1
Smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok (Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície (N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 1
O: 1
Smernica č. 2008/68/ES sa mení takto:
1
V prílohe I sa oddiel I.1 nahrádza takto:
„I.1. ADR
Prílohy A a B k ADR, uplatniteľné s účinnosťou od 1. januára 2019, sa rozumejú tak, že výraz ‚zmluvná strana‘ sa podľa potreby nahradí výrazom ‚členský štát‘.“
N
Návrh
zákona
Čl. I
Príloha sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9. Smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku (Ú. v. L 299, 26.11.2018).“.
Ú
Informácia o zmenách a doplnkoch v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí ADR bude uverejnené prostredníctvom oznámenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Zbierke zákonov SR.
Č:1
O:2
2
V prílohe II sa oddiel II.1 nahrádza takto:
„II.1. RID
Príloha k RID, uvedená v prílohe C ku COTIF, s účinnosťou od 1. januára 2019, sa rozumie tak, že výraz ‚zmluvná strana RID‘ sa podľa potreby nahradí výrazom ‚členský štát‘.“
N
Návrh
zákona
Čl. IV
Príloha č. 5 sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9. Smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku (Ú. v. L 299, 26.11.2018).“.
U
Informácia o zmenách a doplnkoch Poriadku pre medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru (RID)
– dodatku C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) bude uverejnená prostredníctvom oznámenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych
2
záležitostí SR v Zbierke zákonov SR.
Č:1
O:3
3
V prílohe III sa oddiel III.1 nahrádza takto:
„III.1. ADN
Priložené predpisy k ADN, uplatniteľné s účinnosťou od 1. januára 2019, ako aj článok 3 písm. f), článok 3 písm. h), článok 8 ods. 1, článok 8 ods. 3 ADN sa rozumejú tak, že výraz ‚zmluvná strana‘ sa podľa potreby nahradí výrazom ‚členský štát‘.“
N
Návrh
zákona
Čl. II
Príloha č. 1 sa dopĺňa bodom 18, ktorý znie:
„18. Smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku (Ú. v. L 299, 26.11.2018).“.
Ú
Informácia o zmenách a doplnkoch v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách ADN bude uverejnená prostredníctvom oznámenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Zbierke zákonov SR.
Č:2
O:1
Transpozícia
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. júna 2019. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
Návrh
zákona
ČL. V
Čl. I, II
a IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júna 2019.
Čl. I
Príloha sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9. Smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku (Ú. v. L 299, 26.11.2018).“.
Ú
3
Čl. II
Príloha č. 1 sa dopĺňa osemnástym bodom, ktorý znie:
„18. Smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku (Ú. v. L 299, 26.11.2018).“.
Čl. IV
Príloha č. 5 sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9. Smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku (Ú. v. L 299, 26.11.2018).“.
Č:2
O:2
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
N
Zákon č. 575/2001 Z. z.
§ 35
O 7
(7) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Ú
Č:3
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.
n.a.
Č:4
Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom.
V Bruseli 21. novembra 2014
n.a.
n.a.