Návrh
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z ... 2019
č. .../OL-2019,
ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 písm. b), c) a e) g) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe (oznámenie č. 98/2009 Z. z.) v znení výnosu z 9. júla 2010 č. 14016/2010-OL (oznámenie č. 338/2010 Z. z.), výnosu z 26. novembra 2014 (oznámenie č. 340/2014 Z. z.) a výnosu z 12. marca 2018 č. 01139-2018-OL (oznámenie č. 90/2018 Z. z.) sa dopĺňa takto:
1.V Prílohe č. 3 časť II Špecifické materiálno-technické vybavenie pre jednotlivé typy ambulancií záchrannej zdravotnej služby znie:
II. Špecifické materiálno-technické vybavenie pre jednotlivé typy ambulancií záchrannej zdravotnej služby
Špecifické materiálno - technické vybavenie pre jednotlivé typy ambulancií záchrannej zdravotnej služby
Typ ambulancie
set
položka setu
RZP
RZP „S“
RLP
RLP/MIJ
VZZS
1. ručný rádiový terminál umožňujúci komunikáciu v rádiotelekomunikačnej sieti SITNO
x
x
x
x
x
a) vybavenie slúžiace na operačné riadenie, koordináciu a prenos informácií(príslušné technické prostriedky dodá OS ZZS SR)
2. vozidlový rádiový terminál umožňujúci komunikáciu v rádiotelekomunikačnej sieti SITNO
x
x
x
x
x
1. polohovateľné nosidlo so sklopným odnímateľným polohovacím podvozkom a s bezpečnostnými popruhmi pre pacienta - odporúčané s nosnosťou minimálne 150 kg (pre VZZS - polohovateľné nosidlo bez sklopného polohovacieho podvozku -
odporúčané s nosnosťou minimálne 120 kg)
x
x
x
x
x
2. plošina pod nosidlá s nájazdom
x
x
x
x
b) vybavenie na prepravu pacienta - transportná technika
3. transportné kreslo, alebo transportná sedačka upravená na transport po schodoch
x
x
x
x
a nerovnom teréne (schodolez)
4. vákuový matrac
x
x
x
x
x
5. dlhá chrbticová doska s príslušenstvom na fixáciu hlavy s bezpečnostnými popruhmi pre pacienta
x
x
x
x
6. transportná plachta (viacručná)
x
x
x
x
x
7. prikrývka na zakrytie pacienta, termofólia
x
x
x
x
x
8. fixačný transportný systém pre transport ranených a chorých detí
x
x
x
x
x
1. súprava na znehybnenie zlomenín kostí pre všetky vekové a hmotnostné kategórie pacientov
x
x
x
x
x
2. prostriedok na znehybnenie krčnej chrbtice pre vekové a hmotnostné kategórie pacientov 3 ks a jeden univerzálny nastaviteľný prostriedok na znehybnenie krčnej chrbtice
x
x
x
x
3. prostriedok na znehybnenie krčnej chrbtice pre vekové a hmotnostné kategórie pacientov 1 ks a jeden univerzálny nastaviteľný prostriedok na znehybnenie krčnej chrbtice
x
4. trojrohá šatka 3 ks
x
x
x
x
x
c) vybavenie na znehybnenie končatín a chrbtice
5. krátka chrbticová doska alebo Kendrickova vyslobodzovacia vesta
x
x
x
x
x
1. stacionárne tlakové nádoby na medicinálny kyslík s minimálnym množstvom 2000 l (pri normálnej teplote a tlaku okolia), s redukčným ventilom a prietokomerom s maximálnym prietokom 15 l/ min., odberové miesto je v ambulantnom priestore cez rýchlospojky
x
x
x
x
2. prenosné tlakové nádoby na medicinálny kyslík s minimálnym množstvom 400 l (pri normálnej teplote a tlaku okolia), s redukčným ventilom a prietokomerom s maximálnym prietokom minimálne 15 l/ min.,
x
x
x
x
3. stacionárne tlakové nádoby na medicinálny kyslík s minimálnym množstvom 800 l (pri normálnej teplote a tlaku okolia), s redukčným ventilom a prietokomerom s maximálnym prietokom 15 l/ min., odberové miesto je v ambulantnom priestore cez rýchlospojky, prenosné tlakové nádoby na medicinálny kyslík s minimálnym množstvom 200 l (pri normálnej teplote a tlaku okolia), s redukčným ventilom a prietokomerom s maximálnym prietokom minimálne 15 l/ min.,
x
4. dýchací samorozpínací vak s kyslíkovým rezervoárom s možnosťou pripojenia na kyslíkové zariadenia PEEP ventilu, na tvárové masky pre všetky vekové skupiny, na pomôcky supraglotickej pomôcky a kanyly na zabezpečenie dýchacích ciest
x
x
x
x
x
5. samostatný ventil na regulovaný pozitívny tlak na konci výdychu (PEEP ventil) s možnosťou pripojenia na dýchací vak, vrátane zaradenia do dýchacieho okruhu pri UVP (napojenie na koncovku supraglotickej pomôcky a kanyly na zabezpečenie dýchacích ciest)
x
x
x
x
6. vybavenie na inhaláciu kyslíka pre všetky vekové kategórie
x
x
x
x
x
d) vybavenie na starostlivosť o dýchacie cesty a dýchanie
7. prenosná odsávačka s možnosťou regulácie odsávacieho tlaku pre všetky vekové
x
x
x
x
x
kategórie
1. kanyly na vstup do žilového systému pre všetky vekové kategórie, striekačky, infúzne súpravy, spojovacie hadičky, kohútiky
x
x
x
x
x
2. vybavenie na intraoseálny prístup pre deti aj dospelých
x
x
x
x
x
3. zariadenie na zohrievanie infúznych roztokov
x
4. držiaky na infúzne fľaše
x
x
x
x
x
5. výbava na pretlakovú infúziu
x
x
x
x
x
e) vybavenie na starostlivosť o krvný obeh
6. adhezívny fixačný materiál (napr. leukoplast)
x
x
x
x
x
1. tlakomer s manžetami pre všetky vekové a hmotnostné kategórie pacientov
x
x
x
x
x
2. pulzný oxymeter s opciou pre všetky vekové kategórie, ak nie je súčasťou iného zariadenia
x
x
x
x
x
3. fonendoskop
x
x
x
x
x
4. teplomer
x
x
x
x
x
5. diagnostická lampa
x
x
x
x
x
f) vybavenie na základnú diagnostiku
6. glukomer
x
x
x
x
x
1. transportný defibrilátor s možnosťou automatickej alebo poloautomatickej externej defibrilácie a s možnosťou defibrilácie detí, so zobrazením a fyzickým 12 – zvodovým záznamom EKG krivky pacienta s možnosťou pripojenia do elektrickej siete v ambulantnej časti vozidla alebo priebežného dobíjania batérii v ambulancii ZZS
x
x
x
x
x
2. externý kardiostimulátor samostatne alebo ako súčasť iného zariadenia
x
x
x
g. 1) vybavenie na starostlivosť o život ohrozujúce stavy – prístroje, zariadenia na obnovu a podporu vitálnych funkcií (činnosť srdca a pod.)
