Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
54. schôdza výboru
CRD:2172/2018
247
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
z 29. januára 2019
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe (tlač 1218)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A. p r e r o k o v a l
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe (tlač 1218);
B. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe (tlač 1218) ;
C. p o v e r u j e
spoločného spravodajcu výborov Národnej rady Slovenskej republiky
Jána Kvorku
vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní a predniesť spoločnú správu;
2
D. u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o výsledku rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Vladimír MatejičkaPeter A n t a l
overovateľ výboru predseda výboru