DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) Martin Poliačik predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom navrhovaného právneho predpisu je prostredníctvom dvoch opatrení znížiť množstvo zbytočného plastového odpadu produkovaného organizáciami štátnej správy a prispieť tak k lepšiemu životnému prostrediu a k napĺňaniu dlhodobých cieľov efektívneho odpadového hospodárstva a to znižovaním produkcie (nie len) plastového odpadu.
Prvým opatrením je zaviazanie orgánov a organizácií v štátnej správe k nákupu nealkoholických nápojov výhradne vo vratných zálohovaných obaloch (plastových či sklenených) alebo k podávaniu pitnej vody z verejného vodovodu namiesto balenej vody. Toto opatrenie je zároveň jedných z opatrení navrhovaných Ministerstvom životného prostredia SR v „Programe predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 2025“, ktorý bol 29.11.2018 predložený do medzirezortného pripomienkového konania a následne začiatkom roka 2019 byť predložený na schválenie Vláde SR. Zároveň ide o opatrenie, ktoré nie je svojou podstatou viazané na iné navrhované opatrenia v odpadovom hospodárstve a je možné jeho zavedenie bez veľkých dodatočných nákladov. Navyše čím skôr toto opatrenie zavedieme do praxe, tým menej odpadov sa vzhľadom na rozsah štátnej správy vyprodukuje.
Druhým opatrením je zákaz pre orgány a organizácie štátnej správy nakupovať a obstarávať jednorazové plastové obaly v rozsahu príbory, taniere, miešadlá na nápoje a slamky s výnimkou slamiek určených a používaných na lekárske účely. Uvedený návrh je jednak v súlade s vyššie uvedeným Programom predchádzania vzniky odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 2025 vypracovaným Ministerstvom životného prostredia SR, ale predovšetkým vychádza z návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. Táto Smernica je momentálne v legislatívnom procese a jej schválenie sa očakáva v prvej polovici roku 2019, pričom implementovaná byť podľa návrhu do 2 rokov od jej účinnosti. To znamená, že najneskôr v roku 2021 sa očakáva implementácia opatrení na znižovanie odpadu pochádzajúceho z jednorazových príborov, tanierov, miešadiel na nápojov a slamiek (okrem slamiek používaných na lekárske účely) a niektorých ďalších druhov plastových výrobkov a obalov. Najneskôr do dvoch rokov nejaké podobné opatrenie bude musieť Slovenská republika implementovať (nie len pre orgány a organizácie štátnej správy). Predkladaný návrh za cieľ proces implementácie týchto povinností vo vzťahu k štátnej správe urýchliť a výrazne tak prispieť k predchádzaniu produkcie plastových odpadov v súčasnosti. Na podobnom základe pristúpili k zákazu používania jednorazových plastových príborov, tanierov a slamiek v Írsku, keď Írska vláda schválila podobné opatrenie, ktoré je predmetom predkladaného návrhu, pre tamojší verejný sektor.
Rozsah štátnych orgánov, ktorých sa vyššie uvedené povinnosti týkajú je stanovený v návrhu na štátne orgány (napr. ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady, ...), rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené orgánmi štátnej správy a tiež orgány verejnej
správy zriadené priamo Ústavou SR a zákonom (napríklad Úrad verejného ochrancu práv SR, Generálna prokuratúra, Centrum právnej pomoci a pod.).
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi ústavného súdu, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom EÚ.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, pozitívny vplyv na životné prostredie, nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
V bode 1 sa navrhuje zaradiť opatrenie znižovania spotreby jednorazových plastových obalov medzi opatrenia odpadového hospodárstva s cieľom predchádzania vzniku odpadu.
K bodu 2
Navrhuje sa doplnenie definície pojmu „jednorazový plastový obal“ v súlade s prílohou č. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá vymenúva jednotlivé druhy obalov medzi nimi aj plastové príbory, taniere, šálky, miešadlá apod. Definícia zároveň vychádza z definície pojmu „jednorazový plastový výrobok“ uvedenej v navrhovanej Smernici Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie.
K bodu 3
Navrhuje sa zavedenie dvoch povinností pre štátne orgány, orgány verejnej správy zriadené zákonom a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené podľa § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti so znižovaním plastového odpadu. Cieľom prvej povinnosti je nahradiť kupovanie či dodávanie nealkoholických nápojov v nevratných plastových obaloch v štátnej správe. Existujú v súčasnosti dostupné alternatívy, ktoré umožňujú nahradiť jednorazové plastové obaly buď vratnými obalmi slúžiacimi na opätovné naplnenie a použitie, prípadne podávanie pitnej vody z vodovodu. Cieľom druhej povinnosti je zákaz nakupovania a obstarávania jednorazových plastových príborov, tanierov, miešadiel či slamiek s výnimkou slamiek určených a používaných na lekárske účely. Rovnako ako v prvom prípade dostupné v súčasnosti ekologickejšie alternatívy buď vo forme používania (keramického, skleneného) riadu a (kovového, či keramického) príboru určeného na opakované používanie, prípadne jednorazové príbory a riady z iných materiálov ako je plast papierové, drevené, prípadne z iných alternatívnych materiálov, z ktorých niektoré sú dokonca aj kompostovateľné.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť od 1. augusta 2019 vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie,
-čl. 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
b)je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
-Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc, (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3 – 30)
-Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 1994/62/EHS z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365 31.12.1994, s. 10).
-Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40 – 52).
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) bezpredmetné,
b) v danej oblasti nebol proti Slovenskej republike začatý postup Európskej komisie a ani konanie Súdneho dvora Európskej únie,
c) bezpredmetné.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie
úplný.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
X
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.