3. monitorovacie zariadenie s možnosťou neinvazívneho a invazívneho sledovania životných funkcii (ventilácia, oxygenácia, hemodynamika, ) s možnosťou napojenia a dobíjania batérii v ambulancii ZZS, ak nie je súčasťou iného zariadenia
x
1. tvárové masky s možnosťou pripojenia na prívod kyslíka, pre všetky vekové kategórie
x
x
x
x
x
2. vzduchovody pre všetky vekové kategórie
x
x
x
x
x
3. tvárová maska s možnosťou nebulizačnej liečby pre všetky vekové kategórie
x
x
x
x
x
4. katéter na odsávanie dýchacích ciest, pre všetky vekové skupiny
x
x
x
x
x
5. Magilové kliešte pre dospelých a deti
x
x
x
x
x
6. vodič pre zavedenie intubačnej kanyly, pre všetky vekové kategórie
x
x
x
7. laryngoskop s vhodnými lyžicami pre všetky vekové kategórie
x
x
x
x
x
8. intubačné kanyly pre všetky vekové kategórie
x
x
x
9. supraglotická pomôcka na alternatívne zaistenie DC pre všetky vekové kategórie
x
x
x
x
x
10. pomôcky na fixáciu endotracheálnych kanýl a supraglotický pomôcok
x
x
x
x
x
11. set na koniotómiu alebo koniopunkciu pre dospelých alebo deti
x
x
x
12. nasogastrické alebo gastrické sondy pre všetky vekové kategórie
x
x
x
x
x
13. súpravy na punkciu a drenáž hrudníka (PNO)
x
x
x
14. hrudný drenážny systém na aktívnu sukciu
x
g. 2.) vybavenie na starostlivosť o život ohrozujúce stavy – prenosná súprava na základnú/rozšírenú neodkladnú podporu životných funkcií
15. dávkovač infúznych roztokov (volumetrická infúzna pumpa)
x
16. lineárny dávkovač liekov 1 ks
x
17. lineárny dávkovač liekov 2 ks
x
x
18. transportný automatický dýchací prístroj s programom na riadené dýchanie a s ventilom na nastavenie pozitívneho tlaku na konci výdychu s možnosťou regulovania frakcie inspirovaného kyslíka a monitorovania tlaku v dýchacích cestách
x
19. automatický dýchací prístroj určený pre všetky vekové skupiny vrátane detí (s výnimkou novorodencov a extrémne nezrelých novorodencov transportovaných v inkubátore) s programom na riadené, podporné dýchanie, s možnosťou nastavenia pozitívneho tlaku na konci výdychu a režimom na ventiláciu so stálym pozitívnym tlakom v dýchacích cestách a s plynulou reguláciou frakcie inspirovaného kyslíka
x
20. automatický dýchací prístroj s programom na riadené a podporné dýchanie s ventilom na nastavenie pozitívneho tlaku na konci výdychu s možnosťou plynulého regulovania frakcie inspirovaného kyslíku a monitorovania tlaku v dýchacích cestách
x
21. automatický dýchací prístroj určený pre novorodencov vrátane extrémne nezrelých novorodencov vhodný pre transport nezrelého novorodenca s programom riadené, podporné dýchanie a s režimom na ventiláciu so stálym pozitívnym tlakom v dýchacích cestách s možnosťou nastavenia pozitívneho tlaku na konci výdychu s plynulou reguláciou frakcie inspirovaného kyslíka, od 0,2 do 1 FiO2, odporúčané s aktívnym zvlhčovaním a vyhrievaním inspirovaných zmesí, pokiaľ nie je súčasťou transportného inkubátora v zmysle bodu č. 24 (platí pre stanice Bratislava, Banská Bystrica a Košice)
x
22. transportný inkubátor pre novorodenca spĺňajúci normy STN EN 60601 – 2 – 20 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2 – 20 : (platí pre stanice Bratislava, Banská Bystrica a Košice)
x
23. kapnometer samostatne alebo ako súčasť iného zariadenia
x
x
24. transportný monitor vitálnych funkcii samostatne alebo ako súčasť iného zariadenia (minimálne EKG krivka, neinvazívny tlak krvi, pulzný oxymeter)
x
x
x
1. adenozin inj.
x
x
x
2. adrenalin inj.
x
x
x
x
x
3. tramadol inj.
x
x
x
x
4. metamizol inj.
x
x
x
x
x
5. flumazenil inj.
x
x
x
6. diazepam inj., tbl. a sol. rec.
x
x
x
x
7. atropin inj.
x
x
x
x
x
8. betablokátor inj.
x
x
x
9. butylskopolamín inj.
x
x
10. calcium gluconicum inj. alebo calcium chloratum inj.
x
x
x
11. cefotaxim inj.
x
x
x
12. amiodarom inj.
x
x
x
x
x
13. metoklopramid inj.
x
x
x
14. kortikoid inj.
x
x
x
x
x
h) vybavenie liekmi – minimálne požiadavky
15. kyselina acetylsalicylová inj.
x
x
x
x
x
16. antihistaminikum inj.
x
x
x
x
x
17. urapidil inj.
x
x
x
18. furosemid inj.
x
x
x
x
x
19. glukóza monohydrát 40% inj.
x
x
x
x
x
20. antipsychotikum inj.
x
x
21. heparin inj.
x
x
x
x
x
22. izosorbizdinitrát
x
x
x
23. MgSO4 10% inj.
x
x
x
x
x
24. trimekaín inj.
x
x
x
25. midazolam inj.
x
x
x
26. naloxon inj.
x
x
x
27. NaCl 0,9% inj., sol. inf.
x
x
x
x
x
28. nitrát aerodisperzia
x
x
x
x
x
29. noradrenalín inj.
x
x
x
30. drotaverin inj.
x
x
x
x
31. kyselina boritá, benzododecíniumbromid, očná roztoká instilácia
x
x
x
x
32. paracetamol supp.
x
x
x
x
33. antiagreganciá trombocytov tbl. (okrem kyseliny acetylosalicylovej)
x
x
x
x
x
34. propofol inj.
x
x
x
35. prednizon supp.
x
x
x
x
36. SCHJ inj.
x
x
x
37. nedepolarizujúce myorelaxans inj.
x
x
x
38. aminofylín inj.
x
x
x
39. dopamin inj.
x
x
x
40. kaptopril tbl.
x
x
x
x
41. thiopental inj.
x
x
x
42. ketamín inj.
x
x
x
43. inhalačné bronchodilatans – nebulizovateľný roztok
x
x
x
x
x
44. adsorbčné uhlie tbl. alebo plv.
x
x
x
x
x
45. morfin a iné opioidné analgetikum inj.
x
x
x
46. antiemetikum inj.
x
x
x
x
x
47. koloidný roztok sol. inf.
x
x
x
48. dezinfekčný roztok
x
x
x
x
x
1. pomôcky na ošetrenie rán a zastavenie krvácania (mechanické, absorpčné a iné)
x
x
x
x
x
2. súprava na ošetrenie popálenín a poleptania s aktívnou zložkou a antiseptickým účinkom (minimálny rozsah: tvár, ruky, genitálie)
x
x
x
x
x
3. súprava na vedenie pôrodu
x
x
x
x
x
4. vybavenie na ošetrenie a transport replantátu
x
x
x
x
x
5. emitné misky, vrecká na vracanie
x
x
x
x
x
6. fľaša na moč (nie zo skla), pre mužov
x
x
x
x
x
7. fľaša na moč (nie zo skla), pre ženy alebo podložná misa
x
x
x
x
x
8. vybavenie na zber odpadu; zvlášť na ostré predmety
x
x
x
x
x
9. sterilné jednorazové rukavice
x
x
x
x
x
10. nesterilné jednorazové rukavice
x
x
x
x
x
i) vybavenie obväzovým materiálom a pomôckami na ošetrenie
11. jednorazové návleky na nosidlá a prikrývky
x
x
x
x
x
1. osobná čelová lampa, pre každého člena posádky zvlášť
x
x
x
x
x
2. prenosný zdroj svetla
x
x
x
x
x
3. hasiaci prístroj
x
x
x
x
x
4. nôž (nožnice) na vyslobodenie z bezpečnostných pásov
x
x
x
x
x
5. záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby
x
x
x
x
x
6. doska na písanie
x
x
x
x
x
j) vybavenie inými pracovnými prostriedkami
7. pero
x
x
x
x
x
k) vybavenie osobnými
1. ochranné pracovné oblečenie podľa
x
x
x
x
x
príslušnej platnej normy ako aj jeho reflexné označenie podľa normy STN EN ISO 20471 Odevy s vysokou viditeľnosťou. Skúšobné metódy a požiadavky (ISO 20471) (83 2722)
