1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-2192/2018
1234a
I n f o r m á c i a
o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (tlač 1234) v druhom čítaní vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1567 zo 7. decembra 2018 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (tlač 1234) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoja a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií.
2
Určila zároveň Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu ústavného zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu ústavného zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (tlač 1234) prerokoval a odporúčal schváliť uznesením č. 518 z 22. januára 2019.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj 24. januára 2019 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií 28. januára 2019 neprijali uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
IV.
Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedeného v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
3
1.V čl. I, 7. bode sa v čl. 2 ods. 1 písm. zb) slovo „podpredsedov“ nahrádza slovom „podpredsedu“.
Podľa § 3 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb jedného podpredsedu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
2.V čl. I, 11. bode sa v čl. 2 ods. 1 písm. ze) slovo „námestníkov“ nahrádza slovom „námestníka“ a slovo „Rady“ sa nahrádza slovom „rady“.
Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov Slovenský pozemkový fond jedného námestníka.
Ústavnoprávny výbor NR SR
3.V čl. I, 11. bode v čl. 2 ods. 1 písmeno zf) znie:
„zf) prezidenta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky,“.
Zosúladenie názvu verejnej funkcie s § 4 ods. 4 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.
Ústavnoprávny výbor NR SR
4.V čl. I, 15. bode sa v čl. 2 ods. 1 písm. zp) slová „a Národnou radou“ nahrádzajú slovami „alebo Národnou radou“ a na konci sa vypúšťajú slová „a členov výberovej komisie na obsadenie voľného miesta sudcu“.
Vypustenie sa navrhuje z dôvodu, že zákonom č. 152/2017 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich, sa s účinnosťou od 1. júla 2017 upustilo od nominácie členov výberovej komisie na obsadenie voľného miesta sudcu Národnou radou Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor NR SR
5.V čl. I, 21. bod znie:
„21. V čl. 5 ods. 6 sa v prvej vete slová „Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje“ nahrádzajú slovami „Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nevzťahujú“, slová „písm. p) a r)“
4
sa nahrádzajú slovami „písm. q) a s)“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „druhej vety“.“.
Gramatická úprava.
Ústavnoprávny výbor NR SR
6.V čl. I sa za 21. bod vkladá nový 22. bod, ktorý znie:
„22. V čl. 5 ods. 7 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmenu v čl. I, 20. bode, kde bol doterajší čl. 5 ods. 2 rozdelený do odsekov 2 a 3.
Ústavnoprávny výbor NR SR
7.V čl. I sa za 23. bod vkladá nový 24. bod, ktorý znie:
„22. V čl. 7 ods. 1 písm. a) sa slová „čl. 5 ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „čl. 5 ods. 1 až 3“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmenu v čl. I, 20. bode, kde bol doterajší čl. 5 ods. 2 rozdelený do odsekov 2 a 3.
Ústavnoprávny výbor NR SR
8.V čl. I, 25. bode sa v čl. 7 ods. 1 písm. f) slová „popis daru ktorý prijal verejný funkcionár“ nahrádzajú slovami „popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal“.
Spresnenie ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
9.V čl. I, 28. bode sa v čl. 7 ods. 4 písm. a) slová „vrátane ich druhu, katastrálne územie, číslo listu vlastníctva,“ nahrádzajú slovami „s uvedením jej druhu, vlastníckeho podielu, katastrálneho územia, čísla listu vlastníctva,“.
Spresnenie ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
10.V čl. I, 28. bode sa v čl. 7 ods. 4 písm. b) slová „je nad“ nahrádzajú slovom „presahuje“ a slová „vrátane jej druhu, vlastnícky podiel, a v prípade motorového vozidla aj továrenská značka a rok jeho výroby,“ sa nahrádzajú slovami „s uvedením jej druhu, vlastníckeho podielu, a v prípade motorového vozidla, aj továrenskej značky a roku jeho výroby,“.
Spresnenie ustanovenia.
5
Ústavnoprávny výbor NR SR
11.V čl. I, 28. bode sa v čl. 7 ods. 4 písm. c) slová „je nad“ nahrádzajú slovom „presahuje“ a slová „vrátane ich druhu a vlastnícky podiel,“ sa nahrádzajú slovami „s uvedením ich druhu a vlastníckeho podielu,“.
Spresnenie ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
12.V čl. I, 28. bode sa v čl. 7 ods. 4 písm. d) slovo „nad“ nahrádza slovom „presahujúcej“ a slová „vrátane jeho druhu, dátumu jeho vzniku a výška jeho podielu“ sa nahrádzajú slovami „s uvedením jeho druhu, dátumu jeho vzniku a výšky jeho podielu,“.
Spresnenie ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
13.V čl. I, 28. bode sa v čl. 7 ods. 4 písm. e) slová „vrátane jej druhu, katastrálneho územia, čísla listu vlastníctva, roku začatia ich užívania a spôsob jej užívania,“ nahrádzajú slovami „s uvedením jej druhu, katastrálneho územia, čísla listu vlastníctva, roku začatia jej užívania a spôsobu jej užívania,“.
