D ô v o d o v á s p r á v a
Všeobecná časť
Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) predkladajú poslanci národnej rady Peter PČOLINSKÝ, Boris KOLLÁR, Milan KRAJNIAK, Adriana PČOLINSKÁ, Peter ŠTARCHOŇ návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Súčasne platný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov umožňuje poslancom Národnej rady Slovenskej republiky využívať pri schvaľovaní návrhov zákonov tri možnosti hlasovania, a to: za návrh zákona, proti návrhu zákona a zdržal sa. Práve možnosť hlasovania zdržal sa pri schvaľovaní návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky umožňuje poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky vyjadriť nejasný postoj k prerokúvanej veci v treťom čítaní.
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky môže k prerokúvanej veci, teda aj k návrhu zákona využiť svoje práva a žiadať si od štátnych orgánov potrebné informácie pre svoju prácu a taktiež využiť svoje právo a zúčastňovať sa na rokovaniach Národnej rady Slovenskej republiky a jej orgánov, do ktorých bol zvolený a hlasovať na nich o všetkých prerokúvaných otázkach. Z uvedeného vyplýva, že poslanec Národnej rady Slovenskej republiky by mal mať pred hlasovaním k návrhu zákona dostatok informácií tak, aby zaujal k prerokovanému návrhu zákona v treťom čítaní jasný postoj, ktorý by mal vyjadriť hlasovaním za návrh zákona alebo proti návrhu zákona.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zabezpečiť zaujatie jasného postoja poslancom Národnej rady Slovenskej republiky pri hlasovaní o návrhu zákona v treťom čítaní. Pri hlasovaní k návrhu zákona v treťom čítaní sa navrhuje vypustiť možnosť zdržať sa hlasovania a využiť možnosť hlasovať za návrh alebo hlasovať proti návrhu zákona.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Predkladaný návrh zákona bude mať pozitívne vplyvy na verejný rozpočet, nebude mať žiadne sociálne vplyvy a ani vplyvy na životné prostredie. Neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, ani na podnikateľské prostredie.
Osobitná časť
K Čl. I
Pri hlasovaní k návrhu zákona v treťom čítaní sa navrhuje vypustiť možnosť zdržať sa hlasovania a využiť možnosť hlasovať za návrh alebo hlasovať proti návrhu zákona.
K Čl. II
S ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť zákona na 1. júla 2019.