TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
-Aktualizácia
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES zo 17. júna 1999
o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Ú.v. ES L 187, 20.7.1999) v platnom znení.
Právne predpisy Slovenskej republiky
1.Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
2.Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov
3.Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4.Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5.Nariadenie vlády SR č. 344/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na tunely v cestnej sieti
6.Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
7.Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti v znení neskorších predpisov
8.Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
9.Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
10.Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“)
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob trans-pozície
Číslo
Článok
(Č,§.O, V,P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č. 2
P b)
„mýto“ je určitá suma, ktorá sa platí za vozidlo na základe vzdialenosti prejdenej na
N
Návrh zákona (čl. I)
§ 2
O 2
(2) Mýto možno vyberať za užívanie vymedzených úsekov ciest motorovými
Ú
2
Č. 2
P c)
danej infraštruktúre a typu vozidla, pričom zahŕňa poplatok za infraštruktúru a/alebo poplatok za externé náklady;
c) „užívateľský poplatok“ znamená špecifickú sumu, úhrada ktorej udeľuje právo pre vozidlo používať určenú dobu infraštruktúru uvedenú v článku 7 ods. 1;
N
Návrh zákona (čl. II)
§ 2
O 1 - 4
vozidlami s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo jazdnými súpravami s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg uvedenými v osobitnom predpise
3)
(ďalej len „vozidlo“) okrem motorových vozidiel kategórie M1
4)
a okrem jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M1,
4)
N1
4)
. Na účely tohto zákona užívaním vymedzeného úseku cesty sa rozumie aj zvláštne užívanie cesty podľa osobitného predpisu,
8)
a to aj vtedy, ak na také zvláštne užívanie nie je potrebné povolenie.
(1) Diaľničná známka je časový poplatok za užívanie vymedzených úsekov ciest.
(2) Vymedzené úseky ciest označené dopravnými značkami možno užívať po zaplatení úhrady diaľničnej známky za ich užívanie
a) dvojstopovými motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami do 3,5 t a dvojstopovými motorovými vozidlami kategórie M12) bez ohľadu na ich najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť (ďalej len „vozidlo“).
b) dvojstopovými jazdnými súpravami tvorenými motorovým vozidlom kategórie M1
2)
, N1
2)
a prípojným vozidlom kategórie
O12) a O22), ak súčet najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti motorového vozidla a najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti prípojného vozidla je nad 3,5 t (ďalej len „jazdná súprava“).
(3) Pri jazdnej súprave sa výška úhrady diaľničnej známky určí z najväčšej
Ú
3
technicky prípustnej celkovej hmotnosti motorového vozidla a najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti prípojného vozidla.
(4) Úhrada diaľničnej známky sa platí na kalendárny rok, na 30 dní alebo na 10 dní bez ohľadu na počet vykonaných jázd. Diaľničná známka má elektronickú podobu.
Č. 7
O 4
4. Členské štáty môžu zaviesť znížené sadzby mýta alebo užívateľských poplatkov alebo oslobodenie od povinnosti platiť mýto alebo užívateľské poplatky pre vozidlá oslobodené od povinnosti inštalovať a používať záznamové zariadenie podľa nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje článok 6 ods. 2 písm. a) a b) tejto smernice, a za podmienok, ktoré sú v ňom stanovené.
O
Návrh zákona (čl. I)
§ 3
O 1
(1) Mýto sa neplatí za užívanie vymedzených úsekov ciest vozidlami
a) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru,
b) Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“),
c) ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností,
d) ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie Severoatlantickej zmluvy,
e) záchranných zložiek integrovaného záchranného systému,
15)
okrem právnických osôb a fyzických osôb, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku podľa osobitného predpisu,
15a)
f) zahraničných záchranných zložiek podieľajúcich sa na základe požiadania štátnych orgánov
1. Slovenskej republiky na záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach
15b)
alebo podieľajúcich sa na príprave na civilnú ochranu
15c)
na území Slovenskej republiky,
2. iného štátu na záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach
15b)
, na humanitárnej pomoci15d) alebo podieľajúcich sa na príprave na civilnú
Ú
4
Návrh zákona (čl. II)
§ 7
O 1
ochranu
15c)
mimo územia Slovenskej republiky,
g) správcu výberu mýta,
h) vykonávajúcimi údržbu vymedzených úsekov ciest,
i) používanými na výkon kontroly výberu mýta osobami poverenými výkonom kontroly výberu mýta (ďalej len „osoba poverená výkonom kontroly),
j) Slovenskej informačnej služby,
k) Zboru väzenskej a justičnej stráže,
l) finančnej správy,
m) ktoré tvoria mobilizačné rezervy, pri plnení úloh podľa osobitného predpisu.
n) Národnej banky Slovenska vykonávajúce prepravu peňazí a iných cenností.
