DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“) vo svojich novelizačných článkoch novelizoval s doplnením požiadavky na zápis do registra partnerov verejného sektora (aj s príslušným sankciami)
-zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 4a ods. 3 „Banské oprávnenie možno vydať slovenskej osobe alebo zahraničnej osobe, ktorá je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.“),
-zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 42 „Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom privatizovaného majetku podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.“),
-zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 9a ods. 12 „Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, ktorá povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku obce podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.“),
-zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu 8g „Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, ktorá povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku štátu podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.“),
-zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 9a ods. 12 „Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, ktorá povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.“),
-zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií 14 ods. 3 „Verejnoprávna inštitúcia nemôže previesť vlastnícke právo k majetku ani na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nie je subjektom verejnej správy, ktorá povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.“),
-zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 8a ods. 4 písm. h) „Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť žiadateľovi, ak ... je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.“],
-zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou 34a „Zdravotná poisťovňa sa zapisuje do registra partnerov verejného sektora.“, resp. § 39 ods. 1 písm. k) „Úrad zruší povolenie, ak ... zdravotná poisťovňa nie je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.“],
-zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci 3 písm. c) „Na účely tohto zákona sa rozumie ... prijímateľom investičnej pomoci (ďalej len „prijímateľ“) právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike a je zapísaná v registri partnerov verejného sektora, ak prijímateľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ...“],
-zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) 5 ods. 1 „Geologické oprávnenie vydáva ministerstvo slovenskej osobe alebo zahraničnej osobe zapísanej v registri partnerov verejného sektora na základe žiadosti o vydanie geologického oprávnenia. Ministerstvo po prijatí žiadosti o vydanie geologického oprávnenia vydá žiadateľovi bezodkladne potvrdenie o prijatí žiadosti o vydanie geologického oprávnenia.“, resp. § 7 ods. 4 písm. b) „Ministerstvo zruší geologické oprávnenie, ak ... zhotoviteľ geologických prác podľa § 4 ods. 1 písm. a) nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,“],
-zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike 4 ods. 5 „Osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 6 ods. 2, musí byť zapísaná v registri partnerov verejného sektora.“, resp. § 10 ods. 6 písm. e) Povolenie úrad zruší, ak držiteľ povolenia ... nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.“],
-zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií 12 ods. 2 „Správca výberu mýta je oprávnený prevádzkovaním výberu mýta vrátane uzatvárania zmlúv podľa § 7 a § 11 ods. 2, vybudovania platobných miest, distribučných miest a kontaktných miest podľa odseku 3 a vrátane kontroly výberu mýta podľa tohto zákona poveriť inú osobu; táto osoba musí byť zapísaná v registri partnerov verejného sektora, inak správca výberu mýta poverenie zruší.“),
-zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke 8 ods. 1 „Správcom výberu úhrady diaľničnej známky je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Správca výberu úhrady diaľničnej známky je oprávnený výkonom činností podľa tohto zákona poveriť inú osobu; táto osoba musí byť zapísaná v registri partnerov verejného sektora, inak správca výberu úhrady diaľničnej známky poverenie zruší.“),
-zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 16 ods. 7 Príspevok sa neposkytne žiadateľovi, ktorý
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.“),
-zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 11 ods. 1 „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie zapísaní v registri partnerov verejného sektora.“, resp. § 19 ods. 3 „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže odstúpiť od zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.“).
Zákon č. 315/2016 Z. z. vo svojich novelizačných článkoch však nenovelizoval a neupravil požiadavku na zápis do registra partnerov verejného sektora aj vo vzťahu k stimulom. Predložený návrh zákona preto uvedené upravuje aj vo vzťahu k zákonu č. 185/2009 Z. z..
Návrh zákona nepredpokladá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, sociálny vplyv, vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, inými právnymi predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Účinnosť sa navrhuje s ohľadom na harmonogram schôdzí Národnej rady SR na rok 2019.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Zákon č. 315/2016 Z. z. novelizoval viaceré právne predpisy regulujúce prístup k verejným zdrojom s požiadavkou na zápis príslušných subjektov do registra partnerov verejného sektora, pričom zákon o stimuloch ostal nedotknutý napriek tomu, že je lex specialis vo vzťahu k iným predpisom upravujúcim poskytovanie verejných zdrojov.
S cieľom zosúladenia so zákonom č. 315/2016 Z. z. sa do zákona č. 185/2009 Z. z. sa preto zavádza nová podmienka pre poskytnutie stimulov, ktorá spočíva v zápise do registra partnerov verejného sektora.
Podstatným je moment, ku ktorému sa skúma zápis do registra. Vzhľadom na to, že zmluva o poskytnutí stimulov sa uzatvára po tom, ako nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o poskytnutí stimulov vydané podľa Správneho poriadku, a teda jej uzavretie predstavuje len výkon právoplatného rozhodnutia vydaného v správnom konaní, je potrebné, aby sa zápis do registra skúmal v rámci správneho konania. V nadväznosti na uvedené bude mať žiadateľ o stimuly povinnosť byť zapísaný v registri v zákonom ustanovenej lehote od podania žiadosti (30 kalendárnych dní). Sankciou nezapísania sa bude, že ministerstvo v správnom konaní žiadosť zamietne.
Toto ustanovenie však nie je koncipované vo vzťahu ku všetkým žiadateľom, ale len vo vzťahu k tým, ktorí majú povinnosť sa do registra partnerov verejného sektora zapísať. Ide o obdobu ustanovenia zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého žiadateľ zákonom ustanovenú dobu od podania žiadosti na zapísanie sa do registra 4 ods. 3 písm. j) „Prijímateľom nemôže byť fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ak ... do 45 pracovných dní od podania žiadosti o investičnú pomoc podľa § 14 nie je zapísaná v registri partnerov verejného sektora, ak je osobou, ktorá povinnosť zapisovať sa do registra.18)“.]
Zápisom do registra partnerov verejného sektora treba rozumieť zápis všetkých údajov podľa § 4 zákona č. 315/2016 Z. z.
K bodu 2
Vzhľadom na to, že ide o formálne overenie náležitostí, navrhuje sa, aby proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti z dôvodu nezapísania sa do registra v ustanovenej lehote nebolo možné podať odvolanie.
K čl. II
Účinnosť sa navrhuje vzhľadom na harmonogram schôdzí Národnej rady SR na rok 2019.
D O L O Ž K A
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Negatívne
Žiadne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza ku
zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky:
A.4. Alternatívne riešenia:
Alternatívnym riešením je nulový variant, ktorý znamená, že zákon o stimuloch nebude vyžadovať, aby žiadateľ o stimuly bol zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
A.5. Stanovisko gestorov:
Bezpredmetné
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.
Navrhovateľ zákona: Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
3.
Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve:
zmluva o fungovaní Európskej únie, Hlava VII Spoločné pravidlá pre hospodársku súťaž, zdaňovanie a aproximáciu práva, čl. 107 a 108, Hlava XIX Výskum a technologický rozvoj a kozmický priestor, čl. 179 – 190
b)v sekundárnom práve:
prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009.
1.legislatívne akty,
2.nelegislatívne akty.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014).
c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitná lehotu účinnosti jeho ustanovení
bezpredmetné
b)informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie,
Ku dňu predloženia návrhu zákona v oblasti jeho právnej úpravy
- nebolo začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“
- nebol začatý postup Európskej komisie podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení
- nebolo začaté konanie Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení
c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie už prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav.
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie
úplne