N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z.........2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 86/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 3 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Oprávnená osoba, ktorá zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa podľa odseku 2 písm. a) a ktorej vznikol nárok na rodičovský príspevok po vyčerpaní nároku na materské16) alebo nároku na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte, môže vlastným prehlásením určiť kratšie obdobie čerpania nároku na rodičovský príspevok ako do trochu rokov veku dieťaťa, nie však kratšie ako do 24 mesiacov veku dieťaťa; nárok v prípade podľa odseku 2 písm. b) tým nie je dotknutý.“.
2.§ 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Suma rodičovského príspevku pre oprávnenú osobu uvedenú v § 3 odseku 11 sa stanoví ako násobok sumy v odseku 1 a koeficientu určeného ako podielu počtu mesiacov zostávajúcich do troch rokov veku dieťaťa a počtu mesiacov, ktorý si oprávnená osoba určila prehlásením ako obdobie čerpania rodičovského príspevku.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2019.