(1) Od úhrady diaľničnej známky oslobodené vozidlá a jazdné súpravy
a) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vrátane Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky určených rozpočtových organizácií a Policajného zboru,
b) Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) vrátane rozpočtových organizácií v jeho pôsobnosti určených ministerstvom obrany,
c) ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie severoatlantickej zmluvy,
d) ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností,
9)
e) základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému
9a)
, dobrovoľných hasičských zborov obcí
9b,)
, obecnej polície
9c)
a Slovenského červeného kríža
9d)
,
f) zahraničných záchranných zložiek podieľajúcich sa na základe požiadania
Ú
5
štátnych orgánov
1. Slovenskej republiky na záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach
9e,)
, alebo podieľajúcich sa na príprave na civilnú ochranu
9f)
na území Slovenskej republiky
2. iného štátu na záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach
9e,)
, na humanitárnej pomoci9g) alebo podieľajúcich sa na príprave na civilnú ochranu
9f)
mimo územia Slovenskej republiky,
g) správcov diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu okrem koncesionára,
h) Zboru väzenskej a justičnej stráže,
i) ktoré zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu,
10)
j) ktorých prevádzkovateľom je osoba, ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby podľa osobitného predpisu
11)
a neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a o tomto vozidle účtuje podľa osobitného predpisu,
12)
k) ktorých prevádzkovateľom je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,
13)
l) cudzích štátnych príslušníkov oslobodených podľa medzištátnej dohody za podmienky vzájomnosti,
m) historické,
14)
n) finančnej správy,
15)
o) Národného bezpečnostného úradu,
p) Slovenskej informačnej služby.
6
Č. 9a
Členské štáty zriadia primerané kontroly a ustanovia systém pokút za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice. Prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili ich vykonávanie. Stanovené pokuty musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.
N
Návrh zákona (čl. I)
§ 25-36e
§ 25
Kontrola dodržiavania povinností
prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla
(1) Kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla podľa tohto zákona vykonávajú osoby poverené výkonom kontroly v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru v rámci vykonávania dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.
(2) Osobami poverenými výkonom kontroly
a) zamestnanci správcu výberu mýta,
b) zamestnanci osoby, ktorú správca výberu mýta poveril výkonom činností podľa § 12 ods. 2.
(3) Osoba poverená výkonom kontroly sa preukazuje na mieste výkonu kontroly preukazom vydaným ministerstvom.
(4) Evidenciu preukazov osôb poverených výkonom kontroly vedie ministerstvo. Na účely vedenia evidencie preukazov osôb poverených výkonom kontroly je ministerstvo oprávnené spracúvať podľa osobitného predpisu osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a číslo občianskeho preukazu.
(5) Osoba poverená výkonom kontroly je oprávnená na účel kontroly dodržiavania tohto zákona:
a) získavať a zaznamenávať údaje podľa § 12 ods. 5 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým
Ú
7
zariadením,
b) zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovať ich okresným úradom na účely konaní podľa § 27 až 32,
c) na mieste v čase kontroly vybrať vypočítanú sumu mýta,
d) ak nemožno zistiť skutočnú prejazdenú vzdialenosť vozidla po vymedzených úsekoch ciest, vypočítať mýto z dĺžky 650 km a príslušnej sadzby,
e) požadovať od vodiča vozidla vysvetlenie, ktoré môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku alebo správneho deliktu,
f) požadovať od vodiča vozidla predloženie dokladu o úhrade mýta,
g) kontrolovať umiestnenie, činnosť a používanie palubnej jednotky,
h) kontrolovať údaje zadané do palubnej jednotky na účely výpočtu mýta a zúčtovania mýta,
i) uložiť prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla povinnosť výmeny palubnej jednotky, ak z údajov podľa písm. a) zistí, že palubná jednotka správne nezískava údaje potrebné na výpočet mýta alebo neumožňuje výkon kontroly.
