Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Boris KOLLÁR, Milan KRAJNIAK, Petra KRIŠTÚFKOVÁ, Peter PČOLINSKÝ, Adriana PČOLINSKÁ, Zuzana ŠEBOVÁ, Peter ŠTARCHOŇ, Ľudovít GOGA.
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.Problematika návrhu zákona:
a)nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev
b)nie je upravená v práve Európskej únie
c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Materiál nebol predmetom MPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky
2. Definícia problému
Je potrebné nahradiť súčasne platný zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby mal poberateľ dôchodku zákonný nárok na 13. dôchodok. Zároveň je potrebné stanoviť jasné pravidlá pre výpočet 13. dôchodku tak, aby najviac pomohli dôchodcom s najnižšími dôchodkami.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je predovšetkým pomôcť dôchodcom v ich neľahkej životnej situácii a stanoviť podmienky pre vyplácanie 13. dôchodku pre poberateľov starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo sociálneho dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou a poberateľovi dôchodku poskytovaného zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov priznaného podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení vyplácaného úradmi príslušným rezortov a to v splátke dôchodku splatnej v decembri kalendárneho roka. Suma 13. dôchodku sa navrhuje stanoviť diferencovane, a to v závislosti od sumy dôchodku alebo úhrnu súm dôchodkov.
4. Dotknuté subjekty
Sociálna poisťovňa, úrady sociálneho zabezpečenia, dôchodkové správcovské spoločnosti, poistenci a sporitelia, ktorí splnia zákonné podmienky na priznanie 13. dôchodku.
5. Alternatívne riešenia nepredkladajú sa
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Bezpredmetné
11. Kontakt na spracovateľa
boris_kollar@nrsr.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK