DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) ako iniciatívny návrh.
Predkladaný návrh zákona za cieľ harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru a precizovať niektoré ustanovenia podľa skúseností z aplikačnej praxe napríklad ustanovenia o dopravnej obslužnosti územia. Návrhom zákona sa do zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov transponuje smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru odkazuje v oddiele I.1 prílohy I, v oddiele II.1 prílohy II a v oddiele III.1 prílohy III na ustanovenia medzinárodných dohôd o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru po cestách (ADR), po železnici (RID) a po vnútrozemských vodných cestách (ADN), ktoré sa aktualizujú každé dva roky. V dôsledku toho sa posledné zmenené verzie týchto dohôd začnú uplatňovať od 1. januára 2019 s prechodným obdobím do 30. júna 2019. Zmenené a doplnené prílohy k týmto dohodám budú uverejnené prostredníctvom oznámenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Zbierke zákonov SR do 30. júna 2019.
Dátum účinnosti navrhovaného zákona 30. jún 2019 je v súlade s transpozičnou lehotou smernice Komisie (EÚ) 2018/1846.
Návrh zákona nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Predkladaný návrh zákona za cieľ harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru. Návrhom zákona sa do zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov transponuje smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku.
Termín začiatku a ukončenia PPK
-
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
január 2019
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
február 2019
2.Definovanie problému
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru odkazuje v oddiele I.1 prílohy I, v oddiele II.1 prílohy II a v oddiele III.1 prílohy III na ustanovenia medzinárodných dohôd o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru po cestách (ADR), po železnici (RID) a po vnútrozemských vodných cestách (ADN), ktoré sa aktualizujú každé dva roky. V dôsledku toho sa posledné zmenené verzie týchto dohôd začnú uplatňovať od 1. januára 2019 s prechodným obdobím do 30. júna 2019. Zmenené a doplnené prílohy k týmto dohodám budú uverejnené prostredníctvom oznámenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Zbierke zákonov SR do 30. júna 2019.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Cieľom návrhu zákona je harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Nie sú dotknuté subjekty.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Bol posudzovaný súčasný stav a primárnym cieľom návrhu tohto zákona je transpozícia smernice, ku ktorej nie alternatívne riešenia. Ďalšie úpravy uvedené v zákone spracované z dôvodu zjednotenia terminológie.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
Národná právna úprava nie je nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného
predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
-
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
-
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
štátny dopravný úrad
Ing. Miloš Dunajský – milos.dunajsky@mindop.sk
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
-
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
Nie sú identifikované žiadne vplyvy.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona:
Vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve:
v tretej časti, hlave VI čl. 90 a 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b)sekundárnom práve:
smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 299, 26.11.2018) - gestor MDV SR,
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení:
Do 30. júna 2019.
b)uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie:
V danej oblasti nebolo proti Slovenskej republike začaté konanie.
c)uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie už prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav.
Smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 nie je prebraná v iných právnych predpisoch.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
a)úplne
b)čiastočne (uviesť dôvody, predpokladaný termín a spôsob dosiahnutia úplného súladu)
-
c)ak nie je, uviesť dôvody, predpokladaný termín a spôsob dosiahnutia úplného súladu
-
B. Osobitná časť
K čl. I (bod 9), čl. II (bod 7), čl. IV (bod 2) (transpozícia smernice)
Do transpozičných príloh zákonov sa dopĺňajú transpozičné odkazy na smernicu Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku. Tieto transpozičné odkazy sa dopĺňajú do zákonov, ktorými sa vykonávajú Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí (ADR), Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) - Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) a Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN).
K čl. I (zákon č. 56/2012 Z. z.)
K bodom 1 až 5:
Ide o zosúladenie terminológie v oblasti dopravnej obslužnosti územia používanej v zákone.
K bodu 6:
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
K bodu 7:
Ide o zosúladenie textu s aplikačnou praxou. Zároveň sa skracuje počet rokov praxe bezpečnostného poradcu.
K bodu 8:
Ide o zosúladenie terminológie v oblasti dopravnej obslužnosti územia používanej v zákone.
K čl. II (zákon č. 338/2000 Z. z.)
K bodu 1:
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa zavádza pojem členský štát.
K bodu 2:
Zjednocuje sa používanie pojmov v celom zákone vzhľadom na bod 1.
K bodu 3:
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa zavádza legislatívna skratka.
K bodu 4:
Cieľom navrhovanej úpravy je zlepšiť možnosti poskytovania služieb verejnej osobnej lodnej dopravy aj prostredníctvom vodnej dopravy pre odľahčenie preťaženej cestnej siete.
K bodu 5:
Ide o legislatívno-technickú úpravu vzhľadom na bod 3.
K bodu 6:
Ide o gramatickú úpravu ustanovenia.
K čl. III (zákon č. 513/2009 Z. z.)
Precizuje sa ustanovenie, v ktorom sa prevádzkovateľovi dráhy umožňuje kontrolovať dodržiavanie predpisov týkajúcich sa prevádzkovania dráhy a prevádzkovania dopravy na dráhe dopravcov, nakoľko v aplikačnej praxi vznikali rôzne výklady rozsahu daných predpisov.
K čl. IV (zákon č. 514/2009 Z. z.)
K bodu 1:
Precizuje sa ustanovenie, ktoré zakotvuje povinnosť objednávateľov dopravných služieb v celoštátnej, regionálnej alebo v mestskej doprave zostavovať plán dopravnej obslužnosti.
K čl. V
Ustanovuje sa účinnosť zákona. Dátum účinnosti návrhu zákona sa navrhuje 30. júna 2019 v súlade s čl. 2 ods. 1 smernice Komisie (EÚ) 2018/1846.
Bratislava 27. februára 2019
Peter Pellegrini, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Arpád Érsek, v. r.
minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky