1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
1325
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ........................ 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018Z. z., zákona č. 87/2018
2
Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z. a zákona č. 374/2018 Z. z sa mení a dopĺňa takto:
1.Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:
9b) § 33 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.V § 5 ods. 3 sa odkaz 9b označuje ako odkaz 9d.
3.V § 7 ods. 3 písm. a) sa štvrtý bod dopĺňa bodom 4e, ktorý znie:
„4e. ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“,“.
4.V § 7 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) ambulancia dopravnej zdravotnej služby.“.
5.V § 8 ods. 2 sa za slová „ods. 3“ vkladajú slová „písm. a) prvého bodu tretieho bodu a piateho bodu a písm. b) až i)“.
6.§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu, podrobnosti o označovaní ambulancie dopravnej zdravotnej služby, označovaní ochranných odevov zamestnancov ambulancie dopravnej zdravotnej služby a vzor žiadanky na prepravu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.
7.§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Vydávanie povolení
(1) Ministerstvo zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie
a)špecializovanej nemocnice,
b)zariadenia biomedicínskeho výskumu,
c)tkanivového zariadenia,
d)referenčného laboratória,
e)ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,
f)ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby,
g)ambulancie dopravnej zdravotnej služby.
(2) Samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy vydáva povolenie na prevádzkovanie
a) ambulancie okrem ambulancie podľa odseku 1 písm. e) až g) a podľa odseku 3,
b) zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
c) stacionára,
d) polikliniky,
3
e) agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
f) zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
g) všeobecnej nemocnice,
h) liečebne,
i) hospicu,
j) domu ošetrovateľskej starostlivosti,
k) mobilného hospicu.
(3) Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad pre dohľad") vydáva povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,14) a to
a) ambulancie rýchlej lekárskej pomoci,
b) ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci,
c) ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky,
d) ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,
e) ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“.
(4) Ak je na vydanie povolenia príslušný viac ako jeden samosprávny kraj, povolenie vydáva ministerstvo zdravotníctva.“.
8.V 12 ods. 1 sa za slová „Ministerstvo zdravotníctva“ vkladá čiarka a slová „úrad pre dohľad“.
9.V § 12 odsek 4 znie:
„(4) Úrad pre dohľad vydá povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby 11 ods. 3) fyzickej osobe, ak spĺňa podmienky ustanovené v odseku 2 písm. a) a právnickej osobe, ak spĺňa podmienky ustanovené v odseku 3 písm. a) a
a) je materiálne alebo finančne zabezpečená na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
b) úspešne absolvuje výberové konanie a získa najvyšší počet bodov (§ 14 ods. 10).“.
10.V § 12 odseky 7 a 8 znejú:
„(7) Podmienky na vydanie povolenia podľa odsekov 2, 3, odseku 4 písm. a) a odseku 16 musia byť splnené po celý čas platnosti povolenia.
(8) Ak žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby 11 ods. 3) nespĺňa podmienky podľa odseku 4, úrad pre dohľad rozhodne o zamietnutí žiadosti podľa § 14 ods. 8 a 11.“.
11.V § 12 ods. 11 sa za slová „ambulancie záchrannej zdravotnej služby“ vkladajú slová „a ambulancie dopravnej zdravotnej služby“.
12.§ 12 sa dopĺňa odsekmi 16 a 17, ktoré znejú:
„(16) Ministerstvo zdravotníctva vydá povolenie na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby 11 ods. 1 písm. g)] fyzickej osobe, ak spĺňa podmienky ustanovené v odseku 2 písm. a) a právnickej osobe, ak spĺňa podmienky ustanovené v odseku 3 písm. a) a
a) je personálne zabezpečená a materiálno-technicky vybavená na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby,
4
b) vlastnícke právo alebo užívacie právo k ambulancii dopravnej zdravotnej služby.
(17) Ak žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby 11 ods. 1 písm. g)] nespĺňa podmienky podľa odseku 16, ministerstvo zdravotníctva rozhodne o zamietnutí žiadosti podľa § 15 ods. 1.“.
13.V § 13 ods. 6 a 7 a § 23 sa slová „[§ 11 ods. 1 písm. a)]“ nahrádzajú slovami „(§ 11 ods. 3)“.
14.V § 13 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Miestom prevádzkovania ambulancie dopravnej zdravotnej služby je územie Slovenskej republiky.“
15.V § 13 ods. 8 písmeno d) znie:
„d) ak ide o žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby
1. doklad preukazujúci vlastnícke právo alebo užívacie právo k vrtuľníku a doklad preukazujúci vlastnícke právo alebo užívacie právo k letúnu,15a)
2. osvedčenie leteckého prevádzkovateľa15b) s vyznačením
2a) oprávnenia na vykonávanie vrtuľníkovej zdravotníckej záchrannej služby a s vyznačením povolenia na prevádzku vrtuľníka vo výkonnostnej triede 2 z miesta a na miesto verejného záujmu alebo so súhlasom na prevádzku vrtuľníka vo výkonnostnej triede 2 z miesta a na miesto verejného záujmu podľa osobitného predpisu15c) a
2b) oprávnenia na vykonávanie medicínskych letov vrtuľníkom a letúnom,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15a až 15c znejú:
15a) Príloha č. 1 bod 6 nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. L 296, 25.10.2012) v platnom znení.
15b) § 12 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. L 296, 25.10.2012) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018).
15c)CAT.POL.H.225 príloha IV nariadenia (EÚ) č. 965/2012 v platnom znení.“.
16.V § 13 sa odsek 8 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
g)doklad, ktorým preukáže vlastnícke právo alebo užívacie právo k priestorovému a materiálno technickému vybaveniu stanice záchrannej zdravotnej služby, ak ide o
5
žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,“.
17.§ 13 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10) Ustanovenia odseku 3 písm. b) a c) a odseku 5 písm. b) a c) sa nevzťahujú na žiadateľa o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby 11 ods. 1 písm. g)]. Na žiadateľa o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby 11 ods. 1 písm. g)] sa nevzťahuje ani povinnosť uviesť odborné zameranie zdravotníckeho zariadenia 13 ods. 2 písm. c) a § 13 ods. 4 písm. d)].
(11) Žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby doloží
a)rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva15) o návrhu na uvedenie priestorov dispečingu do prevádzky,
b)doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo užívacie právo práva k ambulancii dopravnej zdravotnej služby,
c)doklady o personálnom zabezpečení prevádzkovania ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ktorými preukáže personálne zabezpečenie podľa § 8 ods. 5,
d)údaj o mieste prevádzkovania dispečingu,
e)údaj o počte ambulancií dopravnej zdravotnej služby.“.
18.V § 13a ods. 1 písm. d) sa slová „Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podľa osobitného predpisu17a) (ďalej len „úrad pre dohľad")“ nahrádzajú slovami „úradom pre dohľad podľa osobitného predpisu17a)“.
19.§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby
(1) Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby (§ 11 ods. 3) uskutočňuje úrad pre dohľad.
(2) Účastníkmi výberového konania žiadatelia o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktorí podali žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby v lehote vyhlásenej úradom pre dohľad a spĺňajú ustanovené podmienky 12 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. a)].
(3) Lehotu na podanie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa odseku 1 a termín výberového konania uverejňuje úrad pre dohľad najmenej v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou; lehota nesmie byť kratšia ako jeden mesiac.
(4) Na vyhodnotenie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa odseku 1 zriaďuje úrad pre dohľad komisiu, ktorá najmenej troch členov. Ak ide o vyhodnotenie žiadosti o povolenie na
6
prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, členom komisie musí byť aj zástupca Dopravného úradu.17ba)) Podrobnosti o členstve v komisii, zániku funkcie člena komisie a pravidlá voľby predsedu komisie upraví štatút, ktorý vydá úrad pre dohľad. Podrobnosti o rokovaní komisie a o účasti na jej zasadnutiach upraví rokovací poriadok, ktorý vydá úrad pre dohľad.