(6) Ak vodič vozidla pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s nimi preukáže svoju príslušnosť podľa osobitného predpisu, osoba poverená výkonom kontroly je oprávnená od vodiča vyžadovať len evidenčné číslo služobného preukazu.
(7) Príslušník Policajného zboru pri výkone kontroly je oprávnený
a) usmerňovať vozidlá na kontrolné miesta,
8
b) zakázať vodičovi vozidla pokračovať v jazde alebo prikázať smer jazdy, ak nie je za kontrolované vozidlo mýto uhradené alebo nie je uhradené vo vypočítanej sume,
c) zakázať vodičovi ďalšiu jazdu, ak je zistené porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 9; zakázať vodičovi jazdu možno do času, kým si prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla nesplní povinnosť,
d) prikázať vodičovi motorového vozidla jazdu na určené miesto a prikázať, aby na nevyhnutne potrebný čas zotrval s vozidlom na určenom mieste,
e) použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku,
f) požadovať predloženie osvedčenia o evidencii vozidla, technický preukaz alebo iný obdobný doklad preukazujúci kategóriu vozidla, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, počet náprav vozidla a emisnú triedu vozidla.
(8) Oprávnenia príslušníka Policajného zboru podľa odseku 7 sa nevzťahuje na vodiča vozidla, ktorý plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, obrany a bezpečnosti štátu.
(9) Osoba poverená výkonom kontroly je povinná vyhotoviť doklad o kontrole.
(10) Na účely rozkazného konania podľa § 29 32 môže správcu výberu mýta alebo osoba poverená podľa § 12 ods. 2 vykonávať kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla podľa tohto zákona
9
stacionárnymi elektronickými zariadeniami a mobilnými elektronickými zariadeniami správcu výberu mýta alebo osoby poverenej podľa § 12 ods. 2 bez zastavenia vozidla aj bez súčinnosti orgánov Policajného zboru.
(11) Na účely rozkazného konania podľa § 29 32 správca výberu mýta alebo osoba poverená podľa § 12 ods. 2 je oprávnená
a) získavať a zaznamenávať údaje podľa § 12 ods. 5 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením,
b) zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovať ich okresným úradom,
c) vypočítať sumu mýta,
d) ak nemožno zistiť skutočnú prejazdenú vzdialenosť vozidla po vymedzených úsekoch ciest, vypočítať mýto z dĺžky 650 km a príslušnej sadzby,
e) kontrolovať umiestnenie, činnosť a používanie palubnej jednotky,
f) kontrolovať údaje zadané do palubnej jednotky na účely výpočtu mýta a zúčtovania mýta.
(12) Dôkaz o porušení povinnosti získaný a zaznamenaný spôsobom ustanoveným v odseku 10 možno použiť aj pri rozhodovaní v konaní o priestupku podľa
§ 27
alebo v konaní o správnom delikte podľa
§ 28
.
§ 27
Priestupky
(1) Priestupku na úseku výberu mýta sa dopustí vodič vozidla, ktorý
a) užíva vymedzené úseky ciest vozidlom
10
bez úhrady mýta,
b) odmieta úhradu mýta pri vyzvaní kontrolou poverených osôb na mieste v čase kontroly,
c) pri užívaní vymedzených úsekov ciest s nulovou sadzbou mýta umiestni alebo uvedie do činnosti vo vozidle palubnú jednotku v rozpore s
§ 9 ods. 2 písm. b)
,
d) palubnú jednotku vo vozidle umiestni, inštaluje, uvedie do činnosti alebo ju používa v rozpore s
§ 9 ods. 2 písm. a)
a nemá to vplyv na správny výpočet mýta a na úhradu mýta,
e) nezadá do palubnej jednotky počet náprav vozidla tak, aby zodpovedal skutočnému stavu vozidla a vznikne tým nedoplatok mýta,
f) poskytne nesprávne alebo neúplné údaje pre výpočet mýta náhradným spôsobom podľa
§ 6
a vznikne tým nedoplatok mýta,
g) nepredloží na výzvu
1. príslušníka Policajného zboru doklad o vozidle, podľa ktorého je možné určiť alebo overiť technické údaje vozidla,
2. príslušníka Policajného zboru alebo osoby poverenej výkonom kontroly potvrdenie o úhrade mýta podľa
§ 6 ods. 7
,
h) nesprístupni na výzvu príslušníka Policajného zboru alebo osoby poverenej výkonom kontroly palubnú jednotku a údaje v palubnej jednotke,
i) nezaregistruje do elektronického mýtneho systému údaje podľa
§ 9 ods. 2 písm. c)
,
j) používa vo vozidle palubnú jednotku, ktorá je poskytnutá a priradená k vozidlu s iným evidenčným číslom.
