Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Krištúfková, Zuzana Šebová a Boris Kollár.
Cieľom návrhu zákona je finančne podporiť mladé rodiny pri vzdelávaní ich detí, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku alebo sa sústavne pripravujú na povolanie štúdiom na strednej škole zavedením mimoriadneho prídavku na každé dieťa vo výške 50,- eur, ktorým sa každoročne zmiernia náklady súvisiace s nástupom dieťaťa do školy.
Dieťa od 6 do 15 rokov navštevuje základnú školu. Výdavky súvisiace so zabezpečením prváka vytiahnu rodičom z peňaženky jednorazovo okolo 300,- eur, väčšie sumy predstavujú počas prvého ročníka aj výdavky na cestovanie. Starší školák začne viac míňať na školské potreby, výlety, náklady na cestovné, stravu, krúžky, šport, školské aktivity. Najväčšou položkou pri stredoškolákovi školské potreby a učebnice, oblečenie, výlety, cestovné, šport a školské aktivity. Vzhľadom na pozitívny vývoj ekonomiky v Slovenskej republiky sa navrhuje tieto náklady pre mladé rodiny každoročne zmierniť.
Predkladaný návrh zákona vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je vyčíslený v doložke vplyvov. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, nemá vplyv na životné prostredie a nemá ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa zaviesť mimoriadny prídavok na nezaopatrené dieťa, ktoré si plní povinnú školskú dochádzku alebo sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole a ustanoviť oprávnenú osobu, ktorá má na mimoriadny prídavok na dieťa nárok.
K bodu 2
Navrhuje sa ustanoviť mimoriadny prídavok na nezaopatrené dieťa vo výške 50,- eur. Taktiež sa stanovuje termín a spôsob jeho valorizácie v závislosti od koeficientu, ktorým sa upravuje suma životného minima.
K bodu 3
Navrhuje sa pôsob uplatnenia nároku na mimoriadny prídavok na nezaopatrené dieťa.
K bodu 4 a 5
Navrhuje sa stanoviť spôsob a termín vyplatenia mimoriadneho prídavku na dieťa oprávnenej osobe.
K bodu 6
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zavedením mimoriadneho prídavku na dieťa.
K bodu 7
Navrhuje sa doplniť prechodné ustanovenie, ktorým sa upravuje prvé vyplatenie mimoriadneho prídavku na dieťa za školský rok 2019/2020 v mesiaci september 2019.
K čl. II
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona od 1. júla 2019.