I.Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1 a 2
Účelom novely zákona č. 161/2015 Z. z. o Civilnom mimosporovom poriadku je vylúčenie ustanovenia § 209 CSP upravujúce súkromné znalecké posudky na konania podľa druhej časti druhého a piateho dielu CMP, t. j. na konania vo veciach maloletých.
Zo súdnej praxe v civilných mimosporových konaniach čoraz častejšie evidujeme prípady, kedy sa jeden z rodičov snaží komplikovať proces dokazovania a zabrániť zisteniu skutočného stavu veci, ktorý by mu bol v otázke úpravy rodičovských práv a povinností na neprospech. K uvedenému zneužíva ustanovenie § 209 CSP, podľa ktorého je súkromný znalecký posudok postavený na roveň znaleckému posudku vypracovaného súdom ustanoveným znalcom. Súkromné znalecké posudky vo veciach ÚPP veľmi nevhodným nástrojom a nebezpečnou zbraňou ponechanou v rukách súperiacich rodičov, pričom zapríčiňujú nárast procesnej spornosti a preto ich navrhujeme v označených konaniach vylúčiť.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona 1. júna 2019.