(2) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) neoprávnene manipuluje s palubnou
11
jednotkou alebo do nej neoprávnene zasahuje,
b) neoprávnene vydá, pozmení alebo sfalšuje dokument vydaný na účely posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo na účely dohľadu nad posudzovaním podľa
§ 22
.
(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) sa uloží pokuta vo výške stopäťdesiatnásobku neuhradeného mýta, najviac však 1 050 eur, a v blokovom konaní vo výške stonásobku neuhradeného mýta, pričom výsledná suma sa zaokrúhli na celú sumu v eurách deliteľnú piatimi, najviac však do výšky 700 eur. Ak nie je možné určiť výšku neuhradeného mýta, uloží sa pokuta vo výške 700 eur.
(4) Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) sa uloží pokuta vo výške 2 000 eur a v blokovom konaní vo výške 1 000 eur.
(5) Za priestupok podľa odseku 1 písm. c) sa uloží pokuta vo výške od 100 eur do 1 000 eur a v blokovom konaní vo výške od 50 eur do 700 eur.
(6) Za priestupok podľa odseku 1 písm. d) sa uloží pokuta vo výške od 20 eur do 100 eur a v blokovom konaní vo výške od 10 eur do 80 eur.
(7) Za priestupok podľa odseku 1 písm. e) alebo písm. f) sa uloží pokuta vo výške 160 eur a v blokovom konaní vo výške 120 eur.
(8) Za priestupok podľa odseku 1 písm. g) alebo písm. h) sa uloží pokuta vo výške od
12
100 eur do 500 eur a v blokovom konaní vo výške od 50 eur do 300 eur.
(9) Za priestupok podľa odseku 1 písm. i) alebo písm. j) sa uloží pokuta vo výške 100 eur a v blokovom konaní vo výške 50 eur. Ak spáchaním takéhoto priestupku vznikne nedoplatok mýta, uloží sa pokuta vo výške 160 eur a v blokovom konaní vo výške 120 eur.
(10) Za priestupok podľa odseku 2 písm. a) sa uloží pokuta vo výške 1 000 eur a v blokovom konaní vo výške 700 eur.
(11) Za priestupok podľa odseku 2 písm. b) sa uloží pokuta od 5 000 eur do 100 000 eur.
(12) Priestupky podľa odseku 1 a podľa odseku 2 písm. a) prejednávajú okresné úrady a v blokovom konaní aj orgány Policajného zboru. Priestupky prejednáva okresný úrad, v obvode ktorého má fyzická osoba bydlisko. Ak je páchateľom priestupku osoba s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na konanie o priestupku podľa odseku 1 a podľa odseku 2 písm. a) je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého došlo k zisteniu porušenia niektorej z povinností podľa tohto zákona.
(13) O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu o priestupku podľa odseku 1 a podľa odseku 2 písm. a) rozhoduje príslušný okresný úrad v sídle kraja. O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja o priestupku podľa odseku 1 a
13
podľa odseku 2 písm. a) vydanému v prvom stupni rozhoduje osobitný organizačný útvar okresného úradu v sídle kraja.
(14) Priestupky podľa odseku 2 písm. b) prejednáva úrad.
(15) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch
51)
okrem rozkazného konania podľa
§ 87
.
(16) Pokuty uložené za priestupky podľa odseku 1 sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 28
Správne delikty
(1) Správneho deliktu na úseku výberu mýta sa dopustí prevádzkovateľ vozidla, ktorý
a) užíva vymedzené úseky ciest vozidlom bez úhrady mýta,
b) pri užívaní vymedzených úsekov ciest s nulovou sadzbou mýta umiestni alebo uvedie do činnosti vo vozidle palubnú jednotku v rozpore s
§ 9 ods. 2 písm. b)
,
c) palubnú jednotku vo vozidle umiestni, inštaluje, uvedie do činnosti alebo ju používa v rozpore s
§ 9 ods. 2 písm. a)
a nemá to vplyv na správny výpočet mýta a na úhradu mýta,
d) neoznámi zmenu zaregistrovaných údajov podľa
§ 10 ods. 5
alebo
§ 10 ods. 7
,
e) nezadá do palubnej jednotky správny počet náprav vozidla tak, aby zodpovedal skutočnému stavu vozidla a vznikne tým nedoplatok mýta,
f) nezaregistruje do elektronického mýtneho
14
systému údaje podľa
§ 9 ods. 2 písm. c)
,
g) používa vo vozidle palubnú jednotku, ktorá je poskytnutá a priradená k vozidlu s iným evidenčným číslom.
(2) Správneho deliktu sa dopustí správca výberu mýta alebo poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta, ktorý poruší alebo nesplní povinnosť ustanovenú týmto zákonom alebo osobitným predpisom.
2)
(3) Správneho deliktu sa dopustí
a) notifikovaná osoba, ktorá
1. koná nad rozsah notifikácie alebo v rozpore s notifikáciou,
2. poruší povinnosť podľa § 22 ods. 4 písm. b) až j),
b) právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá neoprávnene vydá, pozmení alebo sfalšuje dokument vydaný na účely posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo na účely dohľadu nad posudzovaním podľa
§ 22
.
(4) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) alebo odseku 2 sa uloží pokuta vo výške od 1 050 eur do 10 000 eur.
(5) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. b) sa uloží pokuta vo výške od 480 eur do 2 000 eur.
(6) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. d) sa uloží pokuta vo výške od 30 eur do 200 eur.
(7) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. e) sa uloží pokuta vo výške od 180 eur do
15
2 000 eur.
(8) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. f) alebo písm. g) sa uloží pokuta vo výške od 150 eur do 400 eur. Ak spáchaním takéhoto správneho deliktu vznikne nedoplatok mýta, uloží sa pokuta vo výške od 480 eur do 2 000 eur.
(9) Za správny delikt podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu alebo písmena b) sa uloží pokuta vo výške od 50 000 eur do 500 000 eur. Za správny delikt podľa odseku 3 písm. a) druhého bodu sa uloží pokuta vo výške od 5 000 eur do 100 000 eur.
(10) Za viac správnych deliktov podľa odseku 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa tým istým vozidlom sa v jednom samostatnom konaní uloží pokuta podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Viaceré samostatné konania vedené podľa prvej vety za viaceré kalendárne dni nie je možné spojiť do jedného konania.
(11) O viacerých správnych deliktoch podľa odseku 1 toho istého prevádzkovateľa spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa rôznymi vozidlami sa rozhodne a pokuta sa uloží osobitne vo viacerých samostatných konaniach vedených podľa vozidla, ktorým bol správny delikt spáchaný. Samostatné konania o všetkých správnych deliktoch toho istého prevádzkovateľa podľa odseku 1 spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa viacerými vozidlami nie
16
je možné spojiť do jedného konania ani o takýchto správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.
(12) Správne delikty podľa odseku 1 prejednáva okresný úrad, v obvode ktorého má prevádzkovateľ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu, miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak je prevádzkovateľom vozidla osoba s bydliskom, miestom podnikania alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na konanie o správnom delikte podľa odseku 1 je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého došlo k prvému zisteniu porušenia niektorej z povinností spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa.
(13) O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu o správnom delikte podľa odseku 1 rozhoduje príslušný okresný úrad v sídle kraja. O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja o správnom delikte podľa odseku 1 vydanému v prvom stupni rozhoduje osobitný organizačný útvar okresného úradu v sídle kraja.
(14) Správne delikty podľa odseku 2 prejednáva ministerstvo. Správne delikty podľa odseku 3 prejednáva úrad.
