Národná rada Slovenskej republiky
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-2194/2018
1236a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Bélu BUGÁRA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 1236) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Bélu BUGÁRA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 1236) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1555 zo 6. decembra 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 512 z 22. januára 2019
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 385 z 28. januára 2019
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 330 z 24. januára 2019
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 193 z 24. januára 2019.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I sa za bod 10 vkladá nový bod 11, ktorý znie:
„11. V § 10 ods. 5 písmene e) sa slovo „samelého“ nahrádza slovom „osamelého“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o opravu zrejmej chyby v aktuálnom znení zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.K čl. I, 11. bodu
V čl. I, 11. bode, § 10 ods. 6 sa slová „poskytnúť mladomanželom“ nahrádzajú slovami „poskytnúť, ak ide o mladomanželov“.
Pozmeňujúci návrh štylisticky precizuje navrhovaný text.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
3
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. I bode 18 § 13a ods. 1 písmene c) sa slovo „prevádzka“ nahrádza slovom „prevádzkareň“.
Zosúlaďuje sa znenie návrhu so znením § 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenského zákona) v znení neskorších predpisov.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. I bod 22 znie:
„22. Za § 23b sa vkladá § 23c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2019
Žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) podané do 30. júna 2019 sa posudzujú podľa doterajších predpisov.“.“.
Aby sa predišlo situácii, kedy by dve žiadosti podané v rovnaký deň mohli byť posúdené podľa rozličnej úpravy v závislosti od toho, či je o nich rozhodované pred alebo po nadobudnutí účinnosti zákona, dochádza ku zjednoteniu tak, aby sa nové ustanovenia uplatnili iba na nové žiadosti podané po nadobudnutí účinnosti zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 4 spoločne, s odporúčaním s c h v á l i ť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
4
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Bélu BUGÁRA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 1236)
s c h v á l i ť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 336 z 29. januára 2019.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Štefana Vavreka predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 29. januára 2019
Jana K i š š o v á, v.r.
predsedníčka Výboru NR SR
pre hospodárske záležitosti