(5) Členov komisie vymenúva predseda úradu pre dohľad. Za člena komisie môže predseda úradu pre dohľad vymenovať len odborne spôsobilú osobu. Za člena komisie predseda úradu pre dohľad nesmie vymenovať
a) osobu, ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k niektorému účastníkovi výberového konania alebo k jeho splnomocnenému zástupcovi,
b) osobu, ktorá je spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo kontrolného orgánu niektorého z účastníkov výberového konania, alebo jeho splnomocneného zástupcu,
c) osobu, ktorá je blízkou osobou19) spoločníka, štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, člena kontrolného orgánu alebo vedúceho zamestnanca niektorého účastníka výberového konania, alebo jeho splnomocneného zástupcu,
d) osobu, u ktorej so zreteľom na jej pomer k veci, k niektorému z účastníkov výberového konania alebo k jeho splnomocnenému zástupcovi možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti,
e) zamestnanca úradu pre dohľad, ktorý sa zúčastňuje na konaní o vydaní povolenia.
(6) Osoba, ktorá byť vymenovaná za člena komisie, poskytne predsedovi úradu pre dohľad písomné čestné vyhlásenie o tom, že u nej nie je prekážka podľa odseku 5. Ak sa vyskytne prekážka podľa odseku 5 po začatí výberového konania, člen komisie je povinný bezodkladne o tom upovedomiť predsedu úradu pre dohľad; predseda úradu pre dohľad po odvolaní takého člena komisie vymenuje za člena komisie inú osobu, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v odseku 5 a poskytne čestné vyhlásenie.
(7) Člen komisie je povinný o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou, zachovávať mlčanlivosť, a to aj po skončení svojho členstva v komisii. Člena komisie môže zbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť predseda úradu pre dohľad alebo súd.
(8) Komisia vyhodnotí žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Ak komisia zistí, že účastník výberového konania nespĺňa podmienky na vydanie povolenia alebo v žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby uviedol nepravdivé údaje alebo predložil neplatné listiny, oznámi to spolu s odôvodnením vylúčenia a s ostatnou dokumentáciou úradu pre dohľad; úrad pre dohľad ho bezodkladne vylúči z výberového konania a zamietne jeho žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
(9) Kritériá hodnotenia žiadostí na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa odseku 8 sú:
a) personálne zabezpečenie prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
b) materiálno-technické vybavenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
c) výška peňažných prostriedkov vinkulovaných v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak sa ich vinkulácia vyžaduje [§ 13 ods. 8 písm. c)],
d) projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby.
7
(10) Komisia určí pre sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby účastníka výberového konania, ktorý spolu získal najvyšší počet bodov za kritériá podľa odseku 9; taký účastník výberového konania sa môže určiť aj pre viac sídiel staníc záchrannej zdravotnej služby, ak sa uviedli v žiadosti o vydanie povolenia. O výsledku výberového konania komisia vyhotoví správu, ktorá spolu s ostatnou dokumentáciou je súčasťou spisu a podkladom na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
(11) Úrad pre dohľad je pri vydávaní povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby viazaný výsledkom výberového konania; po vydaní povolení úrad pre dohľad zamietne žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby ostatných žiadateľov.
(12) Správa podľa odseku 10 obsahuje
a) vyhodnotenie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby od každého člena výberovej komisie,
b) vytvorené poradie účastníkov výberového konania od každého člena výberovej komisie.
(13) Podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(14) Ak bolo poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby zrušené povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 19 ods. 1, úrad pre dohľad určí iného poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby a vydá mu poverenie na dočasné prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, pre sídlo pre ktoré bolo povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby zrušené, najdlhšie však do dňa nadobudnutia účinkov nového povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby; poverenie na dočasné prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa považuje za povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17ba znie:
17ba)Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zákona č. 177/2018 Z. z..“.
20.V § 15 ods. 2 sa slová „ambulancie záchrannej zdravotnej služby“ nahrádzajú slovami „ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktoré sa vydávajú na desať rokov“.
21.V § 17d odsek 1 znie:
„(1) Typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 11 ods. 3 písm. a) c) a písm. e) je možné zmeniť len so súhlasom úradu pre dohľad a ministerstva zdravotníctva na základe žiadosti o vydanie povolenia, ak zmenou nedôjde k zníženiu dostupnosti a kvality poskytovania záchrannej zdravotnej služby v zásahovom území.
8
Zmena typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým úrad pre dohľad súčasne zruší pôvodné povolenie.“.
22.Za § 17e sa vkladá § 17f, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§17f
Zmena počtu ambulancií dopravnej zdravotnej služby
(1)Zmeniť počet ambulancií dopravnej zdravotnej služby podľa § 11 ods. 1 písm. g) možno len na základe žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Zmena počtu ambulancií dopravnej zdravotnej služby vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým ministerstvo zdravotníctva súčasne zruší pôvodné povolenie.
(2)V žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa odseku 1 žiadateľ uvedie požadovanú zmenu. K žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby žiadateľ pripojí
a) čestné vyhlásenie, že sa nezmenili údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby,
b) doklady preukazujúce personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ktorá je predmetom žiadosti, ktorými preukáže personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie podľa § 8 ods. 5,
c) doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo užívacie právo k ambulancii dopravnej zdravotnej služby, ktorá je predmetom žiadosti.“.
23.V § 19 ods. 1 písm. b) sa slová „(§ 12 ods. 2 4)“ nahrádzajú slovami „(§ 12 ods. 2 4 a 16)“.
24.V § 19 ods. 1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„to neplatí, ak ide o držiteľa povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby“.
25.V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i) na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby používa ambulanciu dopravnej zdravotnej služby bez platného technického osvedčenia vozidla, ,
j) nezačal prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v deň, ktorý je uvedený v povolení, ak ide o držiteľa povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.“.
26.V § 21 ods. 1 sa slová „ministerstvo zdravotníctva alebo samosprávny kraj“ nahrádzajú slovami „ministerstvo zdravotníctva, samosprávny kraj alebo úrad pre dohľad“.
27.V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j) dátum začatia prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ak ide o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
9
k) oprávnenie zabezpečovať neodkladnú prepravu letúnom,23aab) ak ide o povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23aab znie:
23aab) § 2 ods. 34 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z.
28.§ 25 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Rozhodnutie o vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia23) a náležitostí podľa odseku 1 písm. a), c) a g) obsahuje aj druh zdravotníckeho zariadenia, miesto prevádzky dispečingu, počet ambulancií dopravnej zdravotnej služby, zdravotnícke povolanie podľa § 27 ods. 1 písm. l) a študijný odbor, v ktorom žiadateľ, a ak ide o právnickú osobu jej odborný zástupca, získal odbornú spôsobilosť 33) a bude v ňom vykonávať príslušné pracovné činnosti. Miestom prevádzkovania ambulancie dopravnej zdravotnej služby podľa odseku 1 písm. c) je územie Slovenskej republiky.“.
29.V § 26 ods. 1 písm. g) sa slová „§ 11 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 1 písm. c)“.
30.§ 26 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Úrad pre dohľad doručuje rozhodnutie, ktoré vydal podľa odseku 1, ministerstvu zdravotníctva a samosprávnemu kraju príslušnému podľa sídla ambulancie záchrannej zdravotnej služby.“.
31.V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenom az), ktoré znie:
„az) prevziať prepravovanú osobu od zamestnanca ambulancie dopravnej zdravotnej služby.“.
32. V § 79 sa odsek 3 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) odseku 1, okrem povinnosti podľa odseku 1 písm. d), o), q), s) a zc) a odseku 2, sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby.“.
33.§ 79 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby je povinný:
a)zabezpečiť technické podmienky na nepretržité telekomunikačné prepojenie s operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby a prenos informácií vrátane satelitného monitorovania ambulancie dopravnej zdravotnej služby,
b)zabezpečiť technické podmienky dispečingu na nepretržité telekomunikačné prepojenie a prenos informácií na zabezpečenie prepravy podľa osobitného predpisu,55n)
c)viditeľne označiť zdravotnícke zariadenie a používať jednotné označenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby,
d)zabezpečiť používanie jednotne označených ochranných odevov zamestnancami ambulancie dopravnej zdravotnej služby,
10
e)používať ambulanciu dopravnej zdravotnej služby s platným osvedčením o technickej spôsobilosti na prevádzku,
f)viesť evidenciu záznamov o preprave a ich originál uchovávať päť rokov od vykonania prepravy,
g)na pokyn operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby prepraviť osobu s prihliadnutím na jej zdravotný stav a okolnosti do zdravotníckeho zariadenia určeného operačným strediskom, ak ide o udalosť s hromadným postihnutím osôb a takúto prepravu nie je možné vykonať ambulanciou záchrannej zdravotnej služby z dôvodu jej vyťaženosti,
h)na základe žiadanky na prepravu osoby vystavenej ošetrujúcim lekárom poskytovateľa poskytnúť asistenciu a prepraviť osobu, ak to jej zdravotný stav vyžaduje,
1.zo zdravotníckeho zariadenia do prirodzeného domáceho prostredia,
2.z prirodzeného domáceho prostredia do zdravotníckeho zariadenia alebo
3.z jedného zdravotníckeho zariadenia do iného zdravotníckeho zariadenia,
i)pri preprave osoby do zdravotníckeho zariadenia odovzdať prepravovanú osobu zdravotníckemu pracovníkovi poskytovateľa a pri preprave osoby zo zdravotníckeho zariadenia prevziať prepravovanú osobu od zdravotníckeho pracovníka poskytovateľa,
j)na základe žiadanky na vyšetrenie biologického materiálu poskytovateľa previezť odobratý biologický materiál určený na akútne vyšetrenie spolu so žiadankou na vyšetrenie,
k)na základe žiadanky na prepravu vystavenej poskytovateľom previezť liek pripravený z krvi a plazmy, transfúzny liek a biologický materiál určený na diagnostické vyšetrenie do zdravotníckeho zariadenia určeného ošetrujúcim lekárom,
l)nahlásiť orgánu príslušnému na vydanie povolenia zmenu vozidla ambulancie dopravnej zdravotnej služby“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55n znie:
55n) § 14 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z.“.
34.V § 79a sa odsek 3 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) podľa odseku 1 písm. a) d) a f) sa nevzťahujú na poskytovateľa ambulancie dopravnej zdravotnej služby.“.
35.V § 81 ods. 1 písm. h) sa slová „[§ 11 ods. 1 písm. d)]“ nahrádzajú slovami „[§ 11 ods. 1 písm. c)]“.
36.V § 82 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) v § 79 ods. 1 písm. e), f), h), k), p), s), t), u), z), zc), zk), zl), zn), ak), aw), ay) a az) odsekoch 6 a 13 a ods. 15 písm. i) a l), v § 79a ods. 1 písm. a), b), d) a e) až do 663 eur,“.
37.V § 82 ods. 1 písm. b) sa za slová „ods. 4 písm. a) a b),“ vkladajú slová „ods. 15 písm. a) až d), f) až h), j) a k),“.
38.V § 82 ods. 1 písm. c) sa za slová „a as)“ vkladá čiarka a slová „ods. 15 písm. e)“.
11
39.V § 82 ods. 14 sa slová
§ 79 ods. 1 písm. al)
nahrádzajú slovami
§ 79 ods. 1 písm.
am)
“, slová
§ 79 ods. 1 písm. am)
nahrádzajú slovami
§ 79 ods. 1 písm. an)
a slová
§ 79 ods. 1 písm. an
)“ nahrádzajú slovami „
§ 79 ods. 1 písm. ao)
“.
40.§ 82 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19) Ministerstvo zdravotníctva uloží, aj opakovane, pokutu 15 000 eur tomu, kto bez povolenia na prevádzkovanie
a) ambulancie záchrannej zdravotnej služby neoprávnene používa vozidlo označené ako vozidlo ambulancie záchrannej zdravotnej služby alebo vozidlo, ktoré môže byť svojim označením zameniteľné s vozidlom ambulancie záchrannej zdravotnej služby, alebo
b)ambulancie dopravnej zdravotnej služby neoprávnene používa vozidlo označené ako vozidlo ambulancie dopravnej zdravotnej služby alebo vozidlo, ktoré môže byť svojim označením zameniteľné s vozidlom ambulancie dopravnej zdravotnej služby.“.
41.Za § 102aj sa vkladá § 102ak, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠102ak
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)Ustanovenie § 79 ods. 15 písm. a) sa do 31. decembra 2019 neuplatňuje.
(2)Prvé výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby podľa tohto zákona v znení účinnom odo dňa vyhlásenia vyhlási úrad pre dohľad najneskôr do 15. júna 2019.
(3)Povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby vydané podľa predpisov účinných predo dňom vyhlásenia strácajú platnosť dňom vyznačeným v povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
(4)Poskytovatelia, ktorým budú vydané povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa predpisov účinných odo dňa vyhlásenia povinní začať prevádzkovať ambulanciu záchrannej zdravotnej služby dňom vyznačeným v povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
(5)Desaťročná doba platnosti povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 15 ods. 2 v znení účinnom odo dňa vyhlásenia začne plynúť dňom uvedeným v rozhodnutí, ktorým sa povoľuje prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
(6)Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná viesť centrálny register zdravotníckych pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a prípravy na výkon práce v zdravotníctve v Slovenskej republike a diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve 41) vydaných v Slovenskej republike do 31. augusta 2020 podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. augusta 2020.
(7)Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná ministerstvu zdravotníctva odovzdať 31. augusta 2020 centrálny register zdravotníckych pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a prípravy na výkon práce v zdravotníctve v Slovenskej republike a diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve 41) vydaných v Slovenskej republike.“.
12
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z .z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č.
13
177/2018 Z. z., zákona č. 216/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z. a zákona č. 30/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 80ac sa vkladá § 80ad, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80ad
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Živnostenské oprávnenia na vykonávanie činnosti dopravnej zdravotnej služby získané predo dňom účinnosti tohto zákona platia do 31. decembra 2019.“.
Čl. III
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z.,zákona č. 287/2018 Z. z. a zákona č. 374/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 odsek 1 znie:
„(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby (ďalej len "osoba"), zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu. Súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je aj preprava podľa § 14 ods. 1; pracovné činnosti pri preprave podľa prvej časti vety nemusia byť vykonávané zdravotníckymi pracovníkmi.“.
14
2.V § 2 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Neodkladná preprava je aj preprava osoby, ktorej zdravotný stav vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas takejto prepravy.“.
3.§ 2 sa dopĺňa odsekom 34, ktorý znie:
(34) Neodkladnou prepravou letúnom je neodkladná preprava podľa odseku 3 vykonaná v zásahovom území2ba) letúnom vo vlastníckom práve alebo užívacom práve poskytovateľa, ktorý vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2ba znie:
2ba) § 2 ods. 6 zákona č. 579/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z.“.
4.V § 13 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).
5.Nadpis § 14 znie: „Preprava“.
6.V § 14 odsek 1 znie:
„ (1) Ambulancia dopravnej zdravotnej služby vykonáva prepravu
a)osoby na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti do zdravotníckeho zariadenia alebo medzi zdravotníckymi zariadeniami alebo po poskytnutí zdravotnej starostlivosti zo zdravotníckeho zariadenia; súčasťou prepravy je aj poskytovanie asistencie alebo sprievodu tejto osobe, ak to jej zdravotný stav vyžaduje,
b)biologického materiálu určeného na diagnostické vyšetrenie a biologického materiálu určeneného na akútne vyšetrenie
c)krvi, transfúznych liekov a liekov pripravených z krvi a plazmy,
d)sprievodcu osoby podľa písmena a) alebo sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti.“.
7.V § 14 ods. 2 až 4 sa slovo „Dopravu“ nahrádza slovom „Prepravu“.
8.§ 14 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Preprava osoby na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti a jej sprievodcu, preprava biologického materiálu určeného na diagnostické vyšetrenie a biologického materiálu určeného na akútne vyšetrenie, preprava krvi, transfúznych liekov a liekov pripravených z krvi a plazmy vykonávaná poskytovateľom, ktorý vydané povolenie na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia, v rámci tohto ústavného zdravotníckeho zariadenia, sa nepovažuje za prepravu podľa odseku 1.“.
9.V § 17 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú sa tieto slová: „vrátane prepravy podľa § 14 ods. 1,“.
15
10.V § 25 ods. 1 písm. f) a § 47 ods. 1 a 3 sa slová „Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
Čl. IV
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z. a zákona č. 374/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 3 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18) Na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádza preprava poistenca podľa osobitného predpisu11m) okrem úhrady spoluúčasti poistenca a jeho sprievodcu podľa osobitného predpisu11n) za jeden kilometer jazdy. Ak poistenec nie je oslobodený od úhrady spoluúčasti za jeden kilometer jazdy ambulanciou dopravnej zdravotnej služby, výška úhrady spoluúčasti poistenca a jeho sprievodcu je 0,10 eura za jeden kilometer jazdy ambulanciou dopravnej zdravotnej služby za jednu osobu. Sprievodca poistenca, ktorý je zdravotníckym pracovníkom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý žiadal poskytovateľa ambulancie dopravnej zdravotnej služby o prepravu poistenca, je oslobodený od úhrady spoluúčasti za jeden kilometer jazdy. Oslobodený od úhrady spoluúčasti podľa druhej vety je poistenec,
a)ktorý je zaradený do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu,
b)ktorému sa poskytuje onkologická liečba alebo kardiochirurgická liečba,
c)s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
d)ktorému sa poskytuje pri ústavnej starostlivosti preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti objednaná poskytovateľom,
e)ktorý je nositeľom ocenenia najmenej zlatej Janského plakety,
f)ktorý je dieťaťom, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu alebo ktorý je dieťaťom, o ktoré sa osobne stará iná fyzická osoba na základe rozhodnutia súdu,11o)
g)ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení,11p)
h)ktorému sa poskytuje sociálna služba krízovej intervencie.11q)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11m až 11q znejú:
16
11m) § 14 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z.
11n) § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z.
11o) Napríklad § 44 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z., § 367 Civilného mimosporového poriadku.
11p) § 35, 36, 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
11q) § 24a až 24d, § 25 až 29 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 38 ods. 3 a 8 sa vypúšťa písmeno g).
3.V § 38a sa vypúšťa odsek 10.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.
Čl. V
Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z. a zákona č. 156/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2) § 11 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2019 Z. z.“.
2.V § 2 odsek 5 znie:
„(5) Ak odsek 6 neustanovuje inak, zásahovým územím podľa odseku 2 je územie Slovenskej republiky.“.
3.§ 2 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Zásahovým územím na vykonávanie neodkladnej prepravy letúnom5a) je aj územie mimo územia Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
5a) § 2 ods. 34 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z.“.
4.V § 3 ods. 3 písm. d) sa slová „tri roky“ nahrádzajú slovami „20 rokov“.
5.V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) zabezpečiť nepretržitý príjem tiesňového volania na linke tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky „155“, jeho spracovanie a vykonanie potrebnej odozvy.“.
17
6.V § 3 odseky 4 a 5 znejú:
„(4) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby vydá pokyn
a)poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti7) na vykonanie zásahu,8) ak je to nevyhnutné,
b)poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby na neodkladnú prepravu osoby, ktorej zdravotný stav vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas takejto prepravy, na základe žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,7)
c)poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje ústavné zdravotnícke zariadenia na zabezpečenie lekára a sestry zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré prevádzkuje a v ktorom byť dieťa hospitalizované, pri preprave dieťaťa podľa osobitného predpisu,8a)
d)poskytovateľovi ambulancie dopravnej zdravotnej služby na prepravu osoby, s prihliadnutím na jej zdravotný stav a okolnosti, do zdravotníckeho zariadenia určeného operačným strediskom, ak ide o udalosť s hromadným postihnutím osôb a takúto prepravu nie je možné vykonať ambulanciou záchrannej zdravotnej služby z dôvodu jej vyťaženosti.
(5) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby je povinné zistené nedostatky podľa odseku 3 písm. a) neodkladne oznámiť ministerstvu zdravotníctva a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“) a na požiadanie vydať úradu pre dohľad zvukový záznam príjmu tiesňového volania a realizácie odozvy na tiesňové volanie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
8a) § 79 ods. 1 písm. zr) zákona č. 578/2004 z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.V § 4 odsek 3 znie:
„(3) Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby je povinný každému členovi zásahovej skupiny ambulancie záchrannej zdravotnej služby zabezpečiť v rámci sústavného vzdelávania aj vzdelávanie so zameraním na udalosti s hromadným postihnutím osôb.“.
8.V § 5 ods. 1 písm. b) sa za slová „strediska záchrannej zdravotnej služby“ vkladajú slová „na zásah“.
9.V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami q) až t), ktoré znejú:
„q) začať prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v deň, ktorý je uvedený v rozhodnutí podľa osobitného predpisu,12ac)
r) mať záložný vrtuľník, ak ide o poskytovateľa, ktorý vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,
s) odborne prepraviť osobu, ktorej zdravotný stav vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas takejto prepravy, podľa pokynov operačného strediska,
t) zabezpečiť vzlet letúna podľa pokynu operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, ihneď ako je to z prevádzkových dôvodov poskytovateľa, ktorý vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, možné, ak ide o poskytovateľa, ktorý vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12ac znie:
12ac)§ 25 ods. 1 písm. j) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z.“.
18
10.V § 5 odsek 3 znie:
„(3) Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby, ktorý vykonal zásah8) alebo neodkladnú prepravu, je povinný vyhotoviť elektronický záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby podľa odseku 5 a jeho písomné vyhotovenie odovzdať
a)lekárovi pri prevzatí osoby v zdravotníckom zariadení, ak ide o prevzatie osoby od lekára ambulancie rýchlej lekárskej pomoci alebo od lekára ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky alebo od lekára ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby alebo
b)lekárovi,sestre, alebo zdravotníckemu záchranárovi pri prevzatí osoby v zdravotníckom zariadení, ak ide o prevzatie osoby od zdravotníckeho záchranára alebo od sestry ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci alebo
c)osobe, ktorej poskytol neodkladnú zdravotnú starostlivosť, alebo jej zákonnému zástupcovi,13) ak osoba nebola prepravená do nemocnice.“.
11.V § 5 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)Poskytovateľ, ktorý vydané povolenie na prevádzkovanie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby je povinný vyhotoviť elektronický záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby podľa odseku 5 bezodkladne po príchode na sídlo stanice vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.“
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
12.V § 6 odsek 1 znie:
„(1) Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby za porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 3 ods. 3 alebo ods. 5 do výšky 6 638 eur.“.
13.V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Úrad pre dohľad uloží pokutu poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby
a)za porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 5 ods. 1 písm. b), n), o) a t) a ods. 3 a 4 do výšky 663 eur,
b) za porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 5 ods. 1 písm. a), c) m), r) a s) do výšky 16 596 eur.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
14.V § 6 ods. 3 sa slová „ministerstvo zdravotníctva zistilo“ nahrádzajú slovami „ministerstvo zdravotníctva alebo úrad pre dohľad zistili“.
15.V § 6 ods. 4 sa za slová „ministerstvo zdravotníctva“ vkladajú slová „alebo úrad pre dohľad“.
16.V § 8 odsek 2 znie:
„(2) Podmienky prevádzky vrtuľníkov ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby a letúnov vykonávajúcich neodkladnú prepravu letúnom15) ustanovujú osobitné predpisy.16)“.
19
Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 znejú:
15) § 2 ods. 34 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z.
16) Napríklad zákon č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (prepracované znenie) (Ú. v. L 224, 21. 8. 2012) v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. L 296, 25. 10. 2012) v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Ú. v. L 362, 17. 12. 2014) v platnom znení, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 8. 2018).“
17.Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Na poskytovateľa