Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Žiadatelia o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby ich počet nie je možné určiť, vzhľadom na skutočnosť, že každý žiadateľ, ktorý splní podmienky ustanovené zákonom môže získať povolenie na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby.
Žiadatelia o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“ - ich počet sa predpokladá 48 (ustanovené sídla záchrannej zdravotnej služby opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky).
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Žiadatelia o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej
služby, pričom každý žiadateľ bude povinný uhradiť:
-správny poplatok za vydanie povolenia vo výške 495. 50 eur,
-poplatok za vydanie licencie na výkon činnosti odborného zástupcu vo výške 66 eur, ak žiadateľom bude právnická osoba, alebo
-poplatok za vydanie licencie na výkon zdravotníckeho povolania vo výške 33 eur, ak žiadateľom bude fyzická osoba.
Navrhovanou úpravou sa ustanovili aj nové povinnosti pre poskytovateľov ambulancie dopravnej zdravotnej služby 79 ods. 15 zákona č. 578/2004 Z. z.) a zároveň aj výška sankcií za ich porušenie 82 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z.), avšak nie je možné určiť vplyv na priame finančné náklady, vzhľadom na skutočnosť, že sa predpokladá, že navrhnuté povinnosti budú poskytovatelia ambulancie dopravnej zdravotnej služby dodržiavať.
Žiadatelia o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie rýchlej zdravotnej
pomoci „S“ - ich počet sa predpokladá 48, pričom každý žiadateľ bude povinný uhradiť:
-správny poplatok za vydanie povolenia vo výške 495. 50 eur,
-poplatok za vydanie licencie na výkon činnosti odborného zástupcu vo výške 66 eur, ak žiadateľom bude právnická osoba, alebo
-poplatok za vydanie licencie na výkon zdravotníckeho povolania vo výške 33 eur, ak žiadateľom bude fyzická osoba.
Navrhovanou úpravou sa ustanovili aj nové povinnosti pre poskytovateľov ambulancií záchrannej zdravotnej služby 5 zákona č. 579/2004 Z. z.) a zároveň aj výška sankcií za ich
porušenie 6 zákona č. 579/2004 Z. z.), avšak nie je možné určiť vplyv na priame finančné náklady, vzhľadom na skutočnosť, že sa predpokladá, že navrhnuté povinnosti budú poskytovatelia ambulancie dopravnej zdravotnej služby dodržiavať.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Predkladaný návrh nemá dopad na nepriame finančné náklady MSP.
3.3.3 Administratívne náklady
Žiadatelia o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej
služby, pričom každý žiadateľ bude povinný uhradiť:
-správny poplatok za vydanie povolenia,
-poplatok za vydanie licencie na výkon činnosti odborného zástupcu, ak žiadateľom bude právnická osoba, alebo
-poplatok za vydanie licencie na výkon zdravotníckeho povolania, ak žiadateľom bude fyzická osoba,
-dokumentáciu (doklady na vydanie povolenia) ustanovenú §13 ods. 1 5 zákona č. 578/2004 Z. z.
Žiadatelia o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie rýchlej zdravotnej
pomoci „S“ - ich počet sa predpokladá 48, pričom každý žiadateľ bude povinný uhradiť:
-správny poplatok za vydanie povolenia,
-poplatok za vydanie licencie na výkon činnosti odborného zástupcu, ak žiadateľom bude právnická osoba, alebo
-poplatok za vydanie licencie na výkon zdravotníckeho povolania, ak žiadateľom bude fyzická osoba,
-dokumentáciu (doklady na vydanie povolenia) ustanovenú §13 ods. 1 8 zákona č. 578/2004 Z. z..
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Pozitívny vplyv
Navrhovaná úprava predpokladá pozitívny vplyv pre tých poskytovateľov, ktorí budú úspešní vo výberovom konaní. Predpokladá sa v prípade ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“ pevná suma vo výške cca 21 525 eur/ na jednu ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci „S“ na jeden mesiac. Prevádzka ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci „S“ sa plánuje od 1. januára 2020. Predpokladá sa celkový počet 48 ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci „S“. V pevnej cene na jednu ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci „S“ na jeden mesiac zahrnuté celkové náklady na prevádzku tejto ambulancie vrátanie miezd zdravotníckych pracovníkov.
V prípade ambulancie dopravnej zdravotnej služby sa plánuje cena dohodou medzi zdravotnými poisťovňami a samotným poskytovateľom ambulancie dopravnej zdravotnej služby.
Negatívny vplyv
Náklady na 1 podnikateľa
-maximálna výška
Náklady na celé podnikateľské prostredie-
maximálna výška
Priame finančné náklady
561. 50 eur jednorázovo
26 952. 00 jednorázovo,
avšak nie je možné v
prípade ambulancie dopravnej zdravotnej služby určiť počet
Nepriame finančné náklady
-
-
Administratívne náklady
-
-
Celkové náklady regulácie
561. 50 eur jednorázovo, avšak nie je možné v prípade ambulancie dopravnej zdravotnej služby určiť počet
26 952. 00 jednorázovo,
avšak nie je možné v prípade ambulancie dopravnej zdravotnej služby určiť počet
Náklady na 1 podnikateľa vo výške 561. 50 eur jednorázovo obsahujú správny poplatok vo výške 495. 50 eur + poplatok za vydanie licencie vo výške 66 eur. Ak pôjde o žiadateľa fyzickú osobu bude to o 33 eur menej, teda 528. 50 eur.
Náklady na celé podnikateľské prostredie obsahuje náklady na jedného podnikateľa násobené číslom 48, teda plánovaným počtom ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci „S“ .
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov?
Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Návrh nemá vplyv na konkurencie schopnosť a správanie sa podnikov. Podmienky jednoznačne ustanovené zákonom a každý žiadateľ je povinný ich splniť.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Navrhovaný materiál nemá dopad na inovácie v sektore.