Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
62. schôdza
2194/2018
385
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 28. januára 2019
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Bélu Bugára a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 1236) a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Bélu Bugára a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 1236)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Bélu Bugára a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 1236) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedníčke Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Ladislav Kamenický
predseda výboru
Irén Sárközy
Peter Štarchoň
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 385
62. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Bélu Bugára a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 1236)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.V čl. I sa za bod 10 vkladá nový bod 11, ktorý znie:
„11. V § 10 ods. 5 písmene e) sa slovo „samelého“ nahrádza slovom „osamelého“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o opravu zrejmej chyby v aktuálnom znení zákona.
2.K čl. I, 11. bodu
V čl. I, 11. bode, § 10 ods. 6 sa slová „poskytnúť mladomanželom“ nahrádzajú slovami „poskytnúť, ak ide o mladomanželov“.
Pozmeňujúci návrh štylisticky precizuje navrhovaný text.
3.V čl. I bode 18 § 13a ods. 1 písmene c) sa slovo „prevádzka“ nahrádza slovom „prevádzkareň“.
Zosúlaďuje sa znenie návrhu so znením § 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenského zákona) v znení neskorších predpisov.
4.V čl. I bod 22. znie:
„22. Za § 23b sa vkladá § 23c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2019
Žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) podané do 30. júna 2019 sa posudzujú podľa doterajších predpisov.“.“.
Aby sa predišlo situácii, kedy by dve žiadosti podané v rovnaký deň mohli byť posúdené podľa rozličnej úpravy v závislosti od toho, či je o nich rozhodované pred alebo po nadobudnutí účinnosti zákona, dochádza ku zjednoteniu tak, aby sa nové ustanovenia uplatnili iba na nové žiadosti podané po nadobudnutí účinnosti zákona.