NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 36 sa dopĺňa.
2.§ 36 po doplnení znie:
(1)„Súd je povinný vykonať aj iné dôkazy, ako navrhli účastníci, ak je to potrebné na zistenie skutočného stavu veci.
(2)Súkromné znalecké posudky v konaniach podľa druhej časti, prvej hlavy,
druhého a piateho dielu a tretej časti tohto zákona vylúčené.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1.6.2019.