Návrh
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z ... 2019
č. ...-OL-2019,
ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10552/2009-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10552/2009-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby (oznámenie č. 99/2009 Z. z.) v znení výnosu z 23. marca 2010 č. 11378/2010-OL (oznámenie č. 152/2010 Z. z.) sa dopĺňa takto:
Príloha, časť A sa dopĺňa písmenom B, ktoré znie:
„A. Sídla staníc pre pozemnú záchrannú zdravotnú službu pre ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci
Sídla staníc pre pozemnú záchrannú zdravotnú službu
pre ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci
Por. č.
Sídlo stanice
Por. č.
Sídlo stanice
1.
Banská Bystrica 1
25.
Nitra 2
2.
Banská Bystrica 2
26.
Nitra 3
3.
Banská Bystrica 3
27.
Nové Mesto nad Váhom
4.
Bratislava – Dúbravka 1
28.
Nové Zámky
5.
Bratislava – Dúbravka 2
29.
Piešťany
6.
Bratislava – Petržalka 1
30.
Poprad 1
7.
Bratislava – Petržalka 2
31.
Poprad 2
8.
Bratislava – Petržalka 3
32.
Prievidza
9.
Bratislava – Ružinov 1
33.
Prešov 1
10.
Bratislava – Ružinov 2
34.
Prešov 2
11.
Čadca
35.
Prešov 3
12.
Galanta
36.
Trenčín 1
13.
Komárno 1
37.
Trenčín 2
14.
Komárno 2
38.
Trenčín 3
15.
Kráľovský Chlmec
39.
Trenčín 4
16.
Košice – Jazero
40.
Trnava 1
17.
Košice – Juh 1
41.
Trnava 2
18.
Košice – Juh 2
42.
Trnava 3
19.
Košice – Sever
43.
Vranov nad Topľou
20.
Košice – Šaca
44.
Zvolen 1
21.
Martin 1
45.
Zvolen 2
22.
Martin 2
46.
Žiar nad Hronom
23.
Michalovce
47.
Žilina 1
24
Nitra 1
48.
Žilina 2
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 17. mája 2019.