D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Dobrý výkon Slovenskej ekonomiky a kontinuálne zlepšovanie efektivity výberu daní zabezpečili, že výber daní v roku 2018 je o 38 % vyšší oproti roku 2008. S poukazom na veľmi pozitívne výsledky Slovenskej ekonomiky v posledných rokoch je potrebné, aby tieto výsledky pocítili priamo aj občania - spotrebitelia, či zvyšovaním príjmov alebo znížením nákladov (daňového zaťaženia). V roku 2016 (s účinnosťou 1. 1. 2016) sa znížila sadzba DPH na vybrané druhy potravín z 20 % na 10 % (mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat, mäso z domácich svíň, čerstvé alebo chladené, mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých oviec a kôz, mäso a jedlé droby z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené, mäso a jedlé droby z domácich králikov, čerstvé alebo chladené, sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb, rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb okrem ozdobných rýb, mlieko, maslo, čerstvý chlieb). Toto zníženie bolo citeľne prenesené do zníženia cien týchto potravín priamo na pulte, t. j. s priamym profitom pre zákazníka spotrebiteľa. Po prijatí predmetného opatrenia ceny na pultoch klesali počas celého roka 2016 (teda bezprostredne po prijatí opatrenia, ktorým sa znížila DPH na vybrané potraviny) mesačne v priemere o 2,9 %, čo je citeľný dopad na pultové ceny. Keďže základne potraviny tvoria prevažnú časť nákupného koša spotrebiteľa, ide o preukázateľné dopady prijatej zníženej DPH na základné potraviny priamo na pultoch maloobchodných prevádzok.
V Slovenskej republike stúpli ceny potravín medziročne počas prvého polroka 2018 o 5,4 %, čo je najvýraznejší rast v rámci celej EÚ. Je preto potrebné prijať opatrenia, aby sa neúmerný nárast cien potravín zastavil a naopak došlo k reálnemu zníženiu cien.
Predloženým návrhom sa navrhuje rozšíriť zoznam tovarov zo zníženou DPH na 10 % na všetky potraviny, pričom primerane odkazuje na definíciu potravín podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Vychádzajúc zo štatistických zistení po znížení DPH z 20 % na 10 % pri vybraných druhoch potravín sa predpokladá, že obdobné zníženie DPH na všetky potraviny zabezpečí priame zníženie cien potravín v maloobchode, čo zabezpečí, aby občania Slovenskej republiky reálne pocítili stúpajúcu výkonnosť slovenskej ekonomiky a lepšiu prístupnosť potravín aj pre sociálne nižšie vrstvy obyvateľstva.
Je potrebné poukázať na skutočnosť, že členské štáty majú na potraviny všeobecne zníženú DPH. Približne 4/5 členských štátov uplatňuje znížené sadzby DPH na potraviny. Z vyspelých tzv. starých členských štátov uplatňuje zníženú sadzbu DPH na všetky potraviny napr. Rakúsko 10 %. Španielsko uplatňuje na potraviny dve sadzby DPH, a to 4 % a 10 %. Taliansko uplatňuje na potraviny tri sadzby DPH, a to 4 %, 5 % a 10 %. Z členských štátov, ktoré vstupovali do spolu so Slovenskou republikou, napr. Slovinsko na všetky potraviny sadzbu DPH vo výške 9,5 %. V porovnaní so sadzbami DPH v krajinách je výška DPH 20 % v Slovenskej republike (10 % na vybrané druhy potravín) neúmerná a neprimeraným spôsobom zaťažuje spotrebiteľa, ktorý vzhľadom na výšku priemernej mzdy, minie jej značnú časť na potraviny.
Návrh zákona negatívny vplyv na štátny rozpočet spočívajúci v znížení výberu DPH. Návrh zákona pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a pozitívny sociálny vplyv.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi, medzinárodným zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1 (§ 27 ods. 2)
Predloženým návrhom sa navrhuje rozšíriť zníženú sadzbu DPH 10 % na všetky potraviny okrem zákonnom stanovených výnimiek, pričom sa v ustanovení primerane odkazuje na legálnu definíciu pojmu „potraviny“ uvedenú v § 2 písm. a) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
K bodu 2 (príloha 7)
Vzhľadom na to, že sa navrhuje, aby do zníženej sadzby DPH 10 % patrili všetky potraviny s odkazom na zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších, vypúšťajú sa zo zoznamu tovarov so zníženou sadzbou DPH (z prílohy č. 7) položky colného sadzobníka, ktoré sa týkajú vybraného okruhu potravín.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2020.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Negatívne
Žiadne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu
regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Nezakladá zvýšené nároky na výdavkovú časť štátneho rozpočtu, avšak predpokladá sa zníženie výberu dane z pridanej hodnoty z tovarov, ktoré budú predmetom zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty. Pozitívny vývoj Slovenskej ekonomiky dovoľuje zavádzať opatrenia, ktoré budú mať výrazný vplyv na zlepšenie životnej úrovne obyvateľstva. Návrh zákona pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a pozitívne sociálne vplyvy. Vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana sa nepredpokladajú.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Prekladateľ návrhu právneho predpisu: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
3. Predmet návrhu právneho predpisu: Je v súlade s právnou úpravou Európskej únie;
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie,
b)je upravený v sekundárnom práve Európskej únie Smernica Rady 2006/112/ES z 28.11.2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú.v. L 347, 11.12.2006), ktorá stanovuje spoločný systém dane z pridanej hodnoty v Európskej únii,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii: Nie predkladaným návrhom právneho predpisu dotknuté.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie: Úplný.