(15) Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť, spôsob, čas trvania
17
a následky porušenia povinnosti.
(16) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(17) Pokuty uložené za správne delikty podľa odseku 1 až 3 sú príjmom štátneho rozpočtu.
Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch prevádzkovateľa vozidla
§ 29
Rozkazné konanie
(1) Ak okresný úrad zistí na základe kontroly vykonanej správcom výberu mýta, osobou poverenou podľa
§ 12 ods. 2
, osobami poverenými výkonom kontroly alebo orgánmi Policajného zboru podľa odseku 2 (ďalej len vykonaná kontrola) spáchanie správneho deliktu podľa
§ 28
ods. 1 písm. a), b)
alebo písm. e) a nie je dôvod na odloženie veci, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty podľa odsekov 3 až 6.
(2) Správny delikt prevádzkovateľa vozidla podľa
§ 28 ods. 1 písm. a), b)
alebo
písm. e)
možno prejednať a uložiť zaň pokutu v rozkaznom konaní len vtedy, ak dôkaz o spáchaní správneho deliktu je získaný a zaznamenaný bez zastavenia vozidla stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením, ktoré používa správca výberu mýta, osoba poverená podľa
§ 12 ods. 2
, osoby poverené
18
výkonom kontroly alebo Policajný zbor.
(3) Za správny delikt podľa
28 ods. 1 písm.
a)
sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 1 050 eur.
(4) Za správny delikt podľa § 28 ods. 1 písm. b) sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 480 eur. Za správny delikt podľa § 28 ods. 1 písm. e) sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 180 eur.
(5) Za viac správnych deliktov podľa
§ 28
ods. 1 písm. a), b)
a
e)
toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa tým istým vozidlom sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloží pokuta podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Viaceré samostatné konania vedené podľa prvej vety nie je možné spojiť do jedného konania.
(6) O viacerých správnych deliktoch podľa
§ 28 ods. 1 písm. a), b)
a
e)
toho istého prevádzkovateľa spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa rôznymi vozidlami sa rozhodne a pokuta sa uloží osobitne vo viacerých samostatných rozkazných konaniach vedených podľa vozidla, ktorým bol správny delikt spáchaný. Samostatné rozkazné konania o všetkých správnych deliktoch prevádzkovateľa podľa
§ 28 ods. 1 písm. a),
b)
a
e)
spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa viacerými vozidlami nie je možné spojiť do jedného rozkazného konania ani o takýchto správnych deliktoch
19
rozhodnúť jedným rozhodnutím.
(7) Na rozkazné konanie o správnom delikte podľa
§ 28 ods. 1 písm. a), b)
a
e)
je miestne príslušný okresný úrad, v obvode ktorého prevádzkovateľ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu, miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak je prevádzkovateľom vozidla osoba s bydliskom, miestom podnikania alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na rozkazné konanie o správnom delikte podľa
§ 28 ods. 1 písm. a), b)
a
e)
je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého došlo k prvému zisteniu porušenia niektorej z povinností spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa.
(8) Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(9) Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú na platobný účet uvedený v rozkaze pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške.
(10) Pokuta podľa odsekov 3 a 4 a trovy konania podľa
§ 31 ods. 8
sa musia uhradiť formou platby na platobný účet.
52)
(11) Pokuty uložené v rozkaznom konaní
20
príjmom štátneho rozpočtu.
§ 30
(1) Okresný úrad vec odloží, ak
a) nemožno zistiť prevádzkovateľa vozidla,
b) prevádzkovateľ vozidla požíva výsady a imunitu podľa medzinárodného práva,
c) bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie povinnosti podľa
§
9 ods. 1 a 2
,
§ 10 ods. 5
alebo
§ 10 ods. 7
,
d) zodpovednosť za porušenie povinnosti podľa
§ 9 ods. 1 a 2
,
§ 10 ods. 5
alebo
§ 10
ods. 7
zanikla,
e) bolo v čase porušenia povinnosti podľa
§
9 ods. 1 a 2
,
§ 10 ods. 5
alebo
§ 10 ods. 7
vozidlo odcudzené alebo bola odcudzená tabuľka s evidenčným číslom alebo palubná jednotka,
f) ide o vozidlo oslobodené od mýta podľa
§ 3
.
