NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 208/2018 Z. z. a zákona č. 312/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 ods. 4 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) spotreby jednorazových plastových obalov.“.
2. V § 52 sa za odsek 6 vkladá odsek 7, ktorý znie:
„(7) Jednorazovým plastovým obalom sa rozumie obal, ktorý je vyrobený úplne alebo čiastočne z plastu a ktorý v rámci svojho životného cyklu nie je viacnásobne koncipovaný, navrhnutý alebo umiestnený na trh tak, že sa vráti výrobcovi na opätovné naplnenie alebo opätovné použitie na ten istý účel, na ktorý bol koncipovaný.“.
Ostatné odseky sa primerane prečíslujú.
3. Za § 59 sa vkladá nový § 59a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠59a
Povinnosti štátnych orgánov pri predchádzaní odpadov z obalov
Štátne orgány, právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom podľa osobitného zákona75a) sú povinné
a) obstarávať a nakupovať nealkoholické nápoje iba vo vratných zálohovaných obaloch alebo podávať pitnú vodu dodávanú verejným vodovodom,
b) zdržať sa obstarávania a nakupovania jednorazových plastových obalov, ktorými jednorazové príbory, taniere, miešadlá na nápoje a slamky s výnimkou slamiek určených a používaných na lekárske účely. “.
Poznámka pod čiarou číslo 75a) znie:
75a) § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.