ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
88. schôdza
Číslo: CRD-78/2019
567
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 7. februára 2019
prerokoval žiadosť predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 30. januára 2019 o zaujatie stanoviska, či vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1261) bol podaný v súlade s § 96 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.k o n š t a t u j e , ž e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1261) nie je podaný v súlade s § 96 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
z dôvodu,
že ide o návrh zákona v tej istej veci, ako bol návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO, Viery DUBAČOVEJ a Ota ŽARNAYA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1230), o ktorom Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1569 zo 7. decembra 2018 rozhodla, že nebude pokračovať v rokovaní o ňom a od schválenia uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky neuplynula ustanovená šesťmesačná lehota;
B. p o v e r u j e
predsedu výboru oznámiť stanovisko výboru predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej v. r.
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál, v. r.
Irén Sárközy, v. r.