NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 406/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z. a zákona č. 6/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 81 ods. 1 písm. d) prvom bode sa vypúšťajú slová „mladšieho ako 10 rokov“.
2.V § 81 ods. 1 písm. d) treťom bode sa slová „iného chorého člena rodiny, ktorý žije s policajtom v spoločnej domácnosti,“ nahrádzajú slovami „chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela alebo manželky,“.
3.V § 81 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Dieťaťom na účely odseku 1 je vlastné dieťa, osvojené dieťa policajta alebo jeho manžela alebo manželky, a dieťa, ktoré bolo policajtovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
4.V § 130 ods. 5 sa na konci vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak“.
5.Za § 287j sa vkladá § 287k, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 287k
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019
Podľa doterajších predpisov sa posudzujú nároky vzniknuté zo služobného pomeru do dňa účinnosti tohto zákona; to platí aj o lehotách, ktoré začali plynúť pred týmto dňom.“.
Čl. II
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 447/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 254/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 404/2006 Z. z., zákona č. 256/2007 Z. z., zákona č. 327/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 614/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 591/2008 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 602/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 190/2013 Z. z., zákona č. 37/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 347/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 96 ods. 2 sa slová „chorého člena rodiny“ nahrádzajú slovami „chorého dieťaťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela alebo manželky,“.
2.V § 96 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Dieťaťom na účely odseku 2 je vlastné dieťa, osvojené dieťa príslušníka alebo jeho manžela alebo manželky, a dieťa, ktoré bolo príslušníkovi zverené do
starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
3.Za § 209h sa vkladá § 209i, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 209i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019
Podľa doterajších predpisov sa posudzujú nároky vzniknuté zo služobného pomeru do dňa účinnosti tohto zákona; to platí aj o lehotách, ktoré začali plynúť pred týmto dňom.“.
Čl. III
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 107/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z. a zákona č. 35/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 116 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „mladšieho ako 10 rokov“.
2.V § 116 ods. 2 písm. c) sa slová „iného chorého člena rodiny, ktorý žije s profesionálnym vojakom v domácnosti,80) nahrádzajú slovami „chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 80 sa vypúšťa.
3.V § 116 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Dieťaťom na účely odseku 2 je vlastné dieťa, osvojené dieťa profesionálneho vojaka alebo jeho manžela (manželky), a dieťa, ktoré bolo profesionálnemu vojakovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
4.Za § 235a sa vkladá § 235b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 235b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019
Podľa doterajších predpisov sa posudzujú nároky vzniknuté zo služobného pomeru do dňa účinnosti tohto zákona; to platí aj o lehotách, ktoré začali plynúť pred týmto dňom.“.
Čl. IV
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 155 ods. 2 písm. c) sa slová „iného chorého člena rodiny“ nahrádzajú slovami „chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela alebo manželky,“.
2.§ 155 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Dieťaťom na účely odseku 2 písm. a) je vlastné dieťa, osvojené dieťa príslušníka finančnej správy alebo jeho manžela alebo manželky, a dieťa, ktoré bolo príslušníkovi finančnej správy zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.“.
3.V § 204 ods. 2 sa na konci vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak“.
4.Za § 332 sa vkladá § 332a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 332a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019
Podľa doterajších predpisov sa posudzujú nároky vzniknuté zo služobného pomeru do dňa účinnosti tohto zákona; to platí aj o lehotách, ktoré začali plynúť pred týmto dňom.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2019.