Návrh
OPATRENIA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z ... 2019,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu, podrobnosti o označovaní ambulancie dopravnej zdravotnej služby, označovaní ochranných odevov a vzor žiadanky na prepravu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ..../2019 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Priestorové, materiálno-technické a personálne vybavenie dispečingu je uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
Personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
Podrobnosti o označovaní dispečingu a ambulancie dopravnej zdravotnej služby je uvedené v prílohe č. 3.
§ 4
Podrobnosti o označovaní ochranných odevov dispečerov a pracovníkov ambulancie dopravnej zdravotnej služby je uvedené v prílohe č. 4.
§ 5
Vzor žiadanky na prepravu je uvedený v prílohe č. 5.
§ 6
Účinnosť
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 17. mája 2019.
Príloha č. 1
Priestorové, materiálno-technické a personálne vybavenie dispečingu
A. Základné funkčné priestory tvoria
a) priestorové vybavenie dispečingu je
1. miestnosť dispečera podľa osobitného predpisu1),
2. denná miestnosť s kuchynskou linkou,
3. šatňa, umývadlo, toaleta, sprchovací kút,
4. priestor s výlevkou na upratovanie a čistiacimi potrebami,
b) priestorové vybavenie stanice ambulancie dopravnej zdravotnej služby1) je
1. miestnosť s kuchynskou linkou,
2. šatňa, umývadlo, toaleta, sprchovací kút,
3. priestor s výlevkou na upratovanie a čistiacimi potrebami,
4. príručný sklad s pomôckami pre prepravu imobilných pacientov, pre prepravu nadrozmerných pacientov a pre prepravu detských pacientov v jednotlivých vekových obdobiach podľa osobitného predpisu2), zdravotníckymi pomôckami, vákuový matrac na prepravu pacienta a vak prvej pomoci,
c) odstavné a parkovacie plochy s rozlohou podľa osobitného priestoru3),
d) priestory na umývanie, dezinfekciu a údržbu ambulancií dopravnej zdravotnej služby; tieto priestory môžu byť zabezpečené zmluvným vzťahom s iným pracoviskom.
Priestorové vybavenie stanice ambulancie dopravnej zdravotnej služby a odstavné a parkovacie plochy môžu byť zriadené aj samostatne.
B. 1 Materiálno-technické vybavenie dispečingu
a)technické podmienky na nepretržité telekomunikačné prepojenie s operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby a prenos informácií vrátane satelitného monitorovania vozidla ambulancie dopravnej zdravotnej služby,
b)telefónna linka na prevzatie požiadaviek na prepravu,
c)technické zabezpečenie na spojenie s ambulanciami dopravnej zdravotnej služby,
d)technické zabezpečenie na nahrávanie prichádzajúcich hovorov a odchádzajúcich hovorov,
e)pracovný stôl,
f)stolička,
g)uzamykacia skriňa,
h)počítač s pripojením na internet.
B. 2 Materiálno-technické vybavenie stanice ambulancie dopravnej zdravotnej služby
a)technické zabezpečenie na spojenie s dispečingom,
b)pracovný stôl,
c)stolička,
d)uzamykacia skriňa na evidenciu a archiváciu záznamov o preprave a žiadaniek na prepravu,
e)počítač s pripojením na internet.
C. Personálne vybavenie dispečingu tvorí najmenej jeden operátor dispečingu s ukončeným stredoškolským vzdelaním a je preškoľovaný v akreditovanom kurze prvej pomoci každých
1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
2) § 4 a 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií v znení neskorších predpisov.
3) STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
12 mesiacov v rozsahu 16 hodín príslušnou akreditovanou inštitúciou.
Príloha č. 2
Personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie
ambulancie dopravnej zdravotnej služby
A.Materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby
1.Ambulancia dopravnej zdravotnej služby, spĺňajúca kategóriu dopravného prostriedku A2 podľa osobitného predpisu4), ak ide o prepravu osoby, ktorá je vybavená
a)rádiokomunikačným zariadením alebo mobilným telefónom,
b)GPS monitoringom,
c)registračnou pokladňou podľa osobitného predpisu5),
d)polohovateľným nosidlom so sklopným odnímateľným polohovacím podvozkom a s bezpečnostnými popruhmi pre pacienta - odporúčané s nosnosťou minimálne 150 kg,
e)transportným kreslom alebo schodolezom,
f)automatickým externým defibrilátorom (AED),
g)vakom prvej pomoci obsahujúcim
1.esmarchovo škrtidlo,
2.fixačný golier,
3.fixačná dlaha na hornú končatinu, pre opakované použitie – krátka,
4.fixačná dlaha na dolnú končatinu, pre opakované použitie – dlhá,
5.pinzeta,
6.dýchacie rúško,
7.multifunkčný záchranársky peán,
8.tlakový obväz 3 ks,
9.elastický obväz, šírka 6 cm 3 ks,
10.hydrofilový obväz 3 ks,
11.sterilné štvorce 5 ks,
12.trojrohá šatka 2 ks,
13.pruban rôznej veľkosti 1 ks,
14.izotermická fólia 2 ks,
15.leukoplast 1 ks,
16.chirurgické jednorazové rukavice,
17.jednorázové vrecká na zvracanie,
18.dezinfekčný roztok,
19.preväzové nožnice,
20.nesterilné rukavice 5 párov,
21.jednorázová rúška
22.dezinfekčný prostriedok na ruky.
4) STN EN 1789 + A2 Vozidlá záchrannej zdravotnej služby a ich vybavenie. Cestné ambulancie.
5) doplň registračná pokladňa
2.Ambulancia dopravnej zdravotnej služby, spĺňajúca kategóriu osobného vozidla osobitne upraveného a vybaveného okrem bodu 1 písm. a) c), f) a g) aj výstražným svetelným a zvukovým zariadením.
Pri preprave biologického materiálu je ambulancia dopravnej zdravotnej služby podľa prílohy č. 2 písmena A bodov 1 a 2 vybavená autochladničkou s možnosťou zapojenia do zapaľovania v ambulancii dopravnej zdravotnej služby.
B.Ambulancia dopravnej zdravotnej služby je personálne zabezpečená vodičom, ktorý 21 a viac rokov, spĺňa podmienky vedenia vozidla s právom prednostnej jazdy a je preškoľovaný v akreditovanom kurze prvej pomoci každých 12 mesiacov v rozsahu 16 hodín príslušnou akreditovanou inštitúciou.
Pri preprave imobilného pacienta alebo pacienta, ktorého zdravotný stav vyžaduje asistenciu a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby vyžaduje manipuláciu, asistenciu dvoch osôb, poskytovateľ ambulancie dopravnej zdravotnej služby zabezpečí ďalšieho pracovníka ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ktorý 18 a viac rokov a je preškoľovaný v akreditovanom kurze prvej pomoci každých 12 mesiacov v rozsahu 16 hodín príslušnou akreditovanou inštitúciou.
Príloha č. 3
Podrobnosti o označovaní dispečingu a ambulancie dopravnej zdravotnej služby
Dispečing ambulancie dopravnej zdravotnej služby vrátane stanice ambulancie dopravnej zdravotnej služby sa označujú vyhradeným znakom ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6.
1. Označenie dispečingu ambulancie dopravnej zdravotnej služby obsahuje
a)vyhradený znak dopravnej zdravotnej služby podľa prílohy č. 6,
b)nápis „Dispečing ambulancie dopravnej zdravotnej služby“,
c)názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
2. Označenie stanice ambulancie dopravnej zdravotnej služby obsahuje
a)vyhradený znak ambulancie dopravnej zdravotnej služby podľa prílohy č. 6,
b)nápis „Stanica dopravnej zdravotnej služby“,
c)názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
3. Ambulancie dopravnej zdravotnej služby majú
a)karosériu farby biela,
b)po obvode vozidla jeden pás so šírkou najmenej 100 mm vo farbe signálna červená,
c)na bočných stranách vozidla nápis „DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA“ s výškou písma najmenej 100 mm,
d)vyhradený znak dopravnej zdravotnej služby podľa prílohy č. 6 s priemerom kruhu minimálne 300 mm,
e)logo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s výškou písma najmenej 100 mm,
f)reflexný pás podľa osobitného predpisu zistiť – reflexný pás.
Príloha č. 4
Podrobnosti o označovaní ochranných odevov dispečerov a pracovníkov
ambulancie dopravnej zdravotnej služby
Ochranný odev dispečerov a pracovníkov ambulancie dopravnej zdravotnej služby, jeho farba a reflexné označenie spĺňajú kritéria podľa osobitného predpisu6).
Na vrchnom ochrannom odeve dispečerov a pracovníkov ambulancie dopravnej zdravotnej služby je
a)vpredu na ľavej strane hrudníka alebo pravej strane hrudníka umiestnená menovka s menom, priezviskom, znakom dopravnej zdravotnej služby podľa prílohy č. 6 a názvom poskytovateľa ambulancie dopravnej zdravotnej služby,
b)na chrbte umiestnený nápis „DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA“.
Príloha č. 5
Vzor žiadanky na prepravu
Žiadanka na prepravu osoby/biologického materiálu
Meno a Priezvisko: .....................................................................................................................
Dátum narodenia: .............................................. kód zdravotnej poisťovne: ............................
Bydlisko: ....................................................................................................................................
Dátum, čas a miesto pristavenia ambulancie: ............................................................................
Kód (MKCH): .................... Osoba je: chodiaca*/ sediaca */ ležiaca*/ so sprievodcom*
Odôvodnenie prepravy sprievodcu: ............................................................................................
Meno a priezvisko sprievodcu: ...................................................................................................
Preprava: z ...............................................................do ..............................................................
Odôvodnenie prepravy osoby: ....................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Dátum: ..................................................
............................................................. ..............................................................................
Kód odosielajúceho lekára/oddelenia Meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky
ošetrujúceho lekára
Príloha č. 6
Vzor znaku ambulancie dopravnej zdravotnej služby
6) STN EN 1789+A2 Vozidlá záchrannej zdravotnej služby a ich vybavenie. Cestné ambulancie
C:\Users\kontrovl\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\ZIDKV20P\modrá hviezda života.jpg