ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
82. schôdza
Číslo: CRD-2172/2018
513
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 22. januára 2019
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe (tlač 1218)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe (tlač 1218);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe (tlač 1218) schváliť s touto zmenou:
V § 7 sa slová „1. marca“ nahrádzajú slovami „1. apríla“.
Posunutie nadobudnutia účinnosti návrhu zákona súvisí s predpokladaným termínom jeho prerokovania na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky ako aj potrebou dodržania lehoty podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky.
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák