Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2019
2020
2021
2022
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
-114 211,50
-12 855 246,00
-12 855 246,00
-12 855 246,00
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
114 211,50
12 855 246,00
12 855 246,00
12 855 246,00
v tom: financovanie je kryté z rozpočtu verejného zdravotného poistenia
114 211,50
12 855 246,00
12 855 246,00
12 855 246,00
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Predpokladá sa zriadenie ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci „S“ do systému záchrannej zdravotnej služby. Počet takýchto ambulancií bude stanovený všeobecne záväzným právnym predpisom v počte 48. Pevná cena bude stanovená cenovým opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. V tejto súvislosti sa predpokladá nárast výdavkov zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Za predpokladu rovnakého materiálno-technického vybavenia ako ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci avšak so zmenou personálneho obsadenia oproti ambulancii rýchlej zdravotnej pomoci v počte „1 zdravotnícky záchranár a 1 vodič“ sa predpokladá pevná suma vo výške cca 21 525 eur/ na jednu ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci „S“ na jeden mesiac. Prevádzka ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci „S“ sa plánuje od 1. januára 2020. Predpokladaný počet ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci „S“ je 48 čo predstavuje 1 033 200 eur mesačne a 12 398 400 eur ročne, ktoré budú uhrádzané zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.
V súvislosti so zadefinovaním podmienok pre vykonávanie neodkladnej prepravy letúnom nie je možné zadefinovať predpokladaný vplyv, vzhľadom na skutočnosť, že nie je možné určiť koľko neodkladnej prepravy letúnom bude potrebných a vykonaných. Za rok 2018 bolo nalietaných 130 letových hodín lietadlom, čo je 7 800 letových minút. Tieto letové minúty boli hradené zo zdrojov verejného zdravotného poistenia aj doteraz, avšak cenová regulácia nie je upravená. Navrhuje sa pevná cena za neodkladnú prepravu za jednu letovú minútu lietadlom vo výške 58,57 eur. Za predpokladu rovnakého počtu letových minút lietadlom, tak predpokladaný odhad úhrady za jeden kalendárny rok je 456 846, 00 eur. Úhrada za neodkladnú prepravu letúnom sa plánuje po prijatí cenového opatrenia, v lehote po ukončení výberových konaní na ambulanciu vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, cca na 3 mesiace v roku 2019.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Doplnením ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci „S“ do systému záchrannej zdravotnej služby v roku 2020 sa predpokladá pozitívny vplyv na zamestnanosť. Na zabezpečenie nepretržitej prevádzky jednej ambulancie od 1. januára 2020 sa predpokladá zvýšenie zamestnanosti o 1 vodiča a 1 zdravotníckeho záchranára na jednu ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci „S“. Počet takýchto ambulancií bude stanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na základe analýzy počtu sekundárnych prevozov, pričom pevná cena bude stanovená cenovým opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. V tejto súvislosti sa predpokladá nárast výdavkov zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Za predpokladu rovnakého materiálno-technického vybavenia ako ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci avšak so zmenou personálneho obsadenia oproti ambulancii rýchlej zdravotnej pomoci v počte „1 zdravotnícky záchranár a 1 vodič“ sa predpokladá pevná suma vo výške cca 21 525 eur/ na jednu ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci „S“ na jeden mesiac. Náklady na mzdy sú zohľadnené vo výške paušálnych platieb.
V súvislosti so zadefinovaním podmienok pre vykonávanie neodkladnej prepravy letúnom nie je možné zadefinovať predpokladaný vplyv, vzhľadom na skutočnosť, že nie je možné určiť koľko neodkladnej prepravy letúnom bude potrebných a vykonaných. Za rok 2018 bolo nalietaných 130 letových hodín lietadlom, čo je 7 800 letových minút. Tieto letové minúty boli hradené zo zdrojov verejného zdravotného poistenia aj doteraz, avšak cenová regulácia nie je upravená. Navrhuje sa pevná cena za neodkladnú prepravu za jednu letovú minútu lietadlom vo výške 58,57 eur. Za predpokladu rovnakého počtu letových minút lietadlom, tak predpokladaný odhad úhrady za jeden kalendárny rok je 456 846, 00 eur. Úhrada za neodkladnú prepravu letúnom sa plánuje po prijatí cenového opatrenia, v lehote po ukončení výberových konaní na ambulanciu vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, cca na 3 mesiace v roku 2019.
.......................................................................................................................................................
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
x nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Doplnením ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci „S“ do systému záchrannej zdravotnej služby v roku 2020 sa predpokladá pozitívny vplyv na zamestnanosť. Na zabezpečenie nepretržitej prevádzky jednej ambulancie od 1. januára 2020 sa predpokladá zvýšenie zamestnanosti o 1 vodiča a 1 zdravotníckeho záchranára na jednu ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci „S“. Počet takýchto ambulancií bude stanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na základe analýzy počtu sekundárnych prevozov, pričom pevná cena bude stanovená cenovým opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Za predpokladu rovnakého materiálno-technického vybavenia ako ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci avšak so zmenou personálneho obsadenia oproti ambulancii rýchlej
zdravotnej pomoci v počte „1 zdravotnícky záchranár a 1 vodič“ sa predpokladá pevná suma vo výške cca 21 525 eur/ na jednu ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci „S“ na jeden mesiac. Náklady na mzdy sú zohľadnené vo výške paušálnych platieb.
V súvislosti so zadefinovaním podmienok pre vykonávanie neodkladnej prepravy letúnom nie je možné zadefinovať predpokladaný vplyv, vzhľadom na skutočnosť, že nie je možné určiť koľko neodkladnej prepravy letúnom bude potrebných a vykonaných. Za rok 2018 bolo nalietaných 130 letových hodín lietadlom, čo je 7 800 letových minút. Tieto letové minúty boli hradené zo zdrojov verejného zdravotného poistenia aj doteraz, avšak cenová regulácia nie je upravená. Navrhuje sa pevná cena za neodkladnú prepravu za jednu letovú minútu lietadlom vo výške 58,57 eur. Za predpokladu rovnakého počtu letových minút lietadlom, tak predpokladaný odhad úhrady za jeden kalendárny rok je 456 846, 00 eur. Úhrada za neodkladnú prepravu letúnom sa plánuje po prijatí cenového opatrenia, v lehote po ukončení výberových konaní na ambulanciu vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, cca na 3 mesiace v roku 2019.