NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: PREDS-587/2018
1265
Návrh
na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Predkladá:Obsah:
Róbert M a d e j 1. Návrh uznesenia Národnej rady
predseda Ústavnoprávneho výboru Slovenskej republiky
Národnej rady Slovenskej republiky2. Predkladacia správa
3. Menný zoznam navrhovaných
na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu
4. Návrhy na voľbu kandidátov
5. Uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava február 2019
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: PREDS-587/2018
Návrh
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ............................
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky (tlač 1265)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
navrhuje
prezidentovi Slovenskej republiky
týchto kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Meno a priezviskopočet hlasov
.........................................................
.........................................................
Predkladacia správa
Funkčné obdobie predsedníčky a sudkyne Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., LL.M., podpredsedu a sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Milana Ľalíka, sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Petra Brňáka, sudkyne Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ľudmily Gajdošíkovej CSc., sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Sergeja Kohuta, sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Lajosa Mészárosa, sudkyne Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Marianny Mochnáčovej PhD., LL.M., sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky doc. JUDr. Ladislava Orosza CSc. a sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Rudolfa Tkáčika uplynie 16. februára 2019.
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcu Ústavného súdu, ktorých má vymenovať; v tomto prípade osemnásť kandidátov.
Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky môže byť podľa čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky, dosiahol vek 40 rokov, vysokoškolské právnické vzdelanie a je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní. istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za sudcu Ústavného súdu. Navrhnutý kandidát musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1290 zo 16. novembra 2018 a v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo v termíne do 7. januára 2019 podľa § 116a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2 a 3 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky doručených celkovo 69 návrhov, ktoré nominujú 40 uchádzačov.
V súlade s Volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov (schválený uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011), Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky pozval navrhnutých na kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky na svoju 83. schôdzu, ktorá sa uskutočnila 23. až 25. januára 2019, aby prezentovali predstavu o svojom pôsobení na Ústavnom súde Slovenskej republiky. V prvej časti stručne informovali o motivácii a svojej predstave možného pôsobenia na Ústavnom súde Slovenskej republiky, následne odpovedali na otázky poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zástupcov prezidenta Slovenskej republiky.
V zmysle § 116a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov rozhodoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky po skončení rozpravy osobitne o každom uchádzačovi, či spĺňa Ústavou Slovenskej republiky požadované podmienky na výkon funkcie sudcu Ústavného súdu Slovneskej republiky.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uzneseniami č. 520 - 558 konštatoval, že navrhovaní Ján Drgonec, Ladislav Duditš, Anton Dulak, Libor Duľa, Michal Ďuriš, Ivan Fiačan, Dagmar Fillová, Eva Fulcová, Boris Gerbery, Radovan Hrádek, Monika Jankovská, Martin Javorček, Martina Jánošíková, Kajetán Kičura, Karol Kovács, Eva Kováčechová. Peter Kresák, Štefan Kseňák, Lucia Kurilovská, Miloš Maďar, Pavol Malich, Michal Matulník, Peter Melicher, Soňa Mesiarkinová, Peter Molnár, Edita Pfundtner, Zuzana Pitoňáková, Radoslav Procházka, Marián Sluk, Juraj Sopoliga, Peter Straka, Ľuboš Szigeti, Ján Šikuta, Robert Šorl, Ján Štiavnický, Daniela Švecová, Marek Tomašovič, Michal Truban a Martin Vernarský spĺňajú podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky na tejto schôdzi neprijal uznesenie k navrhovanému Robertovi Ficovi (výpis zo zápisnice).
Na základe listu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 30. januára 2019 zvolal predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky 87. schôdzu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky (návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky pokračovanie), na ktorej výbor rozhodol podľa § 116a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov o návrhoch na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu v celom rozsahu.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky na tejto schôdzi prijal uznesenie č. 565, ktorým konštatoval, že navrhovaný Robert Fico spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Navrhovaná Lucia Kurilovská v súlade s § 116a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov listom zo dňa 4. februára 2019 odvolala svoj súhlas s návrhom na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedené predseda Ústavnoprávného výboru Národnej rady Slovenskej republiky navrhovanú Luciu Kurilovskú do návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky nezaraďuje.
