NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
Zákon
z ......... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z. , zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 433/2013 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 7b
Nárok na mimoriadny prídavok
Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 nárok na mimoriadny prídavok, ak nárok na prídavok podľa § 7 a ide o nezaopatrené dieťa, ktoré si plní povinnú školskú dochádzku3) alebo sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom podľa § 4 ods. 1 písm. a).
2.§ 8 vrátane nadpisu znie:
§ 8
Výška prídavku, výška príplatku k prídavku a výška mimoriadneho prídavku
(1) Prídavok je 23,68 eura mesačne.
(2) Príplatok k prídavku je 11,10 eura mesačne.
(3) Mimoriadny prídavok je 50,00 eur.
(4) Sumy podľa odsekov 1, 2 a 3 platné k 31. decembru kalendárneho roka sa upravia od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima podľa osobitného predpisu.18e) Sumy upravené podľa prvej vety sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent.
(5) Sumy podľa odseku 4 vyhlási Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením, ktorého úplné znenie uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka. “.
3. § 9 vrátane nadpisu znie:
§ 9
Uplatnenie nároku
Oprávnená osoba si môže uplatniť nárok na prídavok a nárok na mimoriadny prídavok podaním písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom u platiteľa príslušného podľa miesta trvalého pobytu
15)
oprávnenej osoby alebo prechodného pobytu
16)
oprávnenej osoby okrem
§ 18
. Žiadosť obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby a nezaopatreného dieťaťa. Na výzvu platiteľa oprávnená osoba doplní ďalšie údaje o svojej osobe, o druhej oprávnenej osobe alebo o nezaopatrenom dieťati, ktoré nevyhnutné na konanie o prídavku a o mimoriadnom prídavku. Platiteľ na účel rozhodovania o prídavku, o príplatku k prídavku a o mimoriadnom prídavku a osobitný príjemca na účel výkonu svojej funkcie oprávnení získavať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.“.
4. V § 10 odsek 1 znie:
„(1) Platiteľ vyplatí prídavok, príplatok k prídavku a mimoriadny prídavok oprávnenej osobe, ktorá si uplatní nárok podľa § 9 a ktorá spĺňa podmienky nároku podľa § 7, 7a a 7b.“.
5. V § 11 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Platiteľ vyplatí mimoriadny prídavok na to isté dieťa len raz v mesiaci september.“.
Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 12.
6.Za §17a sa vkladá § 17b, ktorý znie:
§ 17b
Na mimoriadny prídavok sa vzťahujú ustanovenia
§ 9
,
§ 10 ods. 2
,
§ 11 ods. 1 8
,
10 a 11
,
§
11a
,
§ 13 ods. 1 až 4
,
§ 14 ods. 1
, § 15,
§ 16 a 17
rovnako.“.
7. Za § 19a sa vkladá § 19b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2019
Mimoriadny prídavok sa poskytne odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona oprávnenej osobe, ktorá si uplatnila nárok na prídavok podľa
§ 9
a ktorá splnila podmienky nároku podľa
§ 7
b, prvý raz v mesiaci september 2019 za školský rok 2019/2020.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2019.