Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Návrhom zákona sa netransponujú predpisy EÚ.
Termín začiatku a ukončenia PPK
december 2018 – január 2019
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
január 2019
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie
vlády SR*
január – február 2019
2.Definícia problému
Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“
V Slovenskej republike je v súčasnom systéme neodkladná preprava nedostatočne zabezpečená, a preto sa navrhuje zriadenie nového typu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zároveň je potrebné poukázať na skutočnosť, že neodkladnú prepravu v súvislosti so sekundárnymi prevozmi v súčasnom systéme zabezpečuje záchranná zdravotná služba, ktorá je však prioritne určená na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti a neodkladnej prepravy a nie na sekundárne prevozy pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami. Preto je potrebné zriadenie nového typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktorá bude určená najmä na neodkladnú prepravu pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami, v prípade ak zdravotný stav pacienta bude vyžadovať pri preprave poskytovanie zdravotnej starostlivosti (napr. podávanie kyslíka, podávanie infúzie, monitorovanie pacienta a podobne).
Ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorá bude vykonávať
neodkladnú prepravu letúnom.
V súčasnosti sa používa „letún“ na niektoré medicínske lety“, ktoré nie je možné vykonať ambulanciou vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Ide o prevoz letúnom v prípade pacienta, ktorého zdravotný stav vyžaduje transplantáciu, prevoz transplantačného tímu, prevoz akútneho pacienta mimo územie Slovenskej republiky alebo na územie Slovenskej republiky. V súčasnom systéme vykonávania týchto „medicínskych letov“ sa vykonávajú bez povolenia a dochádza k tomu, že zdravotné poisťovne odmietajú uhrádzať cenu za kilometer, pretože všetky súvisiace náležitosti nie v právnom poriadku Slovenskej republiky ustanovené.
Ambulancia dopravnej zdravotnej služby
V súčasnom systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike
je nedostatočne zabezpečená a riešená preprava pacienta do zdravotníckeho zariadenia alebo medzi zdravotníckymi zariadeniami alebo po poskytnutí zdravotnej starostlivosti zo zdravotníckeho zariadenia. V súčasnosti je doprava služba súvisiaca s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorú zabezpečuje „taxík“ na základe voľnej živnosti, pričom sa používajú staré a nekvalitné vozidlá. Taktiež sa čoraz vo väčšom množstve objavujú sťažnosti na neetické správanie vodičov a výšku úhrady (nepovolenú) za prepravu. Vodiči takýchto „taxíkov“ zároveň neoprávnene nakladajú s osobnými údajmi, pričom však tieto údaje potrebujú na preukazovanie vykonania dopravy pre zdravotné poisťovne. Na území Slovenskej republiky sa rozmohlo množstvo fiktívnych kvázi poskytovateľov takýchto služieb.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom predloženého návrhu právnej úpravy na základe aplikačnej praxe je potreba skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientovi pri neodkladnej preprave a zároveň potreba kompletnej úpravy riešenia prepravy pacienta ambulanciou dopravnej zdravotnej služby. V súvislosti so zriadením nových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je zámerom ustanoviť podmienky pre vydanie povolenia, nové povinnosti a sankcie v prípade ich porušovania.
Navrhuje sa, aby výberové konania a povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby vykonával Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“
Navrhuje sa zriadenie nového typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktorá bude určená najmä na neodkladnú prepravu pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami, v prípade ak zdravotný stav pacienta bude vyžadovať pri preprave poskytovanie zdravotnej starostlivosti (napr. podávanie kyslíka, podávanie infúzie, monitorovanie pacienta a podobne). V súčasnom systéme je neodkladná preprava nedostatočne zabezpečená, a preto sa navrhuje zriadenie nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zároveň je potrebné poukázať na skutočnosť, že neodkladnú prepravu v súvislosti so sekundárnymi prevozmi v súčasnom systéme zabezpečuje záchranná zdravotná služba, ktoré je však prioritne určená na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti a neodkladnej prepravy a nie na sekundárne prevozy pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami. Tieto ambulancie budú prioritne vykonávať neodkladnú prepravu, ale zároveň, v prípade potreby budú na pokyn Operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby vysielaný aj na zásah, v prípade ak nebude k dispozícii iná ambulancia záchrannej zdravotnej služby alebo v prípade udalosti s hromadným postihnutím osôb.
Práve z uvedeného dôvodu sa navrhuje zriadenie nového typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktorá bude určená najmä na neodkladnú prepravu pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami, teda na neodkladnú prepravu pacienta, ktorý vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas jeho prepravy. Počet takýchto ambulancií bude stanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na základe analýzy počtu sekundárnych prevozov. Ich vznik sa predpokladá v roku 2020, pričom pevná cena bude stanovená cenovým opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorá bude vykonávať
neodkladnú prepravu letúnom
Navrhuje sa, aby žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby doložil do výberového konania aj osvedčenie leteckého prevádzkovateľa s vyznačením oprávnenia pre vykonávanie medicínskych letov letúnom, doklad o odbornej spôsobilosti leteckého personálu, doklad Dopravného úradu o
letovej spôsobilosti letúna a aby preukázal užívacie právo k letúnu, nakoľko súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti poskytovateľom vrtuľníkovej zdravotnej služby je aj neodkladná preprava letúnom, ktoré určené napr. na prevoz pacienta na transplantáciu, ako aj celého transplantačného tímu. Taktiež sa navrhuje, aby pre zabezpečenie vykonávania neodkladnej prepravy letúnom mal ten žiadateľ, ktorému je vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, v povolení uvedené, že je oprávnený vykonávať neodkladnú prepravu letúnom aj mimo územia Slovenskej republiky.
Ambulancia dopravnej zdravotnej služby
Zámerom je, aby preprava pacienta bola súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorá je uhrádzaná zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Na dosiahnutie tohto modelu sa navrhuje zriadenie nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a to ambulanciu dopravnej zdravotnej služby. Takémuto poskytovateľovi bude povolenie na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby vydávať Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, pretože bude zabezpečený priamy dohľad nad takýmto zdravotníckym zariadením. Navrhovanú úpravu je potrebné vykonať aj vo vzťahu k nakladaniu s osobnými údajmi a ich sprístupňovaniu „nie vodičom taxíka“, ale zákonom stanovenému pracovníkovi poskytovateľa ambulancie dopravnej zdravotnej služby.
4.Dotknuté subjekty
Ambulancie záchrannej zdravotnej služby
Žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci, ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky, ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“, ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“
Žiadateľ, ktorý požiada o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, zdravotné poisťovne. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorá bude vykonávať
neodkladnú prepravu letúnom
Žiadateľ, ktorý požiada o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v počte 7, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, zdravotné poisťovne.
Ambulancia dopravnej zdravotnej služby
Žiadateľ, ktorý požiada o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, Ministerstvo zdravotníctva SR, zdravotné poisťovne.
Navrhovaná úprava sa môže dotknúť aj všetkých ambulancií záchrannej zdravotnej služby a poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú urgentné príjmy 1 typu alebo urgentné príjmy 2. typu. Avšak tým, že sa navrhuje, že ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“ bude určená prioritne na sekundárne prevozy pacientov sa nepredpokladá výrazný vplyv na týchto poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Zdravotné poisťovne,
5.Alternatívne riešenia
Ak by neprišlo k navrhovaným zmenám v súvislosti so zriadením nových typov ambulancií, a to ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“ a ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ktorými sa zabezpečí nová organizácia neodkladnej prepravy pacientov a prepravy pacientov, by malo negatívny vplyv na kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti a ochranu osobných údajov pacientov, vzhľadom na skutočnosť, že sa vyskytuje čoraz viac sťažností pri neodkladnej preprave a preprave podľa súčasnej právnej úpravy.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa
zmena dotkne:
Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“
-Návrh opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe,
-Návrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov,
-Návrh Vyhlášky MZ SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška MZ SR č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení,
-Návrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa dopĺňa Výnos Ministerstva zdravotníctva SR z 11. marca 2009, č. 10552/2009-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby,
Ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorá bude vykonávať
neodkladnú prepravu letúnom
-Návrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR z ............. 2019, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov,
-návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ..... 2019, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/20136 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
Ambulancia dopravnej zdravotnej služby
-Návrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa ustanovia minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie dopravnej zdravotnej služby, podrobnosti o označovaní dopravnej zdravotnej služby a ochranných odevov a vzor žiadanky na prepravu pacienta,
-Návrh Vyhlášky MZ SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška MZ SR č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych
požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
-
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Predpokladá sa negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy zriadením ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci „S“ do systému záchrannej zdravotnej služby. Počet takýchto ambulancií bude stanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na základe analýzy počtu sekundárnych prevozov, pričom pevná cena bude stanovená cenovým opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. V tejto súvislosti sa predpokladá nárast výdavkov zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Za predpokladu rovnakého materiálno-technického vybavenia ako ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci avšak so zmenou personálneho obsadenia oproti ambulancii rýchlej zdravotnej pomoci v počte „1 zdravotnícky záchranár a 1 vodič“ sa predpokladá pevná suma vo výške cca 21 525 eur/ na jednu ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci „S“ na jeden mesiac. Prevádzka ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci „S“ sa plánuje od 1. januára 2020. Predpokladaný počet ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci „S“ je 48 čo predstavuje 1 033 200 eur mesačne a 12 398 400 eur ročne, ktoré budú uhrádzané zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.
V súvislosti so zadefinovaním podmienok pre vykonávanie neodkladnej prepravy letúnom nie je možné zadefinovať predpokladaný vplyv, vzhľadom na skutočnosť, že nie je možné určiť koľko takejto prepravy bude potrebnej a vykonanej. Za rok 2018 bolo nalietaných 130 letových hodín lietadlom, čo je 7 800 letových minút. Tieto letové minúty boli hradené zo zdrojov verejného zdravotného poistenia aj doteraz, avšak cenová regulácia nie je upravená. Navrhuje sa pevná cena za neodkladnú prepravu za jednu letovú minútu
lietadlom vo výške 58,57 eur. Za predpokladu rovnakého počtu letových minút lietadlom, tak predpokladaný odhad úhrady za jeden kalendárny rok je 456 846, 00 eur. Úhrada za neodkladnú prepravu letúnom sa plánuje po prijatí cenového opatrenia, v lehote po ukončení výberových konaní na ambulanciu vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, cca na 3 mesiace v roku 2019.
V súvislosti so zriadením ambulancie dopravnej zdravotnej služby sa predpokladá rovnaký finančný vplyv na zdroje verejného zdravotného poistenia ako doteraz, pretože sa navrhuje len kvalitatívna zmena organizácie prepravy pacientov z „taxíkov“ voľnej živnosti na ambulanciu dopravnej zdravotnej služby.
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Predpokladajú sa pozitívne a negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Navrhovaná úprava predpokladá negatívny vplyv vo vzťahu k administratívnej záťaži
súvisiacej s vydaním povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Navrhovaná úprava predpokladá pozitívny vplyv pre tých poskytovateľov, ktorí budú
úspešní vo výberovom konaní a tých, ktorí budú mať uzatvorený zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami.
Nie je možné definovať vplyv za sankcie v prípade porušenia nových povinností, vzhľadom na skutočnosť, že sa predpokladá, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú svoje povinnosti dodržiavať. V prípade udelenia sankcie za ich porušenie výnosy z pokút budú príjmom štátneho rozpočtu.
Náklady na financovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti budú hradené zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. V súčasnosti nie je možné uviesť, či je zabezpečené krytie navrhovaných nákladov na roky 2020 a nasledujúce, vzhľadom na skutočnosť, že štátny rozpočet na nasledovné roky zatiaľ nie je schválený.
11.
Sekcia informatiky a programov
Bc. PhDr. Ľubica Kontrová, PhD.
lubica.kontrova@health.gov.sk
02/ 59 373 405
12.Zdroje
Navrhovaná úprava vyplýva z počtu sekundárnych prevozov realizovaných ambulanciami záchrannej zdravotnej služby na základe analýzy prevozov pacientov Operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby a na základe počtu letových kilometrov letúnom za rok 2018 a z internej analýzy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Pevná suma vo výške cca 21 525 eur/ na jednu ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci „S“ vyplýva z nákladov na materiálno-technické vybavenie ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci avšak so zmenou personálneho obsadenia oproti ambulancii rýchlej zdravotnej pomoci v počte „1 zdravotnícky záchranár a 1 vodič“ vrátane nákladov na mzdy, čo je zohľadnené vo výške paušálnej platby.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané
v rámci predbežného pripomienkového konania
Stanovisko Komisie:
I. Úvod: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 8. februára 2019 predložilo Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na záverečné posúdenie vybraných vplyvov materiál: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“. Materiál predpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré rozpočtovo zabezpečené a pozitívno-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, bez vplyvov na malé a stredné podniky.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K vplyvom na informatizáciu
Komisia nesúhlasí s tým, že predmetný materiál nemá vplyv na informatizáciu. Komisia žiada vyznačiť pozitívny vplyv na informatizáciu a vypracovať analýzu vplyvov na informatizáciu tak, aby boli analyzované vplyvy na informatizáciu v zmysle platnej metodiky. V bode 6.2. analýzy vplyvov na informatizáciu Komisia žiada uviesť údaje týkajúce sa informačného systému „Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov“ a zapracovať jeho vznik aj do samotného materiálu /s uvedením správcu a prevádzkovateľa, ak to nie je ten istý orgán/ a zapísanie systému do MetaIS.
K vplyvom na podnikateľské prostredie
Komisia žiada vyznačenie vplyvu materiálu s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov, keďže v na to určenej časti predkladateľ nezačiarkol ani jednu z možností.
Komisia žiada o zaradenie poplatku za vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie a ďalšie s tým súvisiace poplatky do časti 3.3.1 Priame finančné náklady, nakoľko poplatky patria do tejto časti nákladov regulácie a v časti 3.3.3 Administratívne náklady ponechať tie, ktoré súvisia s informačnými povinnosťami, ako napr. predkladanie potrebných žiadostí a k nim prislúchajúcich dokladov či ďalšie nanovo zavádzajúce sa povinnosti zo strany žiadateľa.
Komisia žiada o zahrnutie nákladov za vydanie licencie na výkon činnosti odborného zástupcu, ak je žiadateľom právnická osoba, do časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie, keďže ide o rozdielnu výšku ako v prípade žiadateľa – fyzickú osobu.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
s materiálom, ktorý bol predložený na záverečné posúdenie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
IV. Poznámka: Stanovisko Komisie k doložke je súčasťou materiálu predkladaného na rokovanie vlády Slovenskej republiky alebo na schválenie ministrovi, vedúcemu, predsedovi alebo riaditeľovi ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo vedúcemu iného orgánu.
Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie „Komisie“, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.
Stanovisko Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky:
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie bola prepracovaná v spolupráci s ministerstvo hospodárstva SR a do návrhu zákona bol doplnený pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti vrátane analýzy vplyvov na informatizáciu spoločnosti.