Základné údaje o navrhovaných kandidátoch sú uvedené v predkladanom materiáli.
Menný zoznam
navrhovaných na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu
Slovenskej republiky
1.Ján DRGONEC 21. Pavol MALICH
2.Ladislav DUDITŠ 22. Michal MATULNÍK
3.Anton DULAK23. Peter MELICHER
4.Libor DUĽA 24. Soňa MESIARKINOVÁ
5.Michal ĎURIŠ25. Peter MOLNÁR
6.Ivan FIAČAN26. Edita PFUNDTNER
7.Robert FICO27. Zuzana PITOŇÁKOVÁ
8.Dagmar FILLOVÁ28. Radoslav PROCHÁZKA
9.Eva FULCOVÁ29. Marián SLUK
10.Boris GERBERY30. Juraj SOPOLIGA
11.Radovan HRÁDEK31. Peter STRAKA
12.Monika JANKOVSKÁ32. Ľuboš SZIGETI
13.Martin JAVORČEK33. Ján ŠIKUTA
14.Martina JÁNOŠÍKOVÁ 34. Robert ŠORL
15.Kajetán KIČURA35. Ján ŠTIAVNICKÝ
16.Karol KOVÁCS36. Daniela ŠVECOVÁ
17.Eva KOVÁČECHOVÁ37. Marek TOMAŠOVIČ
18.Peter KRESÁK38. Michal TRUBAN
19.Štefan KSEŇÁK39. Martin VERNARSKÝ
20. Miloš MAĎAR
NÁVRH
na voľbu doc. JUDr. Jána Drgonca, DrSc. za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc. vysokoškolský pedagóg - Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Narodený (vek):1952
(66 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1976)
Najmenej 15 rokov činná
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied
Notárska komora Slovenskej republiky
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Ladislava Duditša za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Ladislav Duditš predseda senátu Krajského súdu v Košiciach
Narodený (vek):1968
(50 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1990)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Slovenská komora exekútorov
Notárska komora Slovenskej republiky
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu prof. JUDr. Antona Dulaka PhD. za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
prof. JUDr. Anton Dulak PhD. vysokoškolský pedagóg Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
projektový manažér v Breitspur
Planungsgesellschaft mbH
Narodený (vek):1963
(55 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave (rok ukončenia 1985)
Najmenej 15 rokov činná
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Notárska komora Slovenskej republiky
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Libora Duľu za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Libor Duľa predseda trestnoprávneho kolégia Najvyšší súd Slovenskej republiky
Narodený (vek):1966
(52 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1988)
Najmenej 15 rokov činná
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Slovenská advokátska komora
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu doc. PhDr. JUDr. Michala Ďuriša, PhD. za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
doc. PhDr. JUDr. Michal Ďuriš, PhD.vysokoškolský pedagóg - Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
riaditeľ Sekcie stratégie a riadenia, ktorej súčasťou je aj právny odbor vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s.
