Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „odvodový zákon“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Mihál a Martin Poliačik.
Cieľom návrhu zákona je odstrániť z právneho poriadku osobitný odvod pre najväčšie obchodné reťazce prevádzkované na území Slovenskej republiky. Tvrdeným účelom daného odvodu bola podpora domáceho poľnohospodárstva prostredníctvom vyššieho finančného zaťaženia veľkých obchodných reťazcov. Predkladatelia i mnohé odborné organizácie podnikateľov pochybujú o možnosti dosiahnuť deklarovaný cieľ uvedeným spôsobom. Pri príprave zákona o osobitnom odvode sa vychádzalo z nedostatočne vyhodnoteného predpokladu, že absencia dopytu po produktoch slovenského poľnohospodárstva je spôsobená veľkými obchodnými reťazcami. Pred prijatím zákona nebola realizovaná žiadna analýza vplyvov na hospodárstvo, ministerstvo poľnohospodárstva nepredložilo žiadnu relevantnú analýzu dôvod nízkeho dopytu po slovenských produktoch a neprebehla ani dostatočná odborná diskusia na dané témy.
Zavedené opatrenie pôsobí naopak výrazne diskriminačne voči určitým skupinám podnikateľov, čím dochádza k výraznému negatívnemu vplyvu na podnikateľské prostredie a nesystémovému zásahu do hospodárskej súťaže.
Napriek tomu, že odvodový zákon v dôvodovej správe neuvádzal žiadne sociálne vplyvy, zavedenie osobitného odvodu spôsobilo zvýšenie nákladov pre obchodné reťazce. To nielen zhoršilo konkurencieschopnosť niektorých predajcov, no zároveň sa zvýšili konečné ceny produktov predávaných obchodnými reťazcami, čím utrpia hlavne spotrebitelia. Toto opatrenie bude mať preto najvýraznejší negatívny vplyv najmä na časti populácie žijúce už teraz v chudobe alebo na hranici chudoby.
Z uvedeného vyplýva aj skutočnosť, že odvodový zákon je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, nakoľko je v rozpore s princípmi právneho štátu, zákazu diskriminácie, slobody podnikania, sociálne orientovanej trhovej ekonomiky a ochrany hospodárskej súťaže. Odvodový zákon je zároveň v rozpore s právom Európskej únie, nakoľko podstatne zvýhodňuje domáce produkty prostredníctvom štátneho prostriedku, ktorý ohrozuje hospodársku súťaž a stanovuje formálne prekážky v obchode medzi členskými štátmi, čo je v rozpore s čl. 107 ods. 1 a čl. 110 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Napriek tomu, že podpora domáceho poľnohospodárstva je legitímnym cieľom, nie je možné využitie osobitného odvodu považovať za vhodný a hlavne primeraný prostriedok. Veľké množstvo kritických pripomienok od širokej, ako aj odbornej verejnosti, vrátane orgánov štátnej správy potvrdzuje, že zavedenie osobitného odvodu je nesystémovým opatrením a možné prostriedky podpory domáceho poľnohospodárstva je potrebné podrobiť širokej spoločenskej diskusii.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
Zrušuje sa osobitný odvod obchodných reťazcov.
K Čl. II
K bodu 1
Vzhľadom na zrušenie osobitného odvodu obchodných reťazcov je potrebné zrušenie súvisiaceho ustanovenia v zákone o dani z príjmov, ktorým bol osobitný odvod uznaný za daňový výdavok.
K bodu 2
Prechodným ustanovením v zákone o dani z príjmov sa ustanovuje, že zaplatený osobitný odvod obchodných reťazcov ostáva daňovým výdavkom.
K Čl. III
Stanovuje sa účinnosť s ohľadom na potrebu čo najskoršieho zrušenia osobitného odvodu obchodných reťazcov.