcovského
Výška otcovského je 75 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57.“.
Doterajší šiesty a siedmy diel sa označujú ako siedmy a ôsmy diel.
3. § 106 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) sa mu vypláca otcovské.“.
4. V § 128 ods. 5 sa na konci pripájajú slová „alebo otcovské“.
5. V § 138 ods. 7 písm. a) sa za slovo „materské“ vkladajú slová „alebo otcovské“.
6. V § 138 ods. 13 sa za slovo „materské“ vkladajú slová „alebo otcovské“.
7. V § 140 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú slová „alebo otcovské“.
8. V § 140 ods. 2 sa slová „ošetrovného alebo materského“ nahrádzajú slovami „ošetrovného, materského alebo otcovského“.
9. V § 231 ods. 1 písm. d) znie:
„d) oznámiť pobočke začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky alebo otcovského zamestnancom do ôsmich dní od začiatku čerpania a do ôsmich dni od skončenia čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky alebo otcovského,“.
Čl. II
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 351/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z. zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 95/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z. a zákona č. 376/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 141 ods. 1 prvej vete sa za slová „ošetrovania chorého člena rodiny“ vkladá čiarka a slová „čerpania otcovského“.
Čl. III
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 190/2018 Z. z. a zákona č. 35/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 5 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) dávka otcovskej popôrodnej starostlivosti (ďalej len „otcovské“).“.
2. Za § 10 sa vkladá § 11, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11
Otcovské
(1) Policajt a profesionálny vojak má nárok na otcovské, ak
a) sa stará o dieťa, ktorého je otcom, a
b) v posledných dvoch rokoch pred narodením dieťaťa bol nemocensky zabezpečený podľa tohto zákona alebo nemocensky poistený podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení najmenej 270 kalendárnych dní, alebo v tejto dobe sa policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi poskytla rodičovská dovolenka podľa osobitných predpisov.3h)
(2) Podmienka starostlivosti o narodené dieťa sa považuje za splnenú v období, v ktorom je dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia.
(3) Policajtovi a profesionálnemu vojakovi vzniká nárok na otcovské dňom narodenia dieťaťa. Nárok na otcovské zaniká uplynutím šiesteho týždňa od vzniku nároku na otcovské.
(4) Otcovské sa poskytuje za kalendárne dni, najviac však za 14 kalendárnych dní. Otcovské sa poskytuje za to isté obdobie len raz a len jednému policajtovi alebo len jednému profesionálnemu vojakovi.
(5) Otcovské sa poskytuje policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi vo výške nemocenského podľa § 8.
(6) Otcovské sa poskytuje policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ak nemá nárok na výsluhový dôchodok a splnil ostatné podmienky na vznik nároku na otcovské.“.
3. V § 58 odseku 3 sa za slová „rodičovskej dovolenky“ vkladá čiarka a slová „čerpania otcovského“.
4. V § 64a sa za slová „materské“ vkladajú slová „alebo otcovské“.
5. V § 83 odseku 2 sa vkladá nové písm. e), ktoré znie:
„e) otcovské,“.
Doterajšie písm. e) a f) sa označujú ako písm. f) a g).
6. V § 99 odseku 5 písm. a) sa za slovo „materské“ vkladá čiarka a slovo „otcovské“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2019 okrem čl. I bodov 5 a 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.