Narodený (vek):1976
(42 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 2000)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Slovenská advokátska komora
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Ivana Fiačana, PhD. za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Ivan Fiačan, PhD. advokát
Narodený (vek):1969
(49 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1991)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Slovenská advokátska komora
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu doc. JUDr. Roberta Fica, CSc. za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
doc. JUDr. Robert Fico, CSc. poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Narodený (vek):1964
(54 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1986)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Martin Glváč, podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu Mgr. Dagmar Fillovej za kandidátku
na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
Mgr. Dagmar Fillová zamestnankyňa Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky odbor legislatívy a milostí
Narodená (vek):1976
(42 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (rok ukončenia 2002)
Najmenej 15 rokov činná
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzačky za kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Evy Fulcovej za kandidátku
na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Eva Fulcová predsedníčka senátu Krajského súdu v Bratislave
Narodená (vek):1963
(56 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1986)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Notárska komora Slovenskej republiky
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzačky za kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Borisa Gerberyho za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Boris Gerbery súdny exekútor
Narodený (vek):1965
(53 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1990)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Slovenská komora exekútorov
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu Mgr. Radovana Hrádeka za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
Mgr. Radovan Hrádek advokát
Narodený (vek):1955
(64 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1987)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Rastislav Schlosár, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Moniky Jankovskej za kandidátku
na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Monika Jankovská štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Narodená (vek):1971
(48 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1994)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzačky za kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Martina Javorčeka za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Martin Javorček advokát
Narodený (vek):1973
(45 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1997)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu doc. JUDr. Martiny Jánošíkovej, PhD. za kandidátku
na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD. vysokoškolská pedagogička Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Narodená (vek):1974
(44 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1997)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzačky za kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Kajetána Kičuru za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Kajetán Kičura predseda Správy štátnych hmotných rezerv
Narodený (vek):1969
(49 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1993)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Ján Podmanický, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Karola Kovácsa za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Karol Kovács notár
Narodený (vek):1958
(60 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1981)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Notárska komora Slovenskej republiky
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu Mgr. et Mgr. Evy Kováčechovej za kandidátku
na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
Mgr. et Mgr. Eva Kováčechová riaditeľka Centra právnej pomoci
Narodená (vek):1972
(46 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1999)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:verejná ochrankyňa práv
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzačky za kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu doc. JUDr. Petra Kresáka, CSc. za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
doc. JUDr. Peter Kresák, CSc. vysokoškolský pedagóg Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Narodený (vek):1954
(64 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1978)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Béla Bugár, podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied
verejná ochrankyňa práv
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Štefana Kseňáka, PhD. za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Štefan Kseňák, PhD. vysokoškolský pedagóg Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
advokát
Narodený (vek):1970
(48 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1994)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Slovenská advokátska komora
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Miloša Maďara, PhD., LL.M. za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Miloš Maďar, PhD., LL.M. advokát
vysokoškolský pedagóg Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Narodený (vek):1978
(40 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (rok ukončenia 2002)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Pavla Malicha za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Pavol Malich advokát
správca konkurznej podstaty
Narodený (vek):1962
(56 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1986)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Slovenská advokátska komora
predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Michala Matulníka za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Michal Matulník advokát
Narodený (vek):1975
(43 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1998)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy
v Bratislave
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu Mgr. Petra Melichera za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
Mgr. Peter Melicher predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Narodený (vek):1965
(53 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1996)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Soni Mesiarkinovej za kandidátku
na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Soňa Mesiarkinová sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Narodená (vek):1958
(60 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1981)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Notárska komora Slovenskej republiky
Slovenská advokátska komora
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzačky za kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu doc. JUDr. Petra Molnára, PhD. za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
doc. JUDr. Peter Molnár, PhD. vysokoškolský pedagóg – Právnická fakulta
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
súdny exekútor
Narodený (vek):1974
(44 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1997)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Slovenská komora exekútorov
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu Mgr. Edity Pfundtner za kandidátku
na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
Mgr. Edita Pfundtner štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Narodená (vek):1973
(45 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1997)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzačky za kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Zuzany Pitoňákovej za kandidátku
na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Zuzana Pitoňáková advokátka
externá poradkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky
Narodená (vek):1970
(48 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1996)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Eduard Adamčík, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzačky za kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu doc. JUDr. Radoslava Procházku, PhD., J.S.D. za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., J.S.D.