(2) Rozhodnutie o odložení veci sa nevydáva. O odložení veci sa prevádzkovateľ vozidla neupovedomuje.
(3) Ak okresný úrad zistí porušenie povinnosti podľa
§ 9 ods. 1 a 2
a vec odloží podľa odseku 1 písm. b), bezodkladne o tom upovedomí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Okresný úrad zašle Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky aj fotografiu a záznam o kontrole, ktorými sa preukazuje porušenie povinnosti.
§ 31
21
(1) Rozkaz vydaný podľa
§ 29 ods. 1
rovnaké náležitosti ako rozhodnutie, ak odsek 9 neustanovuje inak. Spolu s rozkazom sa prevádzkovateľovi vozidla zašle aj fotografia a záznam o kontrole podľa
§ 25 ods. 9
, ktorými sa preukazuje porušenie povinnosti. Rozkaz nemožno doručiť verejnou vyhláškou.
(2) Prevádzkovateľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor okresnému úradu, ktorý rozkaz vydal. Odpor proti rozkazu sa musí odôvodniť. V odôvodnení uvedie prevádzkovateľ vozidla rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti výroku uvedenému v rozkaze, a zároveň označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. K odporu pripojí listinné dôkazy, ktorých sa dovoláva. O tomto musí byť prevádzkovateľ vozidla v rozkaze poučený. Ustanovenie
§ 19 ods. 3
všeobecného predpisu o správnom konaní sa nepoužije. Rozhodujúcou skutočnosťou nie je uvedenie vodiča, ktorý v čase porušenia povinnosti viedol vozidlo, alebo uvedenie inej osoby ako osoby zodpovednej za porušenie povinnosti.
(3) Okresný úrad odmietne odpor, ak
a)
neobsahuje predpísané náležitosti podľa odseku 2 a podľa všeobecného predpisu o správnom konaní,
b)
bola pokuta už uhradená.
(4) Okresný úrad vydá rozhodnutie o odmietnutí odporu, proti ktorému nie je
22
prípustné odvolanie. Rozkaz nadobúda právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie odporu alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu.
(5) Včasným podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 3, sa rozkaz zrušuje v celom rozsahu a okresný úrad pokračuje v konaní o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla, ak odsek 7 neustanovuje inak; to platí aj v prípade, ak bol odpor podaný len proti niektorému z viacerých výrokov uvedených v rozkaze.
(6) Prevádzkovateľovi vozidla obvinenému zo spáchania správneho deliktu podľa
§ 28
ods. 1 písm. a), b)
alebo
písm. e)
nemožno v konaní o správnom delikte vedenom po zrušení rozkazu uložiť vyššiu pokutu, než bola uvedená v rozkaze.
(7) Ak po podaní odporu okresný úrad zistí dôvody podľa
§ 30 ods. 1
, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.
(8) Prevádzkovateľovi vozidla, ktorému je po podaní odporu podľa odseku 2 uložená pokuta za správny delikt podľa
§ 28 ods. 1
písm. a), b)
alebo
písm. e)
, okresný úrad uloží povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 eur. Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu. Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloženej pokuty.
(9) Rozkaz podľa odseku 1, rozhodnutie o odmietnutí odporu podľa odseku 4 a rozhodnutie o zastavení konania podľa
23
odseku 7 môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby. Spis o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla sa môže viesť len v elektronickej podobe.
§ 32
(1) Po začatí konania o priestupku vodiča podľa
§ 27 ods. 1 písm. a)
,
c), d)
,
e)
,
i)
alebo
písm. j)
nemožno začať konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa
§ 28 ods. 1
alebo
§ 29
alebo v začatom konaní pokračovať, ak ide o porušenie tej istej povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho dňa. Ak také konanie už bolo začaté, príslušný okresný úrad konanie zastaví.
(2) Po začatí konania o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa
§ 28 ods. 1
alebo
§ 29
nemožno začať konanie o priestupku vodiča podľa
§ 27 ods. 1 písm.
a)
,
c), d), e)
,
i) alebo písm. j)
alebo v začatom konaní pokračovať, ak ide o porušenie tej istej povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho dňa. Ak také konanie už bolo začaté, príslušn