N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
NÁVRH
Z á k o n
z ........................,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 373/2013 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 5 odsek 1 znie:
„(1) Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ podľa § 3 písm. a), ktorý oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady podľa § 9 ods. 6 písm. b), že
a)žije v domácnosti7) s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,8) ktorá na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, 8) alebo
b)je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu8a) alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti,8b) nežije v domácnosti7) s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti, alebo
c)je poberateľom dávky v hmotnej núdzi8c) alebo osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a, 8b a 8c znejú:
8a) § 65 77 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
8b) § 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8c) § 2 ods. 1 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.V § 6 sa vypúšťajú odseky 3 a 4 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 17 až 19.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 6.
3.V § 6 ods. 4 až 6 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
4.V § 9 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a ods. 3“ a slová „alebo platí úhradu zníženú podľa § 6 ods. 3“.
5.V § 9 ods. 4 úvodnej vete a § 9 ods. 4 písm. b) sa slová „evidencie platiteľov podľa § 6 ods. 3“ nahrádzajú slovami „oslobodenia od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1“.
6.V § 9 ods. 6 sa vypúšťa písmeno d).
7.V § 9 ods. 7 písm. a) sa vypúšťajú slová „a ods. 3“ a slová „alebo platí úhradu zníženú podľa § 6 ods. 3“.
8.V § 9 ods. 9 sa vypúšťajú slová „a 3“.
9.V § 10 ods. 4 písm. a) až e) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
10.Za § 13 sa vkladá §13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Platiteľ podľa § 3 písm. a), ktorý do 31. decembra 2019 oznámil a preukázal vyberateľovi úhrady vznik alebo zmenu skutočnosti rozhodujúcej na určenie sadzby úhrady podľa § 6 ods. 3 v znení účinnom do 31. decembra 2019, nie je povinný na vznik nároku na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2020 túto skutočnosť vyberateľovi úhrady opätovne oznámiť ani preukázať.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.