advokát
vysokoškolský pedagóg Právnická fakulta Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, Právnická fakultka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Narodený (vek):1972
(46 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1995)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Marek Maďarič, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Slovenská advokátska komora
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Mariána Sluka, PhD. za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Marián Sluk, PhD. predseda senátu na Najvyššom súde Slovenskej republiky
Narodený (vek):1969
(49 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1995)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Juraja Sopoligu za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Juraj Sopoliga predseda senátu Krajského súdu v Košiciach
Narodený (vek):1951
(67 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1974)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:generálny prokurátor Slovenskej republiky
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Petra Straku za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Peter Straka sudca na Krajskom súde v Prešove
Narodený (vek):1967
(51 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (rok ukončenia 1989)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Trnavskej Univerzity
v Trnave
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Ľuboša Szigetiho za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Ľuboš Szigeti predseda Okresného súdu v Galante
Narodený (vek):1959
(60 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1982)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Slovenská komora exekútorov
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Jána Šikutu, PhD. za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Ján Šikuta, PhD. predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Narodený (vek):1960
(58 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1983)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
verejná ochrankyňa práv
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Roberta Šorlu, PhD. za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Robert Šorl, PhD. predseda Okresného súdu v Prievidzi
Narodený (vek):1976
(42 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1999)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:5 členov Súdnej rady Slovenskej republiky
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Slovenská advokátska komora
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Jána Štiavnického, PhD. za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Ján Štiavnický, PhD. štátny radca súdny poradca Ústavného súdu Slovenskej republiky
Narodený (vek):1975
(43 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1998)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
verejná ochrankyňa práv
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Daniely Švecovej za kandidátku
na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Daniela Švecová predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Narodená (vek):1951
(67 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1974)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Právnická fakulta Trnavskej univerzity
v Trnave
Notárska komora Slovenskej republiky
Slovenská advokátska komora
predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzačky za kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Mareka Tomašoviča, PhD. za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Marek Tomašovič, PhD. prokurátor Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
Narodený (vek):1972
(46 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1997)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Slovenská komora exekútorov
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Michala Trubana za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Michal Truban predseda Špecializovaného trestného súdu
v Pezinku
Narodený (vek):1964
(54 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1987)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Slovenská advokátska komora
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu doc. JUDr. Martina Vernarského, PhD. za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
doc. JUDr. Martin Vernarský, Phd. vysokoškolský pedagóg Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Narodený (vek):1977
(41 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 2000)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
520
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 25. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
521
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 25. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
JUDr. Ladislav Duditš
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
522
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 25. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
523
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 25. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
JUDr. Libor Duľa
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
524
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
doc. PhDr. JUDr. Michal Ďuriš, PhD.
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
525
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
526
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaná na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Mgr. Dagmar Fillová
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
527
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaná na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
JUDr. Eva Fulcová
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
528
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
JUDr. Boris Gerbery
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
529
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Mgr. Radovan Hrádek
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
530
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaná na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
JUDr. Monika Jankovská
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
531
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
JUDr. Martin Javorček
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
532
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaná na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD.
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
533
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
JUDr. Kajetán Kičura
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
534
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
JUDr. Karol Kovács
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
535
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaná na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Mgr. et Mgr. Eva Kováčechová
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
536
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
doc. JUDr. Peter Kresák, CSc.
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
537
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
JUDr. Štefan Kseňák, PhD.
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
538
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaná na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
539
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
JUDr. Miloš Maďar, PhD., LLM.
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
540
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
JUDr. Pavol Malich
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
541
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
JUDr. Michal Matulník
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
542
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Mgr. Peter Melicher
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
543
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaná na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
JUDr. Soňa Mesiarkinová
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
544
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
545
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaná na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Mgr. Edita Pfundtner
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
546
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaná na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
JUDr. Zuzana Pitoňáková
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
547
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., JSD.
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
548
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
JUDr. Marián Sluk, PhD.
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
549
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
JUDr. Juraj Sopoliga
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
550
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
JUDr. Peter Straka
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
551
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
JUDr. Ľuboš Szigeti
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
552
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
JUDr. Ján Šikuta, PhD.
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
553
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
JUDr. Robert Šorl, PhD.
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
554
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
JUDr. Ján Štiavnický, PhD.
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
555
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaná na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
JUDr. Daniela Švecová
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
556
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
JUDr. Marek Tomašovič, PhD.
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
557
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
JUDr. Michal Truban
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
558
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
83. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
559
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. januára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov k
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
B. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
87. schôdza
Číslo: PREDS-587/2018
565
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 7. februára 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaný na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
doc. JUDr. Robert Fico, CSc.
spĺňa podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
Ondrej Dostál
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál