ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
82. schôdza
Číslo: CRD-2192/2018
518
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 22. januára 2019
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (tlač 1234)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (tlač 1234);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (tlač 1234) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C. p o v e r u j e
predsedu výboru, aby spracoval výsledky rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní z 22. januára 2019 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov Národnej rady Slovenskej republiky do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložil ju na schválenie gestorskému výboru.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 518
z 22. januára 2019
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (tlač 1234)
________________________________________________________________________
1.V čl. I, 7. bode sa v čl. 2 ods. 1 písm. zb) slovo „podpredsedov“ nahrádza slovom „podpredsedu“.
Podľa § 3 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb jedného podpredsedu.
2.V čl. I, 11. bode sa v čl. 2 ods. 1 písm. ze) slovo „námestníkov“ nahrádza slovom „námestníka“ a slovo „Rady“ sa nahrádza slovom „rady“.
Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov Slovenský pozemkový fond jedného námestníka.
3.V čl. I, 11. bode v čl. 2 ods. 1 písmeno zf) znie:
„zf) prezidenta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky,“.
Zosúladenie názvu verejnej funkcie s § 4 ods. 4 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.
4.V čl. I, 15. bode sa v čl. 2 ods. 1 písm. zp) slová „a Národnou radou“ nahrádzajú slovami „alebo Národnou radou“ a na konci sa vypúšťajú slová „a členov výberovej komisie na obsadenie voľného miesta sudcu“.
Vypustenie sa navrhuje z dôvodu, že zákonom č. 152/2017 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich, sa s účinnosťou od 1. júla 2017
upustilo od nominácie členov výberovej komisie na obsadenie voľného miesta sudcu Národnou radou Slovenskej republiky.
5.V čl. I, 21. bod znie:
„21. V čl. 5 ods. 6 sa v prvej vete slová „Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje“ nahrádzajú slovami „Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nevzťahujú“, slová „písm. p) a r)“ sa nahrádzajú slovami „písm. q) a s)“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „druhej vety“.“.
Gramatická úprava.
6.V čl. I sa za 21. bod vkladá nový 22. bod, ktorý znie:
„22. V čl. 5 ods. 7 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 3“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmenu v čl. I, 20. bode, kde bol doterajší čl. 5 ods. 2 rozdelený do odsekov 2 a 3.
7.V čl. I sa za 23. bod vkladá nový 24. bod, ktorý znie:
„22. V čl. 7 ods. 1 písm. a) sa slová „čl. 5 ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „čl. 5 ods. 1 až 3“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmenu v čl. I, 20. bode, kde bol doterajší čl. 5 ods. 2 rozdelený do odsekov 2 a 3.
8.V čl. I, 25. bode sa v čl. 7 ods. 1 písm. f) slová „popis daru ktorý prijal verejný funkcionár“ nahrádzajú slovami „popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal“.
Spresnenie ustanovenia.
9.V čl. I, 28. bode sa v čl. 7 ods. 4 písm. a) slová „vrátane ich druhu, katastrálne územie, číslo listu vlastníctva,“ nahrádzajú slovami „s uvedením jej druhu, vlastníckeho podielu, katastrálneho územia, čísla listu vlastníctva,“.
Spresnenie ustanovenia.
10.V čl. I, 28. bode sa v čl. 7 ods. 4 písm. b) slová „je nad“ nahrádzajú slovom „presahuje“ a slová „vrátane jej druhu, vlastnícky podiel, a v prípade motorového vozidla aj továrenská značka a rok jeho výroby,“ sa nahrádzajú slovami „s uvedením jej druhu, vlastníckeho podielu, a v prípade motorového vozidla, aj továrenskej značky a roku jeho výroby,“.
Spresnenie ustanovenia.
11.V čl. I, 28. bode sa v čl. 7 ods. 4 písm. c) slová „je nad“ nahrádzajú slovom „presahuje“ a slová „vrátane ich druhu a vlastnícky podiel,“ sa nahrádzajú slovami „s uvedením ich druhu a vlastníckeho podielu,“.
Spresnenie ustanovenia.
12.V čl. I, 28. bode sa v čl. 7 ods. 4 písm. d) slovo „nad“ nahrádza slovom „presahujúcej“ a slová „vrátane jeho druhu, dátumu jeho vzniku a výška jeho podielu“ sa nahrádzajú slovami „s uvedením jeho druhu, dátumu jeho vzniku a výšky jeho podielu,“.
