1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
1323
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ...................... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z. a zákona č. ... /2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 10 ods. 2 sa za slovo „obslužnosť“ vkladá slovo „územia“.
2.Nadpis § 18 znie: „Dopravná obslužnosť územia“.
3.V § 18 ods. 1 sa za slovo „obslužnosťou“ vkladá slovo „územia“.
4.V § 20 ods. 4 sa slová „zabezpečovania dopravnej obslužnosti“ nahrádzajú slovami „zabezpečovania dopravnej obslužnosti územia,“ a slová „štandardy dopravnej obslužnosti“ sa nahrádzajú slovami „štandardy dopravnej obslužnosti územia“.
5.V § 21 ods. 4 sa za slovo „obslužnosti“ vkladá slovo „územia“.
6.V § 30 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „a 5“.
7.V § 37 ods. 4 písm. b) sa slovo „desať“ nahrádza slovom „päť“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „bezpečnostného poradcu“.
8.V § 41 ods. 2 písm. n) sa na konci pripája toto slovo: „územia“.
9.Príloha sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9. Smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku (Ú. v. L 299, 26.11.2018).“.
2
Čl. II
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 469/2009 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 284/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 2 sa dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r) členským štátom členský štát Európskej únie alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.“.
2.Slová „členský štát Európskej únie alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore“, „členský štát Európskej únie alebo iný štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore“, „členský štát Európskej únie, iný štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore“, „členský štát Európskej únie“ a „členský štát Európskej únie a štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „členský štát“ v príslušnom tvare.
3.V § 5c ods. 2 sa slová „tretím štátom“ nahrádzajú slovami „štátom, ktorý nie je členským štátom (ďalej len „tretí štát“)“.
4.Za § 19 sa vkladá § 20, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20
Dopravná obslužnosť územia
Dopravnou obslužnosťou územia na účely tohto zákona sa rozumie vytvorenie ponuky primeraného rozsahu dopravných služieb vo verejnej osobnej lodnej doprave na obsluhovanom území.“.
5.V § 24 ods. 5 písm. g) sa slová „zo štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie“ nahrádzajú slovami „z tretieho štátu“.
6.V § 31b ods. 8 sa čiarka za slovom „úrad“ nahrádza slovom „alebo“.
7.Príloha č. 1 sa dopĺňa osemnástym bodom, ktorý znie:
„18. Smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku (Ú. v. L 299, 26.11.2018).“.
3
Čl. III
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 351/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 288/2018 Z. z. a zákona č. .../2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 30 ods. 6 sa za slovo „predpisov“ vkladajú slová „týkajúcich sa prevádzkovania dráhy a prevádzkovania dopravy na dráhe“.
Čl. IV
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 351/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. .../2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 20 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.
2.Príloha č. 5 sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9. Smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku (Ú. v. L 299, 26.11.2018).“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júna 2019.