NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z.z., zákona č. 177/2004 Z.z., zákona č. 191/2004 Z.z., zákona č. 391/2004 Z.z., zákona č. 538/2004 Z.z., zákona č. 539/2004 Z.z., zákona č. 659/2004 Z.z., zákona č. 68/2005 Z.z., zákona č. 314/2005 Z.z., zákona č. 534/2005 Z.z., zákona č. 660/2005 Z.z., zákona č. 688/2006 Z.z., zákona č. 76/2007 Z.z., zákona č. 209/2007 Z.z., zákona č. 519/2007 Z.z., zákona č. 530/2007 Z.z., zákona č. 561/2007 Z.z., zákona č. 621/2007 Z.z., zákona č. 653/2007 Z.z., zákona č. 168/2008 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 514/2008 Z.z., zákona č. 563/2008 Z.z., zákona č. 567/2008 Z.z., zákona č. 60/2009 Z.z., zákona č. 184/2009 Z.z., zákona č. 185/2009 Z.z., zákona č. 504/2009 Z.z., zákona č. 563/2009 Z.z., zákona č. 374/2010 Z.z., zákona č. 548/2010 Z.z., zákona č. 129/2011 Z.z., zákona č. 231/2011 Z.z., zákona č. 250/2011 Z.z., zákona č. 331/2011 Z.z., zákona č. 362/2011 Z.z., zákona č. 406/2011 Z.z., zákona č. 547/2011 Z.z., zákona č. 548/2011 Z.z., zákona č. 69/2012 Z.z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z.z., zákona č. 189/2012 Z.z., zákona č. 252/2012 Z.z., zákona č. 288/2012 Z.z., zákona č. 395/2012 Z.z., zákona č. 70/2013 Z.z., zákona č. 135/2013 Z.z., zákona č. 318/2013 Z.z., zákona č. 463/2013 Z.z., zákona č. 180/2014 Z.z., zákona č. 183/2014 Z.z., zákona č. 333/2014 Z.z., zákona č. 364/2014 Z.z., zákona č. 371/2014 Z.z., zákona č. 25/2015 Z.z., zákona č. 61/2015 Z.z., zákona č. 62/2015 Z.z., zákona č. 79/2015 Z.z., zákona č. 140/2015 Z.z., zákona č. 176/2015 Z.z., zákona č. 253/2015 Z.z., zákona č. 361/2015 Z.z., zákona č. 375/2015 Z.z., zákona č. 378/2015 Z.z., zákona č. 389/2015 Z.z., zákona č. 437/2015 Z.z., zákona č. 440/2015 Z.z., zákona č. 341/2016 Z.z., zákona č. 264/2017 Z.z., zákona č. 279/2017 Z.z., zákona č. 344/2017 Z.z., zákona č. 57/2018 Z.z., zákona č. 63/2018 Z.z., zákona č. 112/2018 Z.z., zákona č. 209/2018 Z.z., zákona č. 213/2018 Z.z., zákona 317/2018 Z.z., zákona č. 347/2018 Z.z., zákona č. 368/2018 Z.z., zákona č. 385/2018 Z.z., zákona č. 4/2019 Z.z., zákona č. 10/2019 Z.z. a zákona č. 54/2019 sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 15 písm. b) prvom bode a treťom bode sa číslo „21“ nahrádza číslom „15“.
2.Za § 52zx sa vkladá § 52zy, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52zy
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020
Ustanovenie § 15 písm. b) prvého bodu a tretieho bodu v znení účinnom od 1. januára 2020 sa prvýkrát uplatní za zdaňovacie obdobie začínajúce od 1. januára 2020.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.