Spresnenie ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
14.V čl. I, 28. bode sa v čl. 7 ods. 4 písm. f) slová „vrátane jej druhu, a v prípade motorového vozidla aj továrenskú značku a rok jeho výroby“ sa nahrádzajú slovami „s uvedením jej druhu, a v prípade motorového vozidla, aj továrenskej značky a roku jeho výroby“.
Spresnenie ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
15.V čl. I, 30. bode úvodná veta znie: „V čl. 7 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:“.
Legislatívno-technická úprava.
Ústavnoprávny výbor NR SR
16.V čl. I, 30. bode sa v čl. 7 ods. 6 slová „mailová adresa“ nahrádzajú slovami „e-mailová adresa“ a vypúšťajú sa slová „a osobné údaje sa zverejňujú v rozsahu titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú zastáva“.
Vypustenie sa navrhuje z dôvodu duplicity úpravy; táto úprava je už obsiahnutá v čl. 7 ods. 8 (doterajší odsek 7).
6
Ústavnoprávny výbor NR SR
17.V čl. I, 31. bode (čl. 7 ods. 7) sa v úvodnej vete slovo „znie“ nahrádza slovom „znejú“.
Gramatická úprava.
Ústavnoprávny výbor NR SR
18.V čl. I sa za 34. bod vkladá nový 35. bod, ktorý znie:
„35. V čl. 7 ods. 10 sa slová „odseku 4 písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. c) až f)“.
Úprava v nadväznosti na rozšírenie ustanovenia čl. 7 ods. 4 o nové písmená e) a f) (čl. I, 28. bod).
Ústavnoprávny výbor NR SR
19.V čl. I, 60. bode sa v čl. 10 ods. 1 za slová „Národná rada“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.
Legislatívno-technická úprava.
Ústavnoprávny výbor NR SR
20.V čl. I, 63. bode nadpis nad čl. 11a znie: „Vzťah k správneho poriadku“ a slová „zákona o správnom poriadku“ sa nahrádzajú slovami „všeobecného predpisu o správnom konaní“.
Legislatívno-technická úprava.
Ústavnoprávny výbor NR SR
21.V čl. I, 64. bode sa v čl. 12b ods. 1 slová „pred 1. januárom“ nahrádzajú slovami „od 1. januára“ a slová „je povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti ústavného zákona účinného od 1. januára“ sa nahrádzajú slovami „je povinný do 31. januára“.
Spresnenie ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
22.V čl. I, 64. bode sa v čl. 12b ods. 2 vypúšťajú slová „vo veciach rozporu osobného záujmu s verejným záujmom“.
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku v čl. 9 ods. 1.
Ústavnoprávny výbor NR SR
7
23.V čl. I, 65. bode sa prílohe č. 1 vypúšťajú slová „- tlačivo AB“, nad jej názov sa vkladá slovo „Vzor“ a slová „Zastávané verejné funkcie“ sa nahrádzajú slovami „Vykonávaná verejná funkcia“ a v prílohe č. 2 sa vypúšťajú slová „- tlačivo C“ v názve slovo „oznámenia“ sa nahrádza slovom „Oznámenie“ a slová „Zastávaná verejná funkcia“ sa nahrádzajú slovami „Vykonávaná verejná funkcia“.
Zosúladenie s textom ústavného zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
24.V čl. I, 65. bode sa v prílohe č. 1 v časti B) v písmene q) slová „poslanec mestského zastupiteľstva v Bratislave alebo v Košiciach“ nahrádzajú slovami „poslanec mestského zastupiteľstva“.
Zosúladenie s čl. 2 ods. 1 písm. q) ústavného zákona, ktoré sa vzťahuje na každého poslanca mestského zastupiteľstva, nielen na poslancov mestského zastupiteľstva Bratislavy a Košíc.
Ústavnoprávny výbor NR SR
25.V čl. II sa slová „1. januára 2019“ nahrádzajú slovami „1. januára 2020“.
V tejto súvislosti sa vykoná aj úprava v čl. 12b (čl. I, 64. bod) a číslovka „2019“ sa v celom texte nahradí číslovkou „2020“ a číslovka „2018“ sa nahradí číslovkou „2019“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu. Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť účinnosť ústavného zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)]. Vzhľadom na predmet úpravy sa navrhuje jej účinnosť od 1. januára 2020.
Ústavnoprávny výbor NR SR
V.
Návrh spoločnej správy, vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky na 84. schôdzi 29. januára 2019. Spoločná správa, ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru (odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh ústavného zákona schváliť) ani návrh spoločnej správy, nezískali súhlas potrebnej
8
väčšiny. Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zároveň určil za spoločného spravodajcu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Nemkyho, ktorý predkladá predmetnú informáciu a bude navrhovať ďalší postup.
Róbert Madej v. r.
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 29. januára 2019