VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z ..... 2019,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 89/20136 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 13 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/20136 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa mení takto:
V § 1 ods. 4 písm. a) sa slovo „šiestich“ nahrádza slovom „desiatich“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňa 17. mája 2019.