N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 40/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 363/2013 Z. z., zákona č. 23/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 7 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11) Ministerstvo školstva žiadosť o stimuly zamietne, ak sa žiadateľ o stimuly, ktorý povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,32a) nezapíše do tohto registra do 30 dní odo dňa podania žiadosti o stimuly.32b)“.
Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 12 a 13.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32a a 32b znejú:
32a) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z.
32b) § 18 zákona č. 315/2016 Z. z.“.
2.V § 7 ods. 12 sa slová „8 a 10“ nahrádzajú slovami „8, 10 a 11“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2019.