Návrh
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z ..... 2019,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení vyhlášky č. 387/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.§ 2 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Ambulancia podľa odseku 1, ktorá je ambulanciou rýchlej zdravotnej pomoci „S“, je určená najmä na poskytovanie neodkladnej prepravy osoby medzi zdravotníckymi zariadeniami, v prípade ak zdravotný stav pacienta vyžaduje neodkladnú prepravu riadenú zdravotníckym záchranárom.“.
2.Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:
„§10a
(1)Ambulancia dopravnej zdravotnej služby je dopravný prostriedok podľa osobitného predpisux) osobitne upravený a vybavený na prepravu osoby na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti do zdravotníckeho zariadenia alebo medzi zdravotníckymi zariadeniami alebo po poskytnutí zdravotnej starostlivosti zo zdravotníckeho zariadenia; súčasťou prepravy je aj poskytovanie asistencie alebo sprievodu tejto osobe, ak to zdravotný stav osoby vyžaduje.
(2)Ambulancia dopravnej zdravotnej služby bude tiež dopravný prostriedok podľa osobitného predpisux) osobitne upravený a vybavený na prepravu biologického materiálu určeného na diagnostické vyšetrenie, prepravu krvi, transfúznych liekov, liekov pripravených z krvi a plazmy a transfúznych liekov z pupočníkovej krvi.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňa 17. mája 2019.