Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Simona Petrík predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dôvodom návrhu je podpora rôznych stratégií rodičov s malými deťmi pri plánovaní rodičovstva, pri zabezpečovaní starostlivosti o dieťa a pri zlaďovaní rodinného a pracovného života. Súčasná právna úprava ustanovuje vyplácanie základnej sumy rodičovského príspevku 213,20 eura jedine do dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa, čo rodičov zbytočne obmedzuje.
Cieľom novely zákona je zavedenie flexibilného poberania rodičovského príspevku. Výška mesačne vyplácaného rodičovského príspevku by závisela od počtu mesiacov, za ktorý sa ho rodič rozhodne vyčerpať. Celkovú sumu 6396 eur, ktorú by rodič získal za celú dobu poberania rodičovského príspevku, by bolo možné vybrať aj skôr ako dieťa dosiahne 3 roky veku. Navrhujeme, aby dolnou hranicou výberu rodičovského príspevku boli 2 roky veku dieťaťa. Výška rodičovského príspevku sa tak bude pohybovať v intervale od 213,20 eura do 355,33 eura, ak by si rodič skrátil poberanie poberania rodičovského príspevku do 2 rokov veku dieťaťa. Rovnaký systém sa osvedčil a funguje v Českej republike, kde zavádzajú štvrtú rýchlosť čerpania, lebo rodičia túto možnosť radi využívajú.
Výhodou tejto úpravy je najmä finančná podpora mladých rodín a riešenie ťaživej finančnej situácie. Keďže súčasná výška rodičovského príspevku nestačí na dôstojné prežitie, rodičia v rôznych životných situáciách by si mohli vďaka zvýšeniu sumy rodičovského príspevku zaistiť lepší životný štandard. Očakávame, že ustanovenie pomôže napríklad osamelému rodičovi pri bežných výdavkoch na život, než sa opätovne zamestná. Taktiež by pomohol rodičom, ktorým sa narodili deti za sebou s menším odstupom, ako tri roky, aby neprišli finančné zdroje od štátu.
Nárok detí s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorých rodičia môžu poberať rodičovský príspevok do 6 rokov ich veku, sa zachováva v plnej miere. Ak rodič čerpá rodičovský príspevok v skrátenom čase a u dieťaťa dôjde k zhoršeniu zdravotného stavu, a ono získa nárok na predĺžené poberanie rodičovského príspevku, bude musieť bezodkladne prejsť na poberanie rodičovského príspevku v štandardnej výške 213,20 eura.
Zákon bude mať pozitívne sociálne dopady, pretože rodičom v ťaživej sociálnej alebo rodinnej situácii ponúka ďalší nástroj, ako finančne zabezpečiť starostlivosť o dieťa do jeho nástupu do jaslí alebo do materskej školy. Dopad na štátny rozpočet bude neutrálny, avšak vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k výplate vyššej sumy finančných prostriedkov ako je 6396 eur. Môže sa tak udiať v špeciálnych prípadoch, keď rodič vyčerpá rodičovský príspevok skôr a vzápätí dôjde k zhoršeniu zdravotného stavu dieťaťa. Takéto náklady však odhadujú navrhovatelia za zanedbateľné.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa možnosť flexibilného poberania rodičovského príspevku tak, že namiesto súčasnej doby poberania (3 roky veku dieťaťa) sa bude môcť poberať do dvoch rokov veku dieťaťa, avšak vo vyššej sume. Náklady z hľadiska verejných financií pritom ostávajú rovnaké ako v súčasnosti dochádza len k tomu, že pri využití tejto možnosti budú prostriedky vyplatené skôr. Zároveň sa ustanovuje, že pokiaľ by v prípade využitia tejto možnosti došlo k dlhodobo nepriaznivému zdravotnému stavu dieťaťa, nárok na poberanie rodičovského príspevku do šiestich rokov veku by ostal zachovaný v rovnakej podobe ako v súčasnosti.
K bodu 2
V nadväznosti na bod 1 sa navrhuje spôsob výpočtu zvýšenej sumy rodičovského príspevku, pokiaľ oprávnená osoba využije možnosť flexibilného poberania.
K Čl. II
Stanovuje sa účinnosť navrhovaných zmien s ohľadom na predpokladaný priebeh legislatívneho procesu a primeranú legisvakačnú dobu.