Spresnenie ustanovenia.
13.V čl. I, 28. bode sa v čl. 7 ods. 4 písm. e) slová „vrátane jej druhu, katastrálneho územia, čísla listu vlastníctva, roku začatia ich užívania a spôsob jej užívania,“ nahrádzajú slovami „s uvedením jej druhu, katastrálneho územia, čísla listu vlastníctva, roku začatia jej užívania a spôsobu jej užívania,“.
Spresnenie ustanovenia.
14.V čl. I, 28. bode sa v čl. 7 ods. 4 písm. f) slová „vrátane jej druhu, a v prípade motorového vozidla aj továrenskú značku a rok jeho výroby“ sa nahrádzajú slovami „s uvedením jej druhu, a v prípade motorového vozidla, aj továrenskej značky a roku jeho výroby“.
Spresnenie ustanovenia.
15.V čl. I, 30. bode úvodná veta znie: „V čl. 7 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:“.
Legislatívno-technická úprava.
16.V čl. I, 30. bode sa v čl. 7 ods. 6 slová „mailová adresa“ nahrádzajú slovami „e-mailová adresa“ a vypúšťajú sa slová „a osobné údaje sa zverejňujú v rozsahu titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú zastáva“.
Vypustenie sa navrhuje z dôvodu duplicity úpravy; táto úprava je už obsiahnutá v čl. 7 ods. 8 (doterajší odsek 7).
17.V čl. I, 31. bode (čl. 7 ods. 7) sa v úvodnej vete slovo „znie“ nahrádza slovom „znejú“.
Gramatická úprava.
18.V čl. I sa za 34. bod vkladá nový 35. bod, ktorý znie:
„35. V čl. 7 ods. 10 sa slová „odseku 4 písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. c) až f)“.
Úprava v nadväznosti na rozšírenie ustanovenia čl. 7 ods. 4 o nové písmená e) a f) (čl. I, 28. bod).
19.V čl. I, 60. bode sa v čl. 10 ods. 1 za slová „Národná rada“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.
Legislatívno-technická úprava.
20.V čl. I, 63. bode nadpis nad čl. 11a znie: „Vzťah k správneho poriadku“ a slová „zákona o správnom poriadku“ sa nahrádzajú slovami „všeobecného predpisu o správnom konaní“.
Legislatívno-technická úprava.
21.V čl. I, 64. bode sa v čl. 12b ods. 1 slová „pred 1. januárom“ nahrádzajú slovami „od 1. januára“ a slová „je povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti ústavného zákona účinného od 1. januára“ sa nahrádzajú slovami „je povinný do 31. januára“.
Spresnenie ustanovenia.
22.V čl. I, 64. bode sa v čl. 12b ods. 2 vypúšťajú slová „vo veciach rozporu osobného záujmu s verejným záujmom“.
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku v čl. 9 ods. 1.
23.V čl. I, 65. bode sa prílohe č. 1 vypúšťajú slová „- tlačivo AB“, nad jej názov sa vkladá slovo „Vzor“ a slová „Zastávané verejné funkcie“ sa nahrádzajú slovami „Vykonávaná verejná funkcia“ a v prílohe č. 2 sa vypúšťajú slová „- tlačivo C“ v názve slovo „oznámenia“ sa nahrádza slovom „Oznámenie“ a slová „Zastávaná verejná funkcia“ sa nahrádzajú slovami „Vykonávaná verejná funkcia“.
Zosúladenie s textom ústavného zákona.
24.V čl. I, 65. bode sa v prílohe č. 1 v časti B) v písmene q) slová „poslanec mestského zastupiteľstva v Bratislave alebo v Košiciach“ nahrádzajú slovami „poslanec mestského zastupiteľstva“.
Zosúladenie s čl. 2 ods. 1 písm. q) ústavného zákona, ktoré sa vzťahuje na každého poslanca mestského zastupiteľstva, nielen na poslancov mestského zastupiteľstva Bratislavy a Košíc.
25.V čl. II sa slová „1. januára 2019“ nahrádzajú slovami „1. januára 2020“.
V tejto súvislosti sa vykoná aj úprava v čl. 12b (čl. I, 64. bod) a číslovka „2019“ sa v celom texte nahradí číslovkou „2020“ a číslovka „2018“ sa nahradí číslovkou „2019“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu. Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť účinnosť ústavného zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)].
Vzhľadom na predmet úpravy sa navrhuje jej účinnosť od 1. januára 2020.