2. ochranná obuv
x
x
x
x
x
3. pracovné rukavice
x
x
x
x
x
4. ochranné okuliare
x
x
x
x
x
5. ochranná prilba s reflexnými prvkami pre každú osobu posádky zvlášť (pre VZZS so zabudovanými slúchadlami)
x
x
x
x
x
ochrannými prostriedkami
6. tvárové rúško
x
x
x
x
x
1. Reflexná vesta biela s označením „VELITEĽ ZDRAVOTNÍCKEHO ZÁSAHU“ – 1 ks
x
x
x
x
2. Reflexná vesta červená s označením „VELITEĽ HNIEZDA ZRANENÝCH“ – 1 ks
x
x
x
x
3. Reflexná vesta modrá s označením „VELITEĽ ODSUNU“ – 1 ks
x
x
x
x
4. Reflexná vesta žltá s označením „TRIEDIČ“ – 1 ks
x
x
x
x
5. Triediaca karta – 30 ks
x
x
x
x
6. Postup vypisovania triediacej karty 3 ks
x
x
x
x
7. pružná triediaca páska v príslušnej farbe (30 ks vo farbe červenej, 30 ks vo farbe žltej, 30 ks vo farbe zelenej, 20 ks vo farbe čiernej)
x
x
x
x
8.Ihlan pre označenie hniezda ranených 1 ks; farebné návleky 3 ks (červená, žltá a zelená farba)
x
x
x
x
9. Pre veliteľa zdravotníckeho zásahu – Evidenčný list posádok ambulancii ZZS – 2 ks
x
x
x
x
10. Pre veliteľa hniezda ranených – Evidenčný list pacientov ošetrených v hniezde ranených – 2 ks
x
x
x
x
11. Pre veliteľa odsunu – Evidenčný list transportovaných pacientov z hniezda ranených – 2 ks
x
x
x
x
12. Doska na písanie – 3 ks
x
x
x
x
13. Pero a CD popisovač – 3 ks
x
x
x
x
l) vybavenie pre nehodu s hromadným postihnutím osôb
14. dymovnica v počte 1 ks
x
x
x
x
Vysvetlivky:
RZP – ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci
RZP „S“ – ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“
RLP – ambulancia rýchlej lekárskej pomoci
RLP/MIJ – ambulancia rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky
VZZS – ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby
x- povinná položka vo výbave príslušného typu ambulancie
Farby triediacej pásky:
Červená: kritický
Žltá: urgentný
Zelená: neurgentný
Čierna: mŕtvy alebo zomierajúci
2.V prílohe č. 3 časti III Personálne vybavenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby písm. B bode 1 sa slová „časti A bodu 3“ nahrádzajú slovami „časti A bodu 3. 1“ .
3.V prílohe č. 3 časti III Personálne vybavenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby sa za písm. B vkladá nové písmeno C, ktoré znie:
„C. Zásahová skupina ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“ bez lekára
1. zdravotnícky pracovník podľa časti A bodu 2. 1 a vodič ambulancie záchrannej zdravotnej
služby „S“ podľa časti A bodu 3. 2.
2. zásahová skupina je pripravená konzultovať svoj postup s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína príslušného poskytovateľa.
3. zásahová skupina v prípade potreby môže konzultovať smerovanie prepravy pacienta s operačným strediskom.“
Doterajšie písmená C a D sa označujú ako písmená D a E